PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zariadenie na vyhodnocovanie parametrov nízkofrekvenčného magnetického poľa elektrických mobilných zdrojov a postup merania

PP 50032-2022

doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.; doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.;  doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.; prof. Ing. Milan Oravec, PhD.;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Zariadenie na vyhodnocovanie parametrov nízkofrekvenčného magnetického poľa elektrických mobilných zdrojov a postup merania

PUV 50047-2022

doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.; doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.;  doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.; prof. Ing. Milan Oravec, PhD.;

Zariadenie na reguláciu prietoku vzduchu centralizovaných vetracích systémov

PUV 50046-2022

prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.; Ing. Andrii Kulikov, PhD.; doc. Ing. Marcel Fedák, PhD.; Ing. Olha Kulikova, PhD.;

 

Výstražný systém ochrany vrtuľníka

PUV 50041-2022

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M; Ing. Sebastián Mako, PhD.; Ing. et Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA;

  

PODANÉ PRIHLÁŠKY DIZAJNOV

Dvojitá spriahovacia lišta

PD 56-2022

Ing. Patrícia Vaňová; prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc.;

 

UDELENÉ PATENTY

Spaľovací priestor s implementáciou homogenizácie a riadeného samovznietenia palivovej zmesi pomocou kompresie

PP 50046-2018

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Spaľovací priestor s implementáciou homogenizácie a riadeného samovznietenia palivovej zmesi pomocou kompresie je určený pre riešenie problémov spaľovacích motorov využívajúcich technológiu spaľovania homogénnej palivovej zmesi. Princíp motora HCCI je považovaný za jednu z ciest ako priviesť zážihový motor k vyššej účinnosti tak, aby sa mohol v praxi priblížiť spotrebou paliva vznetovým jednotkám. Vítanou výhodou sú nízke náklady na dodatočnú starostlivosť o čistotu výfukových plynov. Pri technológii HCCI je energia z paliva získavané nízkoteplotným procesom, rýchlym spaľovaním v celom objeme spaľovacieho priestoru súčasne.

 

Spojitý proporcionálne oneskorujúci filter

PP 50052-2016

prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.; doc. Ing. Marcel Fedák, PhD.; prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc.; Ing. Peter Šmeringai, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Využitie spojitého proporcionálne oneskorujúceho filtra s rejekciami je možné predovšetkým v regulačnej technike na stabilizáciou málo tlmených kmitavých sústav. Typickým predstaviteľom málo tlmených kmitavých sústav sú lineárne elektrohydraulické servopohony, ktoré sa používajú ako pohonové jednotky v obrábacích centrách, stavebných strojoch resp. zbraňových systémoch. Vo všeobecnosti však je možné využiť aplikáciu filtra pre stabilizáciu akýchkoľvek málo tlmených kmitavých systémov.

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Kompaktný viacrotorový veterný agregát

PUV 50089-2021

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Kompaktný viacrotorový veterný agregát môže slúžiť ako decentralizovaný zdroj elektrickej energie pre odberné body charakteru zdrojov svetla, meracích zariadení, telekomunikačnej techniky, katódovej ochrany potrubí a podobne, predovšetkým v kombinácii s vhodným akumulátorom elektrickej energie, alebo na podobný účel ako súčasť hybridného zdroja napríklad s fotovoltickými panelmi. Kompaktný viacrotorový veterný agregát môže byť inštalovaný dodatočne na už existujúci vhodný centrálny stožiar s pôvodne iným určením (ako sú napríklad už existujúce stĺpy verejného osvetlenia).

 

Rotačný stojan

PUV 50088-2021

Ing. Dominik Čuha, PhD.; prof. Ing. Michal Hatala, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Priemyselná využiteľnosť technického riešenia spočíva v prídavných možnostiach rotácie upínacích platní, čo umožní skúmať dezintegračné účinky pulzujúceho vodného prúdu aj pri dopadoch pod rôznymi kombináciami uhlov. Výsledky experimentov budú slúžiť pre ďalší výskum v danej problematike a v budúcnosti pre potenciálne využitie technológie v oblastiach medicíny, strojárstva, stavebníctva a pod.

 

Kalibračné zariadenie etalónu dĺžky

PUV 50086-2021

doc. Ing. Tomáš Stejskal, PhD.; prof. Ing. Miroslav Dovica, CSc.; prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Kalibračné zariadenie etalónu dĺžky sa môže využívať v metrologických procesoch v oblasti kalibrácie.

 

Zariadenie na overenie funkčnosti obalu záložného padáka na chlopni obalu

PUV 50036-2021

Ing. Peter Kaľavský, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Ing. Jozef Sabo, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je využiteľné v spoločnostiach, ktoré sa venujú vývoju a výrobe padákovej techniky. Taktiež je využiteľné v spoločnostiach, ktoré sú oprávnené vykonávať certifikáciu padákovej techniky pred jej uvedením do letovej prevádzky. Popisované riešenie je tiež využiteľné v rámci expertízneho skúmania udalostí v parašutizme, pri ktorých bola narušená funkčnosť záložného padákového systému.