UDELENÉ PATENTY

Filter na účinnú elimináciu obsahu oxidov dusíka a polycyklických aromatických uhľovodíkov pri spaľovaní pevného paliva v kotloch

PP 54-2016

RNDr. Iveta Pandová, PhD., doc. Ing. Jan Valíček, PhD., Ing. Marta Harničárová, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Zeolitový sorpčno-katalytický aparát je využiteľný pri domových kotloch na pevné palivo. Šetrí životné prostredie a napomáha udržiavať dobrý zdravotný stav obyvateľstva. Zároveň napomáha využitiu domácich zdrojov zeolitu.

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY 

Univerzálna modulárna sústava pre meranie magnetickej indukcie s valcovými snímačmi

PUV 50097-2019

doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP, doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.,

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., Mgr. Branko Mikula, Ing. Nikola Majcherová,

Ing. Matej Antoško, PhD., ING-PAED IGIP,

Priemyselná využiteľnosť:

Univerzálna modulárna sústava pre meranie s valcovými snímačmi slúži na vytvorenie ortogonálnej sústavy bodov pre zasunutie valcových snímačov magnetickej indukcie. Sústava bodov môže byť osová, rovinná, alebo priestorová. Systém umožňuje umiestňovať snímače magnetickej indukcie v tvare valca v telese hranola v ľubovoľnom mieste priestoru pri analyzovanom zdroji. Výhodou tohto riešenia je možnosť merať magnetickú indukciu bez toho, aby bola sústava spojená s meraným objektom. 

 

Zariadenie pre riadenie sklzu identifikovaním magnetického poľa prvkov asynchrónneho motora s frekvenčným meničom

PUV 50040-2019

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.,

Ing. Miroslav Šmelko, PhD., doc. Ing. Tibor Bugár, CSc.,

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie pre riadenie sklzu identifikovaním magnetického poľa prvkov asynchrónneho motora s frekvenčným meničom je využiteľné na riadenie otáčok asynchrónnych motorov pri použití jediného merania, t.j. merania magnetického poľa prvkov asynchrónneho motora, na bezkontaktné merania sklzu a parametrov magnetického poľa asynchrónneho motora, tiež na riadenie v dynamických režimoch asynchrónneho stroja.  V rámci podrobného postprocesingu pri navrhovanom riešení je možné identifikovať poruchy jednotlivých mechanických a elektrických prvkov asynchrónneho motora. Zariadenie môže slúžiť ako náhrada súčasného spôsobu riadenia pomocou spätnej väzby u vektorového riadenia.

 

Adaptívny tensegrity modul v tvare zrezaného ihlana so štyrmi akčnými prvkami

PUV 50148-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný konštrukčný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri tvorbe nosníkov, dosiek a škrupín adaptívnych strešných konštrukcií so stredným a veľkým rozpätím, ako aj nosných sústav adaptívnych stožiarov a veží pri ktorých je požadovaná ľahkosť a súčasne aj vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť.

Výhodou je, že spojením viacerých adaptívnych tensegrity modulov možno vytvoriť nosný adaptívny tensegrity systém (nosníky, dosky, škrupiny, stožiare, veže a pod.), pričom počet modulov a ich rozmiestnenie sa prispôsobia požadovaným rozmerom, tvaru a účelu nosnej konštrukcie.

Adaptívne tensegrity systémy možno použiť na zastrešenia objektov a priestorov s veľkým rozpätím, akými sú športové haly, spoločenské priestory, výstavné pavilóny a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Preto nároky na spoľahlivosť uvedených objektov sú vyššie ako v iných prípadoch.

 

Adaptívna tensegrity doska s akčnými prvkami vytvorená z modulov v tvare zrezaného ihlana

PUV 50147-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri tvorbe rôznych adaptívnych nosných tensegrity systémov v stavebníctve, pri konštrukciách budov, strešných systémov a prístreškov so stredným a veľkým rozpätím, pri ktorých je požadovaná ľahkosť a súčasne aj vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť.

Výhodou je, že spojením viacerých adaptívnych tensegrity modulov možno vytvoriť adaptívnu tensegrity dosku, pričom počet a rozmery modulov sa prispôsobia požadovanému rozpätiu, tvaru a účelu nosnej konštrukcie.

Adaptívne tensegrity dosky možno použiť na zastrešenia objektov a priestorov s veľkým rozpätím, akými sú športové haly, spoločenské priestory, výstavné pavilóny a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Preto nároky na spoľahlivosť uvedených objektov sú vyššie ako v iných prípadoch.

 

Adaptívna tensegrity doska s akčnými prvkami vytvorená z modulov v tvare dvojitých ihlanov

PUV 50146-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný konštrukčný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri strešných konštrukciách a prístreškoch so stredným a veľkým rozpätím, pri ktorých sa požaduje ľahkosť a súčasne vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť. Spojením viacerých adaptívnych tensegrity modulov možno vytvoriť nosnú adaptívnu tensegrity dosku, pričom počet modulov je možné prispôsobiť požadovaným rozmerom a tvaru nosnej konštrukcie.

Takýto adaptívny predpätý tensegrity systém nájde využitie pri strešných konštrukciách objektov, akými sú športové haly, spoločenské priestory, výstavné pavilóny, štadióny a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Preto nároky na spoľahlivosť uvedených objektov sú vyššie ako v iných prípadoch.

 

Adaptívna membránová konštrukcia v tvare hyperbolického paraboloidu so štyrmi akčnými prvkami

PUV 50145-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri tvorbe adaptívnych membránových strešných konštrukcií v tvare hyperbolických paraboloidov nad ortogonálnymi pôdorysmi s malým, stredným a veľkým rozpätím, pri ktorých je požadovaná ľahkosť a súčasne aj vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť.

Adaptívne membránové konštrukcie možno aplikovať pri zastrešení vnútorných priestorov rôznych objektov, ale aj ako prístreškov pre vonkajšie priestory napríklad staníc, zhromažďovacích plôch, parkov, kúpalísk a pod. Výhodou je, že spojením viacerých adaptívnych membránových subsystémov v tvare hyperbolických paraboloidov a ich vhodným rozmiestnením možno vytvoriť adaptívny strešný systém, ktorý sa prispôsobí požadovanému rozmeru, tvaru a účelu primárnej nosnej konštrukcie.

Adaptívne membránové systémy možno použiť na zastrešenia objektov a priestorov s veľkým rozpätím, akými sú športové haly, spoločenské priestory, výstavné pavilóny a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Preto nároky na spoľahlivosť uvedených objektov sú vyššie ako v iných prípadoch.

 

Predpätý spriahnutý drevo-betónový panel a spôsob výroby spriahnutých drevo-betónových panelov

PUV 50078-2018

Ing. Viktória Bajzecerová, PhD., doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.             

Priemyselná využiteľnosť:

Predpäté spriahnuté drevo-betónové panely je možné priemyselne vyrábať a využívať ako nosné konštrukcie, ako sú napríklad stropné a strešné konštrukcie pozemných stavieb alebo lávky pre peších a cyklistov.

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Ručné záchranárske a vyslobodzovacie náradie na páčenie, ohýbanie, prerážanie dier pre pravákov

PP 50052-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD., Ing. Michal Gorzás, PhD.,

prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.,

 

Modulárny asistent montáže ultraľahkých lietadiel

PP 50051-2020

doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.-Paed.IGIP, doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.,

doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., Mgr. Branko Mikula, Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, PhD.,

doc. Ing. Karol Semrád, PhD., Ing. Miroslav Spodniak, Ing. Jozef Pavlinský, Ing. Ján Lukáč,

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Ručné záchranárske a vyslobodzovacie náradie na páčenie, ohýbanie, prerážanie dier pre pravákov

PUV 50102-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD., Ing. Michal Gorzás, PhD.,

prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.,

 

Modulárny asistent montáže ultraľahkých lietadiel

PUV 50098-2020

doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.-Paed.IGIP, doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.,

doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., Mgr. Branko Mikula, Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, PhD.,

doc. Ing. Karol Semrád, PhD., Ing. Miroslav Spodniak, Ing. Jozef Pavlinský, Ing. Ján Lukáč,

 

Elektromobil s dodatočnou možnosťou jeho rotácie okolo zvislej osi

PUV 50097-2020

doc. Ing. Michal Balog, CSc., Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, doc. Ing. Milan Balara, PhD.,

 

Koncentrátorový solárny ohrievač segmentových akumulátorov tepla

PUV 50095-2020

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD., Ing. Jana Rybárová, PhD.,

 

Regulačný transformátor s dvojvrstvovým výstupným vinutím

PUV 50094-2020

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA,

Ing. et Ing. Stanislav Szabo, MBA, doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY DIZAJNOV

Segmentový akumulátor tepla

PD 99-2020

doc. Ing. Radim Rybár, PhD.; Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

 

Prístrešok pre nabíjaciu stanicu elektrokolobežiek

PD 98-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc.,