Zapísané úžitkové vzory:

Spaľovací priestor pre redukciu emisií spaľovacích motorov

PUV 50092-2018

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Spaľovací priestor pre redukciu emisií spaľovacích motorov je určený pre riešenie problémov spaľovacích motorov využívajúcich technológiu spaľovania homogénnej palivovej zmesi.

 

Systém pre meranie riadiacich parametrov spaľovacieho procesu motora

PUV 50094-2018

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Systém pre meranie riadiacich parametrov spaľovacieho procesu motora je určený pre riešenie praktických problémov spaľovacích motorov, kde vplyvom absencie spätnej väzby pri programovaní zapaľovacích kriviek a palivových máp môže vzniknúť riziko detonačného horenia a následnej deštrukcie motora.

 

Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s použitím dronu

PUV 50107-2018

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Milan Abraham

Priemyselná využiteľnosť: Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s použitím dronu a príslušných senzorov môže slúžiť na merania teploty, vlhkosti, osvetlenia – neionizačného i ionizačného žiarenia, koncentrácie plynov v ovzduší a termosnímkovanie. Využitie je možné v oblasti monitoringu a tvorby inteligentných systémov monitorovania stavu životného prostredia pri dodržaní všetkých legislatívnych predpisov a oprávnení na prevádzkovanie dronu.

 

Modulárny mikropásikový senzor s paralelne zapojenou segmentovou štruktúrou na flexibilnom substráte

PUV 50110-2018

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD., prof. Ing. Alena Pietriková, PhD., doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD.,    Ing. Igor Vehec, PhD., prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.,                  doc. Ing. Jaroslav Petráš, PhD., doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník, PhD., Ing. Ján Zbojovský, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Modulárny mikropásikový senzor s paralelne zapojenou segmentovou štruktúrou na flexibilnom substráte umožňuje monitorovanie okamžitého stavu povrchovej vrstvy a on-line zisťovať zmenu jeho kvality. Jeho priame nasadenie je pre monitorovanie priemyselného znečistenia tvoreného materiálmi v pevnom skupenstve v prostredí s vysokým elektrickým poľom sieťovej frekvencie, napríklad v rozvodniach elektrizačnej sústavy. Takto je možné monitorovať vplyv spadov na stav vysokonapäťovej izolácie. Je možné aplikovať ho aj ako senzor monitorujúci vytvorenie súvislej vrstvy materiálom v kvapalnej fáze.

 

Pákové nožnice s excentrom

PUV 50118-2018

Ing. Jozef Maščenik, PhD., Ing. Rudolf Matija, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Technické riešenie a konštrukcia nožníc s excentrom je vhodná pre riešenie jednoduchých strihacích nástrojov pre delenie materiálu s potrebou šmykovo klzného rezu (napr. materiál s vláknom, kompozitné materiály, atď.). Navrhnutý predmet technického riešenia by tiež mohol mať uplatnenie v drobných úpravách na už existujúcich strižných nožniciach.

 

Priebojný projektil s vnútorným impaktorom

PUV 50121-2018

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA,

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možno použiť ako súčasť munície pre strelné zbrane vojenské ručné, letecké, delostrelecké, rovnako pre poriadkové sily, pre účely lovecké, záchranárske (uvoľňovanie lavín) a ďalšie iné aplikácie.

 

 

Zapísané dizajny:

Nosník s priečnym spriahnutím

PD 46-2019

Ing. Daniel Dubecký, PhD., prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc.

Priemyselná využiteľnosť: Oceľový nosník s priečným spriahnutím je určený na využitie v stavebníctve ako nosná konštrukcia pre spriahnuté oceľobetónové prvky. Môže byť využitý pre spriahnuté oceľobetónové nosníky alebo dosky.

 

Vyobrazenie dizajnu:

 

 

 

 

 

 

 

Oceľový nosník so spriahujúcou pásnicou

PD 47-2019

Ing. Daniel Dubecký, PhD., prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc.

Priemyselná využiteľnosť: Oceľový nosník so spriahujúcou pásnicou je určený na spolupôsobenie s betónom ako zložená podperná konštrukcia. Môže byť použitý na vytvorenie spriahnutých oceľobetónových nosníkov alebo dosiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podané patentové prihlášky:

Zapojenie obvodu identifikácie rotorového toku a momentu asynchrónneho stroja

PP 50044-2019

prof. Ing. Pavol Fedor, PhD., prof. Ing. Daniela Perduková, PhD., Ing. Peter Bober, PhD.

 

Hybridný systém tryskového riadenia spaľovacieho procesu pre HCCI motor

PP 50045-2019

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

 

Podané prihlášky úžitkových vzorov:

Riadenie štvorosového robota využitím mikrokontroléra ATmega2560

PUV 50074-2019

doc. Ing. Peter Michalik, PhD., Ing.-Paed.IGIP, doc. Ing. Michal Hatala, PhD., Ing. Michal Petruš,

 

Systém pneumatického fázovania spaľovania pre redukciu emisií spaľovacích motorov

PUV 50077-2019

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

 

Automatizované zariadenie na prisúvanie a odsúvanie kontaktov dotykových snímačov

PUV 50080-2019

doc. Ing. Ján Semjon, PhD., Ing. Peter Tuleja, PhD., Ing. Rudolf Jánoš, PhD.,

doc. Ing. Marek Sukop, PhD.