ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Optoelektronický vizuálny systém monitorovania stavu podvozku lietadla

PUV 50126-2018

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možno využiť v letectve civilom i vojenskom, vo všetkých lietadlách, ktoré majú vysúvateľný podvozok.

 

Komínový výmenník tepla spalinových plynov

PUV 50122-2018

PaeDr. Jana Mižáková, PhD., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možno použiť vo všetkých vykurovacích zariadeniach, v ktorých v dôsledku spaľovania paliva dochádza ku prúdeniu komínových plynov, ktorých vysoká teplota umožňuje odvod tepla do vykurovaných priestorov pomocou komínového výmenníka tepla spalinových plynov. Zariadenie je využiteľné vo všetkých oblastiach hospodárstva a v domácnostiach.

 

Systém riadenia teploty objektov so slučkami regulácie stavových veličín

PUV 50087-2018

PaeDr. Jana Mižáková, PhD., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Systém riadenia teploty objektov so slučkami regulácie stavových veličín je možno použiť všade, kde je potreba samočinného riadenia teploty obytného, skladového alebo pracovného priestoru, pričom kvalita regulácie je zabezpečovaná snímaním a spracovaním signálov riadiacich, výstupných a poruchových veličín.

 

Zariadenie na detekciu polohy zdroja žiarenia senzorovou maticou

PUV 50035-2018

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možno použiť pri krátkodobom i dlhodobom uplatnení vo funkčných celkoch, v ktorých sú použité funkčné celky vyžadujúce zmenu polohy v záujme dosiahnutia optimálnej hodnoty zvoleného parametra závislého na polohe zdroja žiarenia. Príkladom aplikácie je nastavovanie polohy slnečných kolektorov a fotovoltaických článkov v priebehu dňa. Zariadenie možno použiť aj na meracie účely individuálne, alebo ich možno navzájom mechanický spájať do zložitejších celkov.

 

Pneumatický ladič torzných kmitov jednokomorový s tlmiacou komorou

PUV 50125-2017

prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Pneumatický ladič torzných kmitov jednokomorový s tlmiacou komorou je schopný zabezpečiť tlmenie torzných kmitov a torzných nárazov pri pružnom prenose záťažového krútiaceho momentu v mechanickej sústave s piestovými strojmi. Účelom riešenia je zlepšiť momentálny stav pružných hriadeľových spojok, u ktorých dochádza starnutím pružných elementov k strate ich tlmiacich a pružných vlastností.

 

Usporiadanie zostavy pre aktívnu redukciu zvuku z jedného zdroja v laboratórnych podmienkach  PUV 50083-2017

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., Bc. Matúš PalIšin

Priemyselná využiteľnosť:

Usporiadanie zostavy pre aktívnu redukciu zvuku z jedného zdroja v laboratórnych podmienkach je možné využiť pri skúmaní možností redukcie hluku na pracoviskách. Umožňuje predikciu hluku z konkrétnych zdrojov vo výrobe tak, že v laboratórnych podmienkach je možné nasimulovaný hluk zdroja danou zostavou pre aktívnu redukciu zvuku overiť a následne realizovať na pracovisku. Zavedením aktívnej ochrany pred hlukom je možné zlepšiť akustickú pohodu na pracoviskách a odstrániť používanie bezpečnostných ochranných pomôcok  pred hlukom.

 

Tepelná poistka rozprašovača na báze spony a poistnej zarážky

PUV 21-2016

doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.-Paed.IGIP, doc. Ing. Ján Piľa, PhD., prof. Ing. František Adamčík, CSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Teplotnú poistku cez sponu a poistné zarážky u  rozprašovacieho zariadenia na báze neodýmu je možné použiť v zariadeniach pre skorú detekciu požiaru ako náhradu za klasické sklenené tepelné poistky.

 

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Kompozitná fréma pre špeciálne CNC stroje

PP 50055-2019

Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., Ing. Darina Dupláková, PhD., Ing. Ján Duplák, PhD., Svetlana Radchenko, PhD., Ing. Róbert Poklemba

 

Univerzálna modulárna sústava pre meranie magnetickej indukcie s valcovými snímačmi

PP 50056-2019

doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP, doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., prof. Ing. Milan Oravec, PhD., Mgr. Branko Mikula, Ing. Nikola Majcherová, Ing. Matej Antoško, PhD., ING-PAED IGIP,

 

Systém monitorovania stupňa vonkajšieho znečistenia v priemyselnom prostredí a spôsob výroby meracieho senzora

PP 50061-2019

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD., doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník, prof. Ing. Roman Cimbala, PhD., prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc., doc. Ing. Jaroslav Petráš, PhD., Ing. Ján Zbojovský, PhD., RNDr. Martin Fabián, PhD., doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,

 

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Kompozitná fréma pre špeciálne CNC stroje

PUV 50094-2019

Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., Ing. Darina Dupláková, PhD., Ing. Ján Duplák, PhD., Svetlana Radchenko, PhD., Ing. Róbert Poklemba

 

Univerzálna modulárna sústava pre meranie magnetickej indukcie s valcovými snímačmi

PUV 50097-2019

doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP, doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., prof. Ing. Milan Oravec, PhD., Mgr. Branko Mikula, Ing. Nikola Majcherová, Ing. Matej Antoško, PhD., ING-PAED IGIP,

 

Inšpekčný robot lezúci po komínovom rebríku

PUV 50100-2019

doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD., prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD., doc. Ing. Ján Semjon, PhD., doc. Ing. Marek Sukop, PhD.

 

Systém monitorovania stupňa vonkajšieho znečistenia v priemyselnom prostredí a spôsob výroby meracieho senzora

PUV 50107-2019

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD., doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník, prof. Ing. Roman Cimbala, PhD., prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc., doc. Ing. Jaroslav Petráš, PhD., Ing. Ján Zbojovský, PhD., RNDr. Martin Fabián, PhD., doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,