ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Skúšobný prípravok na uchytenie plochých tenkostenných telies v čeľustiach trhacieho stroja

PUV 50054-2019

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M; Ing. Darina Matisková, PhD., MBA

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.; doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možno použiť v odbore skúšobníctva tenkých kovových plechov a taktiež aj z iných materiálov. Zariadenie spadá do oblasti skúšobnej a meracej techniky hlavne v strojárstve v elektrotechnickom priemysle a iných odvetviach hospodárstva.

 

Filter s funkciami príslušnosti a exponenciálnym zabúdaním

PUV 50047-2018

PaeDr. Jana Mižáková, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Filter podľa navrhovaného riešenia je možné použiť všade tam, kde je potrebné spracovať analógový signál obsahujúci deterministickú aj stochastickú zložku a pre správne vyhodnotenie signálu je potreba rýchleho odstránenia parazitnej stochastickej zložky zo signálu. Typickým príkladom môžu byť signály zo snímačov veličín v prostrediach, ktoré sú silne zarušené externými šumami a ovplyvnené rôznymi chybami, ako napríklad pri meraní a riadení spaľovacích, chemických a výrobno-technologických procesov, v prevádzkach so silným elektromagnetickým rušením a pod. Filter s funkciami príslušnosti s exponenciálnym zabúdaním je možné realizovať ako analógovo-číslicový obvod, alebo funkciu jednotlivých blokov je možné vytvárať vo forme softvéru realizovaného v číslicových regulátoroch resp. pri spracovaní signálu v počítači.

 

 

ZAPÍSANÉ DIZAJNY

Indikačná tyčinka

PD 7-2020

doc. Ing. Radim Rybár, PhD.; Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.

Vyobrazenie:

 

Kontajner viacúrovňového hierarchicky konfigurovaného boxu

PD 10-2020

doc. Ing. Radim Rybár, PhD.; Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.

Vyobrazenie:

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

 Kladivo s ťažkým impaktorom

PUV 50056-2020

Ing. Darina Matisková, PhD., MBA

 

Konštrukcia pevnej horizontálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkami

PUV 50059-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Marcel Fedák, PhD., Ing.Paed.IGIP;