UDELENÉ PATENTY

Adaptívny tensegrity modul v tvare zrezaného ihlana so štyrmi akčnými prvkami

PP 50082-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing Stanislav Kmeť, DrSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný konštrukčný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri tvorbe nosníkov, dosiek a škrupín adaptívnych strešných konštrukcií so stredným a veľkým rozpätím, ako aj nosných sústav adaptívnych stožiarov a veží pri ktorých je požadovaná ľahkosť a súčasne aj vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť.

Výhodou je, že spojením viacerých adaptívnych tensegrity modulov možno vytvoriť nosný adaptívny tensegrity systém (nosníky, dosky, škrupiny, stožiare, veže a pod.), pričom počet modulov a ich rozmiestnenie sa prispôsobia požadovaným rozmerom, tvaru a účelu nosnej konštrukcie.

Adaptívne tensegrity systémy možno použiť na zastrešenia objektov a priestorov s veľkým rozpätím, akými sú športové haly, spoločenské priestory, výstavné pavilóny a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Preto nároky na spoľahlivosť uvedených objektov sú vyššie ako v iných prípadoch.

 

Potrubný stroj na báze zliatiny s tvarovou pamäťou

PP 50038-2017

doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.; prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.; prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc.; Ing. Tomáš Lipták, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie možno použiť v prípade potreby detekcie potrubia s kruhovým prierezom. Zariadenie bolo navrhnuté pre pohyb v priamom potrubí s využitím externého elektrického napájania. Zariadenie môže byť vybavené snímačmi, pomocou ktorých sa dá monitorovať potrubie.

 

Vysokopružná hriadeľová spojka s navíjacími pružinami obojsmerná

PP 77-2017

doc. Ing. Peter Kaššay, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Vysokopružnú obojsmernú hriadeľovú spojku s navíjacími pružinami je možné aplikovať v sústavách mechanických pohonov. Navíjacie pružiny, ako pružné členy spojky, umožňujú dosiahnuť vysokú hodnotu uhla skrútenia, nízku torznú tuhosť a dobré tlmiace vlastnosti. V neposlednom rade, kovových pružné členy nemenia  svoje  mechanické  vlastnosti  vplyvom  starnutia  a  únavy.  Vysokopružná obojsmerná hriadeľová spojka s navíjacími pružinami preto bude zvyšovať technickú úroveň a spoľahlivosť mechanických sústav, v ktorých bude zaradená.

 

Pružná hriadeľová spojka s navíjacími pružinami

PP 76-2017

doc. Ing. Peter Kaššay, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Pružnú hriadeľovú spojku s navíjacími pružinami je možné aplikovať v sústavách mechanických pohonov. Navíjacie pružiny, ako pružné členy spojky, umožňujú dosiahnuť vysokú hodnotu uhla skrútenia, nízku torznú tuhosť a dobré tlmiace vlastnosti. V neposlednom rade, kovových pružné členy nemenia svoje mechanické vlastnosti vplyvom starnutia a únavy. Pružná hriadeľová spojka s navíjacími pružinami preto bude zvyšovať technickú úroveň a spoľahlivosť mechanických sústav v ktorých bude zaradená. 

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Inteligentný spomaľovací prah pre pozemné komunikácie

PUV 50119-2020

doc. Ing. Peter Michalik, PhD.,; Ing. Ladislav Novotný, PhD.,; Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.,

Priemyselná využiteľnosť:

Inteligentný spomaľovací prah pozemnej komunikácie pre jednotlivé cestné komunikácie a vozidlá je určený pre cesty prvej, druhej, ale aj tretej triedy pre automobily s hmotnosťou do ale aj nad 3,5 tony.

 

Regulačný transformátor s dvojvrstvovým výstupným vinutím

PUV 50094-2020

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA,; Ing. et Ing. Stanislav Szabo, MBA; doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Regulačný transformátor podľa navrhovaného riešenia je možno použiť vo všetkých zariadeniach, kde je potrebné plynule nastavovať elektrické napätie v rozsahu od nuly až po maximálnu hodnotu, pri možnosti odberu prúdu až do hodnoty určenej maximálnym výkonom regulačného transformátora.

 

Zariadenie pre zvýšenie bezpečnosti osôb s epilepsiou

PUV 50062-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.,; Ing. Zuzana Kotianová, PhD.; Ing. Juraj Glatz, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť pri monitorovaní stavov osôb s potenciálom epileptického záchvatu, či pri informovaní okolia o poranení pádom pri epileptickom záchvate. Pri strate vedomia je možné využiť zariadenie pre zvýšenie bezpečnosti osôb s epilepsiou a spôsob merania epileptického záchvatu na informovanie osoby poskytujúcej prvú pomoc formou nadiktovania trvalo opakujúcej sa správy pre zafixovanie osoby do požadovanej polohy v závislosti od fázy epileptického záchvatu.  

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Regulačný transformátor s dvojvrstvovým výstupným vinutím

PP 50036-2021

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; Ing. et Ing. Stanislav Szabo, MBA; doc. Ing. Milan Balara, PhD.,

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Konštrukčné riešenie modulárnej mobilnej bunky

PUV 50048-2021

Mgr. art. Monika Rusinková; Ing. Jakub Kaščak, PhD.; Ing. Darina Dupláková, PhD.;

 

Prípravok na upínanie vzoriek dezintegrovaných pulzujúcim vodným prúdom a rotačný stojan

PUV 50052-2021

Ing. Dominik Čuha; prof. Ing. Michal Hatala, PhD.;