UDELENÉ PATENTY

Adaptívny tensegrity oblúk s akčnými prvkami vytvorený z modulov v tvare dvojitých ihlanov

PP 50084-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný konštrukčný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri halových objektoch a strešných konštrukciách so stredným a veľkým rozpätím, pri ktorých sa požaduje ľahkosť a súčasne aj vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť.

Spojením viacerých adaptívnych tensegrity modulov možno vytvoriť nosný adaptívny tensegrity oblúk, pričom počet modulov je možné prispôsobiť požadovaným rozmerom a tvaru nosnej konštrukcie. Za sebou radené adaptívne tensegrity oblúky, prepojené väznicami a stužením, tvoria priečne väzby priestorových nosných systémov.

Takýto adaptívny predpätý tensegrity systém nájde využitie pri stavbách a objektoch, akými sú športové haly, spoločenské priestory, výstavné pavilóny, zastrešenia štadiónov a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Preto nároky na spoľahlivosť uvedených objektov sú vyššie ako v iných prípadoch.

 

Adaptívny tensegrity nosník s akčnými prvkami vytvorený z modulov v tvare zrezaného ihlana

PP 50083-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri tvorbe rôznych adaptívnych nosných tensegrity systémov v stavebníctve, pri konštrukciách budov, strešných systémov a prístreškov so stredným a veľkým rozpätím, pri ktorých je požadovaná ľahkosť a súčasne aj vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť. Spojením viacerých adaptívnych tensegrity modulov možno vytvoriť adaptívny tensegrity nosník, pričom počet a rozmery modulov sa prispôsobia požadovanému rozpätiu, tvaru a účelu nosnej konštrukcie.

Adaptívne tensegrity nosníky možno použiť na zastrešenia objektov a priestorov so stredným a veľkým rozpätím, akými sú športové haly, spoločenské priestory, výstavné pavilóny a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Preto nároky na spoľahlivosť uvedených objektov sú vyššie ako v iných prípadoch.

 

Systém riadenia procesu samovznietenia homogénnej palivovej zmesi pomocou kompresie

PP 101-2017

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Systém riadenia procesu samovznietenia homogénnej palivovej zmesi pomocou kompresie je určený pre riešenie problémov spaľovacích motorov využívajúcich technológiu spaľovania homogénnej palivovej zmesi. Princíp motora HCCI je považovaný za jednu z ciest ako priviesť zážihový motor k vyššej účinnosti tak, aby sa mohol v praxi priblížiť spotrebou paliva vznetovým jednotkám. Vítanou výhodou sú nízke náklady na dodatočnú starostlivosť o čistotu výfukových plynov. Pri technológii HCCI je energia z paliva získavané nízkoteplotným procesom, rýchlym spaľovaním v celom objeme spaľovacieho priestoru súčasne. Dostatočná teplota je pre funkciu motora HCCI nevyhnutná, preto je prítomnosť klasických zapaľovacích sviečok aj naďalej nevyhnutná. Ich činnosť sa však využíva najmä pre studené štarty a pri vysokých zaťaženiach motora. Pri nízkych zaťaženiach je (chudobná) zmes zapaľovaná riadeným samozápalom. Takto možno znížiť mernú spotrebu paliva a priblížiť sa jej hodnotami dieselovým motorom, súčasne vďaka špecifickému režimu práce nie je potrebné riešiť nákladné systémy pre zachytávanie NOx.

 

Pneumatická pružná hriadeľová spojka tangenciálna s osovo deformovanými elementami

PP 78-2017

doc. Ing. Peter Kaššay, PhD.; prof. Ing. Robert Grega, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Pneumatickú pružnú hriadeľovú spojku s osovo deformovanými elementmi je možné aplikovať v sústavách mechanických pohonov. Umožňuje pružný prenos krútiaceho momentu, a vďaka možnosti zmeny jej torznej tuhosti sa zabezpečí vyladenie týchto sústav pri rôznych pracovných režimoch. Otočné uloženie oporných telies navyše umožňuje naplno využiť zdvih pneumatického pružného elementu. Pneumatická pružná hriadeľová spojka s osovo deformovanými elementmi preto bude zvyšovať technickú úroveň a spoľahlivosť mechanických sústav v ktorých bude zaradená.

 

Pneumatická pružná hriadeľová spojka reťazcová

PP 73-2017

Ing. Matej Urbanský, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Pneumatická pružná hriadeľová spojka reťazcová, podľa tohto vynálezu, je konštruovaná tak, aby v ľubovoľnej mechanickej sústave hnacieho a poháňaného stroja umožňovala stály pružný prenos záťažového krútiaceho momentu a mechanickej energie. Cieľom jej aplikácie je zvýšiť technickú úroveň a prevádzkovú spoľahlivosť strojov a zariadení.

 

Pneumatická pružná bubnová hriadeľová spojka

PP 72-2017

Ing. Matej Urbanský, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Pneumatická pružná hriadeľová spojka bubnová, podľa tohto vynálezu, je konštruovaná tak, aby v ľubovoľnej mechanickej sústave hnacieho a poháňaného stroja umožňovala stály pružný prenos záťažového krútiaceho momentu a mechanickej energie. Cieľom jej aplikácie je zvýšiť technickú úroveň a prevádzkovú spoľahlivosť strojov a zariadení.

 

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Malý prúdový motor s prstencovou vložkou plynovej turbíny

PUV 50143-2020

doc. Ing. Michal Hovanec, PhD. ING-PAED IGIP; doc. Ing. Ladislav Főző, PhD.; doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.; Mgr. Branko Mikula, PhD., ING-PAED IGIP; Ing. Radovan Kovács, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Nové konštrukčné riešenie malého prúdového motora s prstencovou vložkou plynovej turbíny je možné použiť pre zmenu turbínového spúšťača TS-21 na malý prúdový motor. Malé prúdové motory sú porovnateľné s klasickými leteckými prúdovými motormi (rovnaké zloženie, princíp činnosti, Braytonov obeh a pod.) čo umožňuje ich využitie v pozemných laboratóriách. Okrem toho malý prúdový motor s prstencovou vložkou plynovej turbíny má aj ekonomické výhody, malé priestorové nároky, prevádzkovú spoľahlivosť, malú spotreba paliva, ľahkú údržbu a podobne.

 

Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu

PUV 50140-2020

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Ing. Lukáš Tóth;

Priemyselná využiteľnosť:

Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu je určený pre ochranu zdravotníckeho personálu, ktorý sa nenachádza v prvej línii ohrozenia kontamináciou. V prípade využitia prídavných ochranných pomôcok je možné využiť Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu aj v nebezpečnejšom prostredí.

Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu je možné využiť pri práci so zariadeniami, u ktorých hrozí uník kvapalín pre zabránenie zásahu tvárovej časti užívateľa unikajúcimi kvapalinami. Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu je možné využiť v priemyselných prevádzkach pre ochranu užívateľa pred tuhými časticami, ktoré sa môžu uvoľňovať pri činnosti zariadení a ktoré by mohli spôsobiť poranenie užívateľa v tvárovej oblasti. (sústruženie, vŕtanie, frézovanie, brúsenie, a pod.).

 

Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu a jeho použitie

PUV 50128-2020

Daniel Polák;

doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.; Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, PhD.; Mgr. Branko Mikula, PhD.; doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP; Ing. Miroslav Spodniak; Ing. Igor Vasilčin; Ing. Martin Venceľ; Ing. Jozef Pavlinský;

Priemyselná využiteľnosť:

Antioxidačný náter s chemickým vzorcom „ZrO2Al2O3CeO2SiO3“ je možné využiť ako ochranu nábehových hrán pre hypersonické vozidlá, rakety a ochranu namáhaných častí kozmických lodí. Technické riešenie je možné použiť aj ako ochranný náter v automobilom priemysle, pre jadrové reaktory a lopatky v prúdových motoroch. Oproti komerčne využívaným antioxidačným náterom má vyššiu pevnosť, nárazuvzdornosť a tepelnú odolnosť, má i jednoduchšiu aplikáciu na viac druhov materiálov.

 

Prípravok na kontrolu tolerancie kruhových výrobkov vírivými prúdmi

PUV 50126-2020

prof. Ing. Michal Hatala, PhD.; Ing. František Botko, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Priemyselná využiteľnosť spočíva v zrýchlení kontroly tolerancie vonkajších rozmerov objektov kruhového prierezu (tyče, rúry) bez zisťovania reálnej hodnoty týchto rozmerov. Kontrolu je možné vykonávať priebežne po celej dĺžke kontrolovaného objektu.

 

Prípravok na kontrolu rotačných komponentov vírivými prúdmi s kompenzáciou efektu oddialenia

PUV 50125-2020

prof. Ing. Michal Hatala, PhD.; Ing. František Botko, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Priemyselná využiteľnosť spočíva v aplikácii prípravku na kontrolu rotačných súčiastok metódou vírivých prúdov. Mechanický prítlak sondy ku testovanému objektu zabezpečí elimináciu efektu oddialenia pri kontrole komponentov, ktoré sú oválne, resp. kopírovanie vonkajšieho tvaru súčiastky tak, aby bol zabezpečený dotyk sondy s kontrolovaným objektom.

 

Zariadenie na rezanie rúrok vo zväzku bez dodatočného upnutia

PUV 50110-2020

Ing. Ladislav Vargovčík, PhD.; doc. Ing. Ján Semjon, PhD.; Ing. Jozef Varga, PhD.; Ing. Marián Štubňa, CSc.; Ing. Kamil Kravárik, PhD.; doc. Ing. Silvia Maláková, PhD.;

Ing. František Ondra, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na rezanie rúrok vo zväzku bez dodatočného upnutia je využiteľný hlavne pri likvidácii parogenerátorov vo vyraďovaných jadrových elektrárňach, ale i v prípade likvidácie veľkých tepelných výmenníkov kontaminovaných chemikáliami, ktorých rozptýlenie do ovzdušia by bolo zdravie alebo život ohrozujúce.

 

Zariadenie na fragmentáciu veľkorozmerných nádob valcového tvaru

PUV 50109-2020

Ing. Ladislav Vargovčík, PhD.; Ing. Jozef Varga, PhD.; Ing. Marek Vrabeľ, PhD.; Ing. Marián Štubňa, CSc.; Ing. Kamil Kravárik, PhD.; Ing. František Ondra, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na fragmentáciu veľkorozmerných nádob valcového tvaru je využiteľný hlavne pri likvidácii parogenerátorov a iných hrubostenných nádob vo vyraďovaných jadrových elektrárňach, ale i v prípade likvidácie veľkých tepelných výmenníkov kontaminovaných chemikáliami, ktorých rozptýlenie do ovzdušia by bolo zdravie alebo život ohrozujúce.

 

Zariadenie na núdzovú umelú pľúcnu ventiláciu

PUV 50075-2020

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, doc. Ing. Ivan Virgala, PhD., Ing. Peter Tuleja, PhD., doc. Ing Marek Sukop, PhD., Ing. Peter Marcinko, prof. Ing. Michal Kelemen, PhD., Ing. Erik Prada, PhD., doc. Ing. Ľubica Miková, PhD., Ing. Martin Varga, doc. Ing Ján Semjon, PhD., doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na núdzovú umelú pľúcnu ventiláciu je možné využiť ako núdzové alternatívne riešenie na ventilovanie pacientov s respiračnými ochoreniami.

 

Zariadenie na overenie funkčnosti obalu záložného padáka na dne obalu

PUV 50028-2020

Ing. Peter Kaľavský, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Ing. Matej Antoško, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je využiteľné v spoločnostiach, ktoré sa venujú vývoju a výrobe padákovej techniky. Taktiež je využiteľné v spoločnostiach, ktoré sú oprávnené vykonávať certifikáciu padákovej techniky pred jej uvedením do letovej prevádzky. Popisované technické riešenie je tiež využiteľné v rámci expertízneho skúmania udalostí v parašutizme, pri ktorých bola narušená funkčnosť záložného padákového systému.

 

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zariadenie na meranie netesností tvárovej polmasky do prietoku vzduchu 50 ml/s

PP 50038-2021

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.; Dr, h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Ing. Lukáš Tóth;

 

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Zariadenie na meranie netesností tvárovej polmasky do prietoku vzduchu 50 ml/s

PUV 50058-2021

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.; Dr, h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Ing. Lukáš Tóth;