UDELENÉ PATENTY

Chápadlo s vymeniteľnými čeľusťami a s ramenami ovládanými kľukovým mechanizmom poháňaným elektrickým servopohonom

PP 50060-2018

doc. Ing. Peter Michalik, PhD.; prof. Ing. Michal Hatala PhD; Ing. Zuzana Mitaľová, PhD.; Ing. Martin Ambrozy;

Priemyselná využiteľnosť:

Chápadlo s vymeniteľnými čeľusťami a s ramenami ovládanými kľukovým mechanizmom poháňaným elektrickým servopohonom je možné použiť pre rotačné alebo nerotačné manipulované predmety pre akékoľvek priemyselné odvetvie.

 

Systém kompenzácie hysterézy pneumatického umelého svalu s využitím metódy rozšíreného vstupného priestoru

PP 50020-2018

doc. Ing. Alexander Hošovský Alexander, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ,, PhD.; doc. Ing. Kamil Židek Kamil, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Systém kompenzácie hysterézy pneumatického umelého svalu pri presnej regulácii polohy s využitím metódy rozšíreného vstupného priestoru je možné využiť v aplikáciách, kde je vhodné použitie pneumatického pohonu s požiadavkou na vysoký pomer výkon/hmotnosť a/alebo realizáciu veľmi pomalých pohybov a súčasne sú zvýšené nároky na presnosť jeho polohovania. Systém je univerzálny v zmysle jeho použiteľnosti aj pre iné typy pohonov, ktoré sa vyznačujú hysterézou, pre zlepšenie presnosti regulácie polohy.

 

Dvojstupňový prevod s viacerými spätnými výstupmi

PP 50026-2017

doc. Ing. Jozef Haľko, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Uvedené riešenie nového dvojstupňového prevodu je možné využiť v prevodovkách a pohonných mechanizmoch v rôznych strojových zariadeniach v širokej priemyselnej oblasti a to tak pre silový prenos výkonu a otáčok ako aj pre kinematické prevody a to najmä tam, kde sú požiadavky na viaceré spätné výstupy v pohonoch strojných zariadení, eventuálne v prístrojovej technike. Daný prevod môže byť navrhnutý nielen na rôzne hodnoty redukcie výstupných otáčok v širokom intervale hodnôt prevodových čísel, a to od malých až po veľmi veľké prevodové pomery medzi vstupným a výstupnými hriadeľmi, ale je možné ho navrhnúť zároveň pre multiplikáciu a redukciu otáčok na príslušných výstupných hriadeľoch vo vzťahu ku vstupným otáčkam. Nový dvojstupňový prevod má relatívne menšie nároky na priestor a hmotnosť oproti konvenčným riešeniam pri rovnakých požiadavkách na zabezpečenie širokého rozsahu prevodových pomerov, výkonov a počtu spätných výstupov.

 

Spôsob spojitého riadenia teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty v prostredí nasýtených pár vriacej kvapaliny

PP 80-2017

Ing. Ľubomír Livovský, PhD.; prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Spôsob spojitého riadenia teploty pretavovania spájkovacej pasty v prostredí nasýtených pár vriacej kvapaliny je možné priemyselne uskutočňovať v komerčných zariadeniach pre pretavovanie spájkovacích pást v nasýtených parách vriacej kvapaliny.

 

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Zariadenie na údržbu solárnej techniky upraveným dronom

PUV 50107-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Andrii Kulikov, PhD., Ing. Olha Kulikova

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na údržbu solárnej techniky upraveným dronom slúži na čistenie solárnych zariadení od nečistôt. Súčasne je možné jeho využitie v zimnom období na odstraňovanie snehu, čím sa využije nielen čistiaci kus zariadenia, ale aj turbulentný vírový prúd vzduchu z vrtulí multikoptéry – dronu. Využitie je v oblasti energetiky a stavebníctva – manažmentu budov pre operatívne činnosti v neprístupných miestach resp. nevhodných poveternostných podmienkach.

 

Koncentrátorový solárny ohrievač segmentových akumulátorov tepla

PUV 50095-2020

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD., Ing. Jana Rybárová, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Koncentrátorový solárny ohrievač segmentových akumulátorov tepla je využiteľný predovšetkým ako zdroj tepla pre tepelnú úpravu pokrmov a vody, pričom je určený predovšetkým pre teplé klimatické pásma s prevládajúcim slnečným počasím, a regióny s nízkou životnou úrovňou, respektíve dostupnosťou palív alebo iných zdrojov tepla. Koncentrátorový solárny ohrievač segmentových akumulátorov tepla je vhodný pre zabezpečenie individuálneho alebo komunitného získavania a uchovávania tepla, pričom teplotná úroveň ohrevu vzhľadom ku konštrukčnému riešeniu zariadenia, môže dosahovať hodnoty 250°C – 350°C v závislosti od klimatických podmienok a veľkosti koncentrátora.

 

Zariadenie na meranie hysterézy posunutia pohonov na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC)

PUV 50078-2020

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., Ing. Monika Trojanová, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na meranie hysterézy posunutia pohonov na báze iónový polymér/kov (IPMC) je možné využiť pri meraniach potrebných pre kompenzáciu hysterézy IPMC pohonov v špeciálnych aplikáciách s vlhkým alebo mokrým prostredím, kde majú význam miniatúrne soft pohony, resp. pre tvorbu presných dynamických modelov využiteľných v „model-based“ návrhu riadenia.

 

Signalizátor prítomnosti chodcov na vozovke

PUV 50053-2020

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M; Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; Ing. Bc. Stanislav Szabo, MBA; doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Výstražné zariadene signalizujúce vstup chodca na plochu vozovky je možné použiť vo verejnej cestnej premávke na miestach, ktoré sú neprehľadné a dochádza na nich k zvýšenej frekvencii stretu auta s chodcom za zníženej viditeľnosti. Je ho možné použiť v cestnej premávke v blízkosti zvýšeného pohybu detí, kde sa predpokladá náhodné vstúpenie do vozovky z nepozornosti. Okrem oblasti verejnej cestnej premávky ho možno použiť aj pri vnútropodnikovej doprave skoro vo všetkých priemyselných odvetviach.

 

Zariadenie pre monitorovanie prietoku infúzneho roztoku a hodnôt krvného tlaku

PUV 50035-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., Ing. Juraj Glatz, PhD., doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť pri monitorovaní a podávaní infúznych roztokov pri pooperačných stavoch, alebo pri krízových stavoch, kedy nie je dostatočný počet zdravotníckeho personálu a takisto pri stavoch na oddeleniach intenzívnej starostlivosti, kedy pacient nie je schopný tlačidlom privolať pomoc. 

 

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zariadenie na meranie hysterézy posunutia pohonov na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC)

PP 50025-2021

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., Ing. Monika Trojanová, PhD.

 

Zariadenie na meranie hysterézy mechanizmu poháňaného fluidnými svalmi v multiparalelnom zapojení

PP 50024-2021

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD., Ing. Monika Trojanová, PhD.

 

Zariadenie na meranie teplotnej závislosti creep efektu fluidných svalov

PP 50023-2021

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD., Ing. Monika Trojanová, PhD.

 

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Nočný signalizátor prítomnosti elektrického vedenia pre nízko letiace stroje

PUV 50042-2021

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA,  Ing. et Ing. Stanislav Szabo, MBA, doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 

Zostava fotovoltického panela s vyhrievaním pre zimné obdobie

PUV 50039-2021

doc. Ing. Marián Flimel, CSc.

 

Dvojrozmerne zahnuté aerodynamické krídelká

PUV 50037-2021

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, Ing. et Ing. Stanislav Szabo, MBA, doc. Ing. Milan Balara, PhD.