Udelené patenty:

Zariadenie na kompenzáciu vplyvu nelinearít prevodovky v polohovom servosystéme

PP 50040-2015

doc. Ing. Milan Balara, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Dušan Balara, CSc., PaeDr. Jana Mižáková, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Technológiu  je možné použiť všade, kde je potreba odstránenia nepresnosti polohovania servosystémov, ktoré majú na výstupe mechanickú prevodovku. Typickým príkladom takýchto zariadení sú servosystémy valcových a súradnicových zapisovačov, servosystémy robotov, manipulátorov a obrábacích strojov.

 

Zapísané úžitkové vzory:

Nosný rám záťaže padáka

PUV 50104-2017

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., Ing. Darina Matisková, PhD., prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Technológiu možno použiť vo všetkých logistických systémoch, ktoré musia zabezpečiť doručenie materiálu vzdušnou cestou, pričom uplatnenie iných foriem transportu je nemožné alebo neekonomické. Týka sa to oblasti vojska, záchranných služieb, situácií pri živelných pohromách a pri zásobovaní postihnutých osôb a zariadení na inak nedostupných miestach.

 

Prípravok na skúšanie návarov materiálov rôznych hrúbok ohybom

PUV 202-2017

doc. Ing. Ján Viňáš, PhD., doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD., Ing. Juraj Hudák, CSc.,

Priemyselná využiteľnosť: Prípravok na skúšanie návarov materiálov rôznych hrúbok ohybom určený na skúšanie materiálov s hrúbkami od 30 do 35 mm a súčasne od 35 do 40 mm je využiteľný v strojárskych podnikoch zaoberajúcich sa výrobou hrubostenných zváraných konštrukcií, ktorých zvárané konštrukcie podliehajú schvaľovacím procesom (WPQR – Welding Procedúre Qualification Record – Schválený technologický postup zvárania) zaručujúcim kvalitu výrobkov v sériovej produkcii, prípadne v laboratóriách inšpekčných a certifikačných orgánov, ktoré sú oprávnené hodnotiť kvalitu zvarových spojov.

 

Pneumatická pružná hriadeľová tangenciálna spojka s osovo deformovanými elementmi

PUV 185-2017

doc. Ing. Peter Kaššay, PhD., doc. Ing. Robert Grega, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Pneumatickú pružnú hriadeľovú spojku s osovo deformovanými elementmi je možné aplikovať v sústavách mechanických pohonov. Umožňuje pružný prenos krútiaceho momentu a vďaka možnosti zmeny jej torznej tuhosti sa zabezpečí vyladenie týchto sústav pri rôznych pracovných režimoch. Otočné uloženie oporných telies navyše umožňuje naplno využiť zdvih pneumatického pružného elementu. Pneumatická pružná hriadeľová spojka s osovo deformovanými elementmi preto bude zvyšovať technickú úroveň a spoľahlivosť mechanických sústav, v ktorých bude zaradená.

 

Pružná hriadeľová spojka s navíjacími pružinami

PUV 183-2017

doc. Ing. Peter Kaššay, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Pružnú hriadeľovú spojku s navíjacími pružinami je možné aplikovať v sústavách mechanických pohonov. Navíjacie pružiny, ako pružné členy spojky, umožňujú dosiahnuť vysokú hodnotu uhla skrútenia, nízku torznú tuhosť a dobré tlmiace vlastnosti. V neposlednom rade, kovové pružné členy nemenia svoje mechanické vlastnosti vplyvom starnutia a únavy. Pružná hriadeľová spojka s navíjacími pružinami preto bude zvyšovať technickú úroveň a spoľahlivosť mechanických sústav, v ktorých bude zaradená.

 

Pneumatická bubnová pružná hriadeľová spojka

PUV 179-2018

Ing. Matej Urbanský, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Pneumatická bubnová pružná hriadeľová spojka je konštruovaná tak, aby v ľubovoľnej mechanickej sústave hnacieho a poháňaného stroja umožňovala stály pružný prenos záťažového krútiaceho momentu a mechanickej energie. Cieľom jej aplikácie je zvýšiť technickú úroveň a prevádzkovú spoľahlivosť strojov a zariadení.

 

Zariadenie na polohovanie zariadení a prenos dát o výrobku využívajúci technológiu LiFi

PUV 137-2017

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., doc. Ing. Marek Šolc, PhD., Ing. Marek Fic, RNDr. Juraj Kliment

Priemyselná využiteľnosť: V plnoautomatizovaných výrobných celkoch, kde sa požaduje informácia o všetkých dosiaľ vykonaných operáciách s výrobkom. Technológia je využiteľná najmä v prípade potreby automatizovaného zberu dát pre systémy Big Data, šetrenia priestoru pamäťových claudov, zvýšenia rýchlosti prenosu dát o výrobku, dostupnosti dát na okamžité rozhodnutie o prepustení výrobku pre následné operácie.

 

Podané prihlášky:

Hydrologické zariadenie na zachytávanie a využívanie zrážkových vôd z plochých striech na požiarne účely

PP 50063-2018

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., Ing. Adam Flimel

 

Flexibilná konštrukcia ramena osi robota

PP 50062-2018 (spoluprihlasovateľ SPINEA Technologies, s.r.o.)

doc. Ing. Peter Michalík, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., Ing. Zuzana Mitaľová, PhD., Ing. Tibor Fecko

 

Chápadlo s vymeniteľnými čeľusťami a s ramenami ovládanými kľukovým mechanizmom poháňaným elektrickým servopohonom

PP 50060-2018 (spoluprihlasovateľ Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove)

doc. Ing. Peter Michalik, PhD., doc. Ing. Michal Hatala, PhD., Ing. Zuzana Mitaľová, PhD., Ing. Martin Ambrozy

 

Modulárny mikropásikový senzor s paralelne zapojenou segmentovou štruktúrou na flexibilnom substráte

PP 50059-2018

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD., prof. Ing. Alena Pietriková, CSc., doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD., Ing. Igor Vehec, PhD., prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD., doc. Ing. Jaroslav Petráš, PhD., doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník, Ing. Ján Zbojovský, PhD.

 

Systém korekčnej analýzy pre algoritmus riadenia spaľovacieho procesu motora

PP 50050-2018

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

 

Nosný rám záťaže padáka

PP 50049-2018

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., Ing. Darina Matisková, PhD., prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 

Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s použitím dronu

PUV 50107-2018

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Milan Abraham

 

Systém pre meranie riadiacich parametrov spaľovacieho procesu motora

PUV 50094-2018

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.