PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

 

Elektronický analógový regulátor neceločíselného rádu s pamäťovými prvkami

PP 50039-2024

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.

Elektronický obvod kompenzátora neceločíselného rádu s pamäťovými prvkami

PP 50042-2024

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.

Vysokoentropická zliatina na uskladnenie vodíka

PP 50043-2024

doc. Ing. Karel Saksl, PhD.; prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.;

doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.;

Spôsob zastavenia šírenia trhliny

EP24185581.6

prof. Ing. Katarína Monková, PhD.; prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.;

Zlepšenie obrobiteľnosti

EP24185583.2

prof. Ing. Katarína Monková, PhD.; prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.;

Princíp vytvárania škrupinových objektov

PCT/SK2024/050007

prof. Ing. Katarína Monková, PhD.; prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Pomocný vystreďovací čap na uľahčenie skladania krídel vetroňa

PUV 50054-2024

Ing. Maroš Divok, PhD.; doc. Ing. Karol Semrád, PhD.;

Aparatúra na recykláciu tvrdého zinku a spôsob recyklácie tvrdého zinku

PUV 50059-2024

Ing. Katarína Pauerová, PhD.; prof. Ing. Jarmila Trpčevská, PhD.;

Ing. Róbert Dzurňák, PhD.;

Monitorovacie a riadiace zariadenie pracovného prostredia

PUV 50060-2024

doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.; Ing. Róbert Rákay, PhD.;

Elektronický analógový regulátor neceločíselného rádu s pamäťovými prvkami

PUV 50067-2024

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.

Prijímač diaľkomerného systému DME pre spracovanie merných signálov v podmienkach úzkopásmového rušenia

PUV 50069-2024

prof. Ing. Milan Džunda, CSc.; Ing. Lucia Melníková, PhD., Ing.Paed.IGIP

Elektronický obvod kompenzátora neceločíselného rádu s pamäťovými prvkami

PUV 50072-2024

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.

Vysokoentropická zliatina na uskladnenie vodíka

PUV 50073-2024

doc. Ing. Karel Saksl, PhD.; prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.;

doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.;

Princíp vytvárania škrupinových objektov

PUV 50076-2024

prof. Ing. Katarína Monková, PhD.; prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.;

Spôsob zastavenia šírenia trhliny

PUV 50077-2024

prof. Ing. Katarína Monková, PhD.; prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.;

Zlepšenie obrobiteľnosti

PUV 50078-2024

prof. Ing. Katarína Monková, PhD.; prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.;

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Senzorický systém na monitorovanie tlaku vo vnútri protetického lôžka

PUV 170-2023

Ing. Babušiak Branko; (Žilinská univerzita v Žiline)

Ing. Maroš Šmondrk, PhD.; (Žilinská univerzita v Žiline)

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.; (Žilinská univerzita v Žiline)

prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.;  Ing. Branko Štefanovič;

Ing. Lucia Bednarčíková;  Ing. Monika Michalíková, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Senzorický systém na monitorovanie tlaku vo vnútri protetického lôžka je určený na pripojenie k osobnému počítaču, tabletu alebo smartfónu a slúži na meranie tlaku v kritických miestach protetického lôžka, ktoré je určené na pripojenie náhrady amputovanej končatiny. Senzorický systém na monitorovanie tlaku vo vnútri protetického lôžka obsahuje vlastný zdroj elektrickej energie a umožňuje bezdrôtový prenos nameraných údajov, čo ho radí do kategórie nositeľných zariadení.

Konštrukčné riešenie pre spaľovanie homogénnej zmesi

PUV 50074-2023

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH;

doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.;

Ing. Pavol Tarbajovský;

Priemyselná využiteľnosť:

Inovatívne konštrukčné riešenie pre spaľovanie homogénnej zmesi je určené pre motory potenciálne využívajúce uhlíkovo neutrálne palivá a ako súčasť systému kompresného zapaľovania homogénnej zmesi prispieva k riešeniu aplikačných problémov tejto technológie a k redukcii emisií.

Odhodový adaptér

PUV 50077-2023

Mgr. Gabriel Harčarik, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Odhodový adaptér na posilňovanie svalov je možné využívať v športe, kde je potrebné precvičiť svalové partie trupu, ramien, paží a rúk v procese kondičnej prípravy v športoch, kde paža pracuje zo vzpaženej polohy do flexie. Uplatnenie nájde v loptových hrách (volejbal, hádzaná, basketbal …), raketových športoch (tenis, squash, badminton …) a pri hode oštepom, kriketkou, gumeným granátom … .  Odhodový adaptér umožňuje rozvíjať maximálnu aj výbušnú silu a modifikovať techniku cvičenia tak, aby viac stimulovala zapojenie požadovaných segmentov tela.

Zariadenie na meranie chybovosti pri výcviku a školení v rádiotelegrafii

PUV 50080-2023

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.; doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.;

Mgr. Martin Kelemen, PhD.; Mgr. Branko Mikula, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na meranie chybovosti pri výcviku a školení v rádiotelegrafii je využiteľné v  edukácii študentov leteckých vzdelávacích inštitúcií, vo výcvikových organizáciách schválených národnou autoritou pre výcvik špecialistov leteckej a vodnej dopravy, resp. pre získanie osvedčenia na vykonávanie rádiotelegrafickej a rádiotelefónnej služby na stanici pozemnej rádiokomunikačnej služby. Ďalšie využitie zariadenia je  vo výcvikových organizáciách schválených národnou autoritou, využívajúcich prácu inštruktorov/lektorov výcviku a školenia osôb v rádiotelegrafii. Napokon, zariadenie je využiteľné v oblasti orgánov štátneho odborného dozoru v doprave na úseku skúšok odbornej spôsobilosti personálu, ale aj v oblasti kontroly a odborného dozoru výcviku a školenia v telegrafii, ďalej v bezpečnostných a záchranných zboroch a  v amatérskej rádiokomunikácii.

Zariadenie na meranie únavového opotrebenia dopravného pásu pre potreby digitalizácie

PUV 50081-2023

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA; doc. Ing. Peter Michalik, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Elektronická kontrola merania únavového opotrebenia dopravného pásu pre potreby digitalizácie je určená pre automatickú kontrolu dopravného pásu so šírkou do 2500 mm a pevnosťou dopravného pásu t = 3400 N.mm-1 v kontinuálnych dopravných systémoch a meracích stendoch.

Držiak vodovodných batérií z kompozitného materiálu

PUV 50082-2023

doc. Ing. Peter Michalik, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Držiak vodovodných batérií z kompozitného materiálu pomocou rámu držiaku z kompozitného materiálu je určený pre upevnenie vodovodných batérií s akýmkoľvek osovým rozstupom, priamo na vonkajšiu omietku steny, alebo obkladačky.

Zariadenie na dávkovanie sypkého materiálu pre kontinuálne dopravné zariadenia PUV 50083-2023

doc. Ing. Peter Michalik, PhD.; prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na dávkovanie sypkého materiálu pre kontinuálne dopravné zariadenia pre potrebu ich digitálnej transformácie je určené pre automatizáciu a optimalizáciu plnenia v kontinuálnych dopravných zariadeniach a meracích stendoch so šírkou dopravného pásu do 2500 mm, pevnosť dopravného pásu pevnosť   t = 3400 N.mm-1.