Udelené patenty:

Zariadenie na meranie hustoty tepelného toku v priestore 

PP 50058-2015

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Zariadenie na meranie hustoty tepelného toku v priestore je možné použiť všade tam, kde sa monitoruje a vyhodnocuje stav tepelného prostredia, strojov a tepelnej pohody pracovníkov.

 

Spôsob riadenia nepriameho jednosmerného meniča s mäkkým spínaním so sekundárnym riadeným usmerňovačom s dvoma sekundárnymi spínačmi 

PP 12-2012

prof. Ing. Jaroslav Dudrík, PhD., Ing. Marcel Bodor

Priemyselná využiteľnosť: Vynález je možné využiť hlavne na riadenie vysokofrekvenčných (frekvencia desiatky až stovky kHz) nepriamych jednosmerných meničov veľkého výkonu (rádovo jednotky až desiatky kW), kde sa už musí prednostne uvažovať s bipolárnymi polovodičovými súčiastkami, najmä s IGBT tranzistormi. Vynález je možné využiť na návrh a konštrukciu zdrojov jednosmerného napätia alebo prúdu. Pri znížení spínacích strát môžu meniče pracovať s vysokými spínacími frekvenciami, čím sa dosiahne výrazné zníženie hmotnosti a rozmerov meničov pri zachovaní vysokej účinnosti.

Svoje uplatnenie môžu nájsť ako zdroje konštantného alebo regulovateľného jednosmerného napätia alebo prúdu hlavne pre väčšie výkony, ako sú laboratórne zdroje, nabíjacie zariadenia, zváracie zdroje, zdroje na osvetľovaciu techniku, zdroje nepretržitého napájania a podobne. Uvedený spôsob riadenia je vhodný na uplatnenie mäkkého spínania v meniči, a tým zvýšenie jeho účinnosti.

 

Zapísané úžitkové vzory:

Výkonová riadiaca jednotka padáka s nosným rámom záťaže  

PUV 50118-2017

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., Ing. Darina Matisková, PhD., prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Technické riešenie je možné použiť vo všetkých logistických systémoch, ktoré musia zabezpečiť doručenie materiálu vzdušnou cestou, pričom uplatnenie iných foriem transportu je nemožné alebo neekonomické. Týka sa to oblasti vojska, záchranných služieb, situácií pri živelných pohromách a pri zásobovaní postihnutých osôb a zariadení na inak nedostupných miestach.

 

Zapísané dizajny:

Skladaný samozverný západkový vidlicový kľúč

PD 46-2018

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD.

Vyobrazenie dizajnu:

 

Samozverný západkový vidlicový kľúč

PD 47-2018

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD.

Vyobrazenie dizajnu:

 

Podané prihlášky:

Systém hybridných unifikovaných akumulátorov pre elektromobily

PP 50065-2018

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

 

Filter s funkciami príslušnosti a exponenciálnym zabúdaním

PP 50067-2018

PaeDr. Jana Mižáková, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

 

Redukčná prevodovka s článkovou spojkou a predĺženým výstupným hriadeľom

PP 50068-2018

PaeDr. Jana Mižáková, PhD., doc. Ing. Michal Hatala, PhD., Svetlana Radchenko, PhD.

 

Hydrologické zariadenie pre zachytávanie a využívanie zrážkových vôd zo šikmých striech na požiarne účely

PP 50069-2018

doc. Ing. Marián Flimel, PhD., doc. Ing. Anna Sedláková, CSc.

 

Modulárny mikropásikový senzor s paralelne zapojenou segmentovou štruktúrou na flexibilnom substráte

PUV 50110-2018

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD., prof. Ing. Alena Pietriková, CSc., doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD., Ing. Igor Vehec, PhD., prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD., doc. Ing. Jaroslav Petráš, PhD., doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník, Ing. Ján Zbojovský, PhD.

 

Systém hybridných unifikovaných akumulátorov pre elektromobily

PUV 50117-2018

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

 

Pákové nožnice s excentrom

PUV 50118-2018

Ing. Jozef Maščenik, PhD., Ing. Rudolf Matija, PhD.

 

Priebojný projektil s vnútorným impaktorom

PUV 50121-2018

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 

Komínový výmenník tepla spalinových plynov

PUV 50122-2018

PaeDr. Jana Mižáková, PhD., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 

Spôsob regulácie uhla natočenia integrovaného pohonu s fluidnými svalmi pomocou PID regulátora s inverznou nelinearitou

PUV 50123-2018

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

 

Systém riadenia integrovaného pohonu na báze fluidných svalov

PUV 50124-2018

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

 

Optoelektronický vizuálny systém monitorovania stavu podvozku lietadla

PUV 50126-2018

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, doc. Ing. Milan Balara, PhD.