PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zariadenie pre minimalizovanie ohrození rotujúcimi feromagnetickými a elektrickými prvkami

PP 50047-2022

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.; Ing. Zuzana Kotianová, PhD.; doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING.PAED.;

Jednotaktový motor na vstrekované uhľovodíkové palivá a spôsob jeho použitia

PP 50045-2022

Ing. Tibor Dzuro, PhD.; doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.; Ing. Peter Smolnický; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.; Mgr. Ing. Miroslava Badidová;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Zariadenie pre minimalizovanie ohrození rotujúcimi feromagnetickými a elektrickými prvkami

PUV 50082-2022

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.; Ing. Zuzana Kotianová, PhD.; doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING.PAED.;

Jednotaktový motor na vstrekované uhľovodíkové palivá a spôsob jeho použitia

PUV 50078-2022

Ing. Tibor Dzuro, PhD.; doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.; Ing. Peter Smolnický;  Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.; Mgr. Ing. Miroslava Badidová;

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Tepelná poistka sprinklerovej hlavice na báze poistky z neodýmu

PUV 50011-2022

doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.-Paed.IGIP; doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., ING-PAED IGIP; prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA; prof. Ing. Milan Džunda, CSc.; Mgr. Branko Mikula, PhD., ING-PAED IGIP; Mgr. Alena Moravčíková; Ing. Miriama Golisová; Ing. Branislav Rácek;

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné použiť v dopravných prostriedkoch, v budovách, ako aj v iných zariadeniach pre skorú detekciu požiaru ako náhradu za klasické sklenené tepelné poistky. Využiteľnosť tepelnej neodýmovej poistky je možné aplikovať do budov nákupných centier, v priestoroch fitness centier a krytých parkovacích miest (podzemné parkoviská).

Železničný vagón s elektronickou kontrolou hmotnosti, vibrácií a technického stavu nákladu

PUV 50013-2022

doc. Ing. Michal Balog, CSc.; doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; SK

Priemyselná využiteľnosť:

Vzhľadom k tomu, že prevádzkyschopnosti vagónového parku nie je venovaná dostatočná pozornosť, dochádza v prevádzke železničnej dopravy k častým kolíziám, resp. haváriám, čomu môže zabrániť práve systematické sledovanie a evidencia technického stavu vagónov a jeho nákladu. Riešenie je použiteľné vo všetkých spoločnostiach a firmách prevádzkujúcich železničnú dopravu.