Zapísané úžitkové vzory:

Impaktné kladivo s vnútorným impaktorom

PUV 50091-2018

Ing. Darina Matisková, PhD., MBA

Priemyselná využiteľnosť: Impaktné kladivo s vnútorným impaktorom je možno využiť v rôznych odvetviach priemyslu, ako napr. stavebníctvo (búracie práce), v strojárskych podnikoch, v leteckom priemysle a pod.

 

Zapísané dizajny:

Artikulovaný zberač pre paralelné pripojenie

PD 23-2019

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD., Ing. Jana Rybárová, PhD.

Vyobrazenie dizajnu:

 

Artikulovaný zberač pre sériové pripojenie

PD 22-2019

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD., Ing. Jana Rybárová, PhD. 

Vyobrazenie dizajnu:

 

Podané prihlášky úžitkových vzorov:

Konštrukcia fotovoltického panela so šikmo upevnenými fotovoltickými článkami pre vertikálne inštalácie

PUV 50047-2019

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.,  Ing. Marcel Fedák, PhD.,

 

Riadenie štvorosového robota využitím mikrokontroléra ATmega2560

PUV 50047-2019

doc. Ing. Peter Michalik, PhD., Ing.-Paed.IGIP, doc. Ing. Michal Hatala, PhD., Ing. Michal Petruš