ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Automatizované zariadenie na prisúvanie a odsúvanie kontaktov dotykových snímačov

PUV 50080-2019

doc. Ing. Ján Semjon, PhD., Ing. Peter Tuleja, PhD., Ing. Rudolf Jánoš, PhD.,

doc. Ing. Marek Sukop, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť pri meraní vlastností zariadení obsahujúcich pohyblivé lineárne alebo rotačné kinematické dvojice. Medzi vhodné zariadenia je možné zaradiť výrobne stroje, manipulátory a priemyselné roboty. Technické riešenie je možné využiť pri meraní jednosmernej presnosti polohy alebo jednosmernej opakovateľnosti polohy zariadenia (robota, manipulátora) podľa ISO 9283:1998.

 

Rozdeľovacia tryska spaľovacieho vzduchu pre kotly na drvené tuhé palivo nízkeho výkonu

PUV 50069-2019

Ing. Gustáv Jablonský, PhD., prof. Ing. Augustín Varga, CSc., doc. Ing. Ladislav Lukáč, PhD.,

doc. Ing. Ján Kizek, PhD., Ing. Marcel Pástor, PhD., Ing. Róbert Dzurňák, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je využiteľné v spaľovacích zariadeniach na výrobu tepla nízkeho výkonu pre drvené, resp. sypké tuhé palivá. Trysku s jej konštrukčným riešením je možné použiť aj v zariadeniach na splyňovanie.

 

Elektromechanické zariadenie s posuvným baranidlom na skúšanie dopravníkových pásov

PUV 50140-2018

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, RNDr. Miriam Andrejiová, PhD.,

RNDr. Anna Grinčová, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možno použiť vo výskumných a skúšobných laboratóriách priemyslu, hlavne v baníctve a hutníctve. Týka sa to taktiež všetkých oblasti, kde sa na prepravu kusového, alebo sypkého materiálu používajú pásové dopravníky.

 

Zariadenie s vertikálne limitovaným posuvom baranidla na skúšanie dopravníkových pásov

PUV 50137-2018

doc. Ing. Jozef Krešák, PhD., prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.,

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možno použiť vo výskumných a skúšobných laboratóriách priemyslu, hlavne v hutníctve, v priemysle a baníctve. Týka sa to taktiež všetkých oblastí, priemyslu kde sa na prepravu kusového alebo sypkého materiálu používajú pásové dopravníky.

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Komínový výmenník tepla spalinových plynov

PP 50046-2020

PaeDr. Jana Mižáková, PhD., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 

Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia upraveným dronom

PP 50043-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Milan Abraham,

Ing. Jakub Váhovský

 

Elektromechanické zariadenie s posuvným baranidlom na skúšanie dopravníkových pásov

PP 50037-2020

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., Ing. Darina Matisková, PhD., MBA,

doc. RNDr. Miriam Andrejiová, PhD., RNDr. Anna Grinčová, PhD.,

 

Zariadenie pre zvýšenie bezpečnosti osôb s epilepsiou a spôsob merania epileptického záchvatu

PP 50036-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD., Ing. Zuzana Kotianová, PhD.,

Ing. Juraj Glatz, PhD.,

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Zariadenie pre núdzovú umelú pľúcnu ventiláciu

PUV 50075-2020

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, doc. Ing. Ivan Virgala, PhD., Ing. Peter Tuleja, PhD., doc. Ing Marek Sukop, PhD., Ing. Peter Marcinko, prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.,

Ing. Erik Prada, PhD., doc. Ing. Ľubica Miková, PhD., Ing. Martin Varga, doc. Ing Ján Semjon, PhD., doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.,

 

Sklonný tribometer na meranie statického a dynamického koeficienta trenia

PUV 50073-2020

doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD., prof. Ing. Michal Kelemen, PhD., doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.,

Ing. Erik Prada, PhD., doc. Ing. Ľubica Miková, PhD., Ing. Martin Varga,

 

Skúšobné zariadenie na testovanie snímačov

PUV 50069-2020

doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.,  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD., doc. Ing. Ivan Virgala, PhD., Ing. Erik Prada, PhD., doc. Ing. Ľubica Miková, PhD., Ing. Martin Varga,

 

Zariadenie pre zvýšenie bezpečnosti osôb s epilepsiou a spôsob merania epileptického záchvatu

PUV 50062-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD., Ing. Zuzana Kotianová, PhD.,

Ing. Juraj Glatz, PhD.,