ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Mechanické počítadlo s integrovaným pohonom kotúčov krokovými motormi

PUV 50032-2021

Ing. Peter Bober, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Mechanické počítadlo s integrovaným pohonom kotúčov krokovými motormi je možné použiť tam, kde sa vyžaduje vonkajší vzhľad klasického mechanického počítadla ale pohyb je určovaný počítačom alebo iným elektronickým zariadením a teda nie je odvodený od mechanickej veličiny. Typický príklad sú počítadlá umiestnené v palubných prístrojoch leteckého simulátora. Integrácia krokového motora do telesa počítadla umožní zmenšiť rozmery celého zariadenia oproti riešeniu s mechanickým náhonom jednotlivých kotúčov samostatnými motormi. Ak na kotúčoch budú nakreslené namiesto číslic iné symboly získame univerzálne signalizačné zariadenie. Jednotlivé kotúče sa umiestňujú vedľa seba podľa požadovaného počtu zobrazených číslic (symbolov).

 

Zariadenie na meranie teplotnej závislosti creep efektu fluidných svalov s rozšíreným rozsahom teplôt

PUV 50010-2021

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.; Ing. Monika Trojanová, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na meranie teplotnej závislosti creep efektu fluidných svalov s rozšíreným rozsahom teplôt je možné využiť pri meraniach potrebných pre kompenzáciu vplyvu creep efektu v priemyselných prostrediach s inou ako izbovou teplotou (ako vyššou, tak aj nižšou) pri vyšších požiadavkách na presnosť regulácie v špeciálnych aplikáciách, kde je výhodné použiť soft pohony resp. pre tvorbu presných dynamických modelov využiteľných v „model-based“ návrhu riadenia.

 

Prefabrikovaný spriahnutý nosník

PUV 50116-2020

Ing. Daniel Dubecký, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Prefabrikovaný spriahnutý nosník je možné priemyselne vyrábať a využívať ako plnohodnotnú náhradu tyčových prefabrikátov typu Vloššák využívaných na mostných objektoch. Najväčšou výhodou prefabrikovaného spriahnutého nosníka je zachovanie konštrukčných rozmerov šírky a výšky, kde pri rekonštrukcii mosta nie je potrebné meniť niveletu mosta.

 

 

ZAPÍSANÉ DIZAJNY

Modifikovaný segmentový akumulátor tepla

PD 79-2021

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

Vyobrazenie:

 

Manipulátor segmentových akumulátorov tepla

PD 78-2021

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.; Vyobrazenie:

 

Manipulačná tyč

PD 77-2021

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.; Vyobrazenie:

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zariadenie na rezanie rúrok vo zväzku bez dodatočného upnutia

EP21203193.4

Ing. Ladislav Vargovčík, PhD.; doc. Ing. Ján Semjon, PhD.; Ing. Jozef Varga, PhD.; Ing. Marián Štubňa, CSc.; Ing. Kamil Kravárik, PhD.; doc. Ing. Silvia Maláková, PhD.; Ing. František Ondra, PhD.;

Prihlasovatelia:

Technická univerzita v Košiciach; VUJE, a. s.;

 

Zariadenie na fragmentáciu veľkorozmerných nádob valcového tvaru

EP21203183.5

Ing. Ladislav Vargovčík, PhD.; Ing. Jozef Varga, PhD.; Ing. Marek Vrabeľ, PhD.; Ing. Marián Štubňa, CSc.; Ing. Kamil Kravárik, PhD.; Ing. František Ondra, PhD.;

Prihlasovatelia:

Technická univerzita v Košiciach; VUJE, a. s.;

 

Zostava fotovoltického panela s vyhrievaním pre zimné obdobie

PP 50052-2021

doc. Ing. Marián Flimel, CSc.