ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Adaptívna lanová kupola Geigerovho typu s akčnými prvkami

PUV 50142-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný konštrukčný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri strešných konštrukciách s veľkým rozpätím, pri ktorých je požadovaná ľahkosť a súčasne aj vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť. Adaptívne predpäté lanové kupoly Geigerovho typu možno použiť na zastrešenia objektov a priestorov s veľkým rozpätím, akými sú športové haly, spoločenské pavilóny a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Počet a rozmery ťahom namáhaných lán a tlačených akčných prvkov je možné prispôsobiť požadovanému rozpätiu a tvaru nosnej konštrukcie.

 

Adaptívna lanová kupola Kiewittovho typu s akčnými prvkami

PUV 50143-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný konštrukčný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri strešných konštrukciách s veľkým rozpätím, pri ktorých je požadovaná ľahkosť a súčasne aj vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť. Adaptívne predpäté lanové kupoly Kiewittovho typu možno použiť na zastrešenia objektov a priestorov s veľkým rozpätím, akými sú športové haly, spoločenské pavilóny a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Počet a rozmery ťahom namáhaných lán a tlačených akčných prvkov je možné prispôsobiť požadovanému rozpätiu a tvaru nosnej konštrukcie.

 

Adaptívna lanová kupola Levyho typu s akčnými prvkami

PUV 50144-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný konštrukčný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri strešných konštrukciách s veľkým rozpätím, pri ktorých je požadovaná ľahkosť a súčasne aj vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť. Adaptívne predpäté lanové kupoly Levyho typu možno použiť na zastrešenia objektov a priestorov s veľkým rozpätím, akými sú športové haly, spoločenské pavilóny a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Počet a rozmery ťahom namáhaných lán a tlačených akčných prvkov je možné prispôsobiť požadovanému rozpätiu a tvaru nosnej konštrukcie.

 

Merací prípravok pre laserový interferometer na meranie dĺžkových rozmerov nehybných objektov

PUV 50042-2019

Ing. Tomáš Stejskal, PhD., prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD., prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.,

prof. Ing. Peter Demeč, CSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Merací prípravok na meranie dĺžkových rozmerov nehybných objektov s pomocou laserového interferometra sa môže využívať pri všetkých metrologických požiadavkách v oblasti strojárenstva a skúšobníctva.

 

Konštrukcia fotovoltického panela so šikmo upevnenými fotovoltickými článkami pre vertikálne inštalácie

PUV 50047-2019

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.,  Ing. Marcel Fedák, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Konštrukcia fotovoltického panela so šikmo upevnenými fotovoltickými článkami pre vertikálne inštalácie je využiteľná ako súčasť solárnych systémov na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Využitie slnečnej energie, ktorá sa vo fotovoltickom paneli a ďalších komponentoch solárneho systému transformuje na elektrickú energiu je možné pri centrálnej a decentrálnej výrobe elektrickej energie. Centrálna výroba je možná v solárnych elektrárňach a decentrálna v jednotlivých budovách, čím sa tieto budovy stávajú energeticky efektívnymi. Priemyselná využiteľnosť konštrukcie fotovoltického panela so šikmo upevnenými fotovoltickými článkami je teda v oblasti energetiky a oblasti stavebníctva. Aplikácie fotovoltických panelov na budovách prispievajú k pozitívnej energetickej certifikácii budov. Popisované konštrukčné riešenie fotovoltického panela je možné použiť pri rekonštrukciách i novostavbách budov.

 

Konštrukcia medziokennej izolačnej vložky s fotovoltickými článkami

PUV 50059-2019

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.,  Ing. Marcel Fedák, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Konštrukcia medziokennej izolačnej vložky s fotovoltickými článkami umiestnená na fasáde budovy v rade medzi transparentnými okennými konštrukciami je využiteľná ako súčasť solárnych systémov na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Využitie slnečnej energie, ktorá sa vo fotovoltickom paneli ako časti konštrukcie medziokennej vložky a ďalších komponentoch solárneho systému transformuje na elektrickú energiu je možné pri decentrálnej výrobe elektrickej energie. Decentrálna výroba je v jednotlivých budovách, čím sa tieto budovy stávajú energeticky efektívnymi. Priemyselná využiteľnosť konštrukcie medziokennej izolačnej vložky so šikmo upevnenými fotovoltickými článkami je teda nielen v oblasti energetiky, ale aj v oblasti stavebníctva. Aplikácie medziokenných izolačných vložiek ako súčasti fasády radené medzi oknami umožňujú vhodnú architektonickú kompozíciu a nenarúšajú architektonický výraz budovy. Súčasne prispievajú k pozitívnej energetickej certifikácii budov. Popisované konštrukčné riešenie medziokennej izolačnej vložky s fotovoltickými článkami je možné použiť pri rekonštrukciách i novostavbách budov.

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Kontajner na sypký a kusový materiál s výklopným vekom s pravouhlým ramenom

PP 50026-2020

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. MBA, LL.M.; Ing. Darina Matisková, PhD., MBA.

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 

Spomalenie procesu alkoholového kvasenia tienením lokálneho magnetického poľa

PP 50027-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., Ing. Zuzana Kotianová, PhD., doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.

doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.

(Technická univerzita v Košiciach)

prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.,

(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Signalizátor prítomnosti chodcov na vozovke

PUV 50053-2020

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M; Ing. Darina Matisková, PhD., MBA;

Ing. Bc. Stanislav Szabo, MBA; doc. Ing. Milan Balara, PhD.