UDELENÉ PATENTY

Adaptabilný lineárny magnetický snímač posunutia

PP 50047-2016

prof. Ing. Michal Kelemen, PhD., doc. Ing. Ivan Virgala, PhD., doc. Ing. Ľubica Miková, PhD., Ing. Tomáš Lipták

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie možno použiť v prípade potreby merania lineárnej vzdialenosti dvoch bodov, ktoré môžu vzájomne voči sebe vykonávať všeobecný priestorový pohyb. Zariadenie bolo navrhnuté pre meranie vzájomného naklonenia jednotlivých platforiem paralelného manipulátora, môže však byť súčasťou ľubovoľného zariadenia, kde sa vyžaduje meranie lineárnej vzdialenosti dvoch objektov, ktoré sú vyhotovené z neferomagnetických materiálov.

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia upraveným dronom

PUV 50008-2019

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Milan Abraham, Ing. Jakub Váhovský

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia upraveným dronom za použitia príslušných senzorov môže slúžiť na merania teploty, vlhkosti, osvetlenia – neionizačného i ionizačného žiarenia, koncentrácie plynov v ovzduší, termosnímkovanie a podobne. Využitie je v realizácii meraní snímačom v určitej výške nad terénom, pri zdrojoch emisií napríklad u hlavy komína i na ťažko prístupných a pre človeka nebezpečných miestach. Aplikácie sú možné v exteriéri alebo i v interiéri halových objektov. Využitie je možné v oblasti monitoringu a tvorby inteligentných systémov monitorovania stavu životného prostredia pri dodržaní všetkých legislatívnych predpisov a oprávnení na prevádzkovanie dronu.

Adaptívny tensegrity oblúk s akčnými prvkami vytvorený z modulov v tvare dvojitých ihlanov

PUV 50150-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný konštrukčný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri halových objektoch a strešných konštrukciách so stredným a veľkým rozpätím, pri ktorých sa požaduje ľahkosť a súčasne aj vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť. Spojením viacerých adaptívnych tensegrity modulov možno vytvoriť nosný adaptívny tensegrity oblúk, pričom počet modulov je možné prispôsobiť požadovaným rozmerom a tvaru nosnej konštrukcie. Za sebou radené adaptívne tensegrity oblúky, prepojené väznicami a stužením, tvoria priečne väzby priestorových nosných systémov. Takýto adaptívny predpätý tensegrity systém nájde využitie pri stavbách a objektoch, akými sú športové haly, spoločenské priestory, výstavné pavilóny, zastrešenia štadiónov a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Preto nároky na spoľahlivosť uvedených objektov sú vyššie ako v iných prípadoch.

Adaptívny tensegrity nosník s akčnými prvkami vytvorený z modulov v tvare zrezaného ihlana

PUV 50149-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri tvorbe rôznych adaptívnych nosných tensegrity systémov v stavebníctve, pri konštrukciách budov, strešných systémov a prístreškov so stredným a veľkým rozpätím, pri ktorých je požadovaná ľahkosť a súčasne aj vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť. Spojením viacerých adaptívnych tensegrity modulov možno vytvoriť adaptívny tensegrity nosník, pričom počet a rozmery modulov sa prispôsobia požadovanému rozpätiu, tvaru a účelu nosnej konštrukcie.Adaptívne tensegrity nosníky možno použiť na zastrešenia objektov a priestorov so stredným a veľkým rozpätím, akými sú športové haly, spoločenské priestory, výstavné pavilóny a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Preto nároky na spoľahlivosť uvedených objektov sú vyššie ako v iných prípadoch.

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Batériový modul na mobilné modulárne fotovoltické sústavy

PP 50060-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.; Ing. Jozef Novotňák;

Multifunkčný fotovoltický mobilný modul na modulárne sústavy

PP 50059-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.;

Konštrukcia posuvnej vertikálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkami

PP 50058-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Marcel Fedák, PhD.,

Zariadenie na diaľkové monitorovanie svetelnotechnických parametrov životného prostredia upraveným dronom

PP 50057-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Andrii Kulikov, PhD., Ing. Olha Kulikova,

Konštrukcia pevnej vertikálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkami

PP 50056-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Marcel Fedák, PhD., Ing.Paed.IGIP,

Systém na fragmentáciu veľkorozmerných nádob valcového tvaru

PP 50055-2020

Ing. Ladislav Vargovčík, PhD.; Ing. Jozef Varga, PhD.; Ing. Marek Vrabeľ, PhD.; Ing. Marián Štubňa, CSc.; Ing. Kamil Kravárik, PhD.; Ing. František Ondra, PhD.;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Batériový modul na mobilné modulárne fotovoltické sústavy

PUV 50115-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.; Ing. Jozef Novotňák;

Multifunkčný fotovoltický mobilný modul na modulárne sústavy

PUV 50114-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.;

Motorové krídlo s vrtuľovým prstencom s dýzou

PUV 50113-2020

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, Ing. et Ing. Stanislav Szabo, MBA, doc. Ing. Milan Balara, PhD.,

Systém rezania rúrok vo zväzku bez dodatočného upnutia

PUV 50110-2020

Ing. Ladislav Vargovčík, PhD.; doc. Ing. Ján Semjon, PhD.; Ing. Jozef Varga, PhD.; Ing. Marián Štubňa, CSc.; Ing. Kamil Kravárik, PhD.; doc. Ing. Silvia Maláková, PhD.; Ing. František Ondra, PhD.;

Systém na fragmentáciu veľkorozmerných nádob valcového tvaru

PUV 50109-2020

Ing. Ladislav Vargovčík, PhD.; Ing. Jozef Varga, PhD.; Ing. Marek Vrabeľ, PhD.; Ing. Marián Štubňa, CSc.; Ing. Kamil Kravárik, PhD.; Ing. František Ondra, PhD.;

Zariadenie na údržbu solárnej techniky upraveným dronom

PUV 50107-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Andrii Kulikov, PhD., Ing. Olha Kulikova,

Elektronický obvod ústredného regulačného člena analógového regulátora neceločíselného rádu

PUV 50106-2020

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.,

PODANÉ PRIHLÁŠKY DIZAJNOV

Prefabrikovaný betónový nosník s tuhou oceľovou výstužou

PD 129-2020

Ing. Daniel Dubecký, PhD.;