ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Energetický úsporná pneumatická pohonná jednotka pre pneumobil

PUV 50137-2020

doc. Ing. Ján Semjon, PhD.; doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.; doc. Ing. Marek Sukop, PhD.; Ing. Peter Tuleja, PhD.; Ing. Erik Prada, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť pri pohone ľahkých vozidiel v areáloch (interiéroch aj exteriéroch) veľkých firiem, logistických centier a iných prevádzok nachádzajúcich sa na rovnom teréne. Navrhované riešenie je možné použiť aj v prevádzkach, kde nie je možné využívať spaľovacie motory alebo elektromotory, napríklad z dôvodu vzniku exhalátov, prípade kde hrozí riziko výbuchu (výbušne prostredie). V prípade, že prevádzka disponuje rozvodom stlačeného vzduchu, prípadne stanicami pre výrobu stlačeného vzduchu je zabezpečený dostatok energie (paliva) na pohon vozidla vybaveného navrhovanou pohonnou jednotkou. Pripojenie vozidla k zdroju stlačeného vzduchu je technicky jednoduché, bezpečné a časovo nenáročné.

 

Motorové krídlo s vrtuľovým prstencom s dýzou

PUV 50134-2020

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; Ing. et Ing. Stanislav Szabo, MBA; doc. Ing. Milan Balara, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie je možno využiť v športovom letectve, pri rýchlej doprave drobného tovaru na krátke vzdialenosti a pod. Týka sa to aj oblasti rôznych športov a ostatných odvetví, kde dochádza ku ekonomickému použitiu krídiel s vrtuľovým pohonom. 

 

Prietokový stabilizátor tlaku vodíka s teplotným manažmentom

PUV 50133-2020

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; Ing. Romana Dobáková, PhD.; Ing. Lukáš Tóth;

Priemyselná využiteľnosť:

Prietokový stabilizátor tlaku vodíka s teplotným manažmentom je určený na reguláciu tlaku vodíka vo vodíkovom potrubnom systéme so zreteľom na schopnosť rýchlej regulácie tlaku vplyvom zmeny teploty práškovej zliatiny.

 

Pasívny lamelovo-krížový intenzifikátor prenosu tepla v práškových materiáloch

PUV 50132-2020

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; Ing. Romana Dobáková, PhD.; Ing. Lukáš Tóth;

Priemyselná využiteľnosť:

Pasívny lamelovo-krížový intenzifikátor prenosu tepla v práškových materiáloch je určený na intenzifikáciu transportu tepla v práškových materiáloch umiestnených vo valcových zásobníkoch, pri súčasnom znížení teplotnej diferencie v teplotnom poli práškových materiálov.

 

Tvárniaci nástroj s grafitovými vložkami na zvýšenie mazacieho efektu

PUV 50127-2020

prof. Ing. Michal Hatala, PhD.; Ing. František Botko, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Tvárniaci nástroj s grafitovými vložkami na zvýšenie mazacieho efektu je priemyselne využiteľný v procesoch tvárnenia rúr pre výrobu výmenníkov tepla a iných energetických rozvodov, kde je požadovaná vyššia efektivita prenosu tepla medzi médiom a stenou rúry.

 

Zariadenie na pevné uchytenie vzorky dopravného pásu pri skúškach jeho rázovej odolnosti

PUV 50122-2020

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.; Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.; Ing. Ľubomír Ambriško, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie je možno použiť vo výskumných a skúšobných laboratóriách priemyslu, hlavne v baníctve a hutníctve. Týka sa to taktiež všetkých oblastí, kde sa na prepravu kusového alebo sypkého materiálu používajú pásové dopravníky.

 

Batériový modul na mobilné modulárne fotovoltické sústavy

PUV 50115-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.; Ing. Jozef Novotňák;

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť na činnosť zásahových a záchranných zložiek v priestore bez štandardnej infraštruktúry a na exteriérové aktivity.

 

Multifunkčný fotovoltický mobilný modul na modulárne sústavy

PUV 50114-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Multifunkčný fotovoltický mobilný modul na modulárne sústavy je možné využiť na činnosť zásahových a záchranných zložiek v priestore bez štandardnej infraštruktúry a zároveň na exteriérové aktivity.

 

 

ZAPÍSANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY

EGIDA

POZ 835-2021

Strojnícka fakulta

Zoznam zatriedených tovarov a služieb:

Zoznam zatriedených tovarov a služieb :

09 – Ochranné masky na tvár; ochranné prilby; okuliare; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; rámy na okuliare; tvárové štíty (ochranné pracovné prostriedky).

10 – Hygienické rúška na použitie v zdravotníctve; rúška (pre nemocničný personál).

40 – Spracovanie a úprava plastových materiálov; tlač, tlačenie; tlačiarenské služby; trojrozmerná (3D) tlač na objednávku.

 

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Tlačová hlava pre kompozitnú aditívnu výrobu na rameno robota

PUV 50067-2021

Ing. Martin Pollák, PhD.; Ing. Jozef Török, PhD.;

 

Univerzálne monitorovacie zariadenie na sledovanie kritických nárazov

PUV 50065-2021

doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.; prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.; Ing. Róbert Rákay, PhD.;

 

Modifikovaný držiak nosníka koncentrátorového solárneho ohrievača segmentových akumulátorov tepla

PUV 50064-2021

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.; doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.;

 

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY DIZAJNOV

Modifikovaný segmentový akumulátor tepla

PD 79-2021

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

 

Manipulátor segmentových akumulátorov tepla

PD 78-2021

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

 

Manipulačná tyč

PD 77-2021

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;