Zapísané úžitkové vzory:

Zariadenie na meranie účinnosti fotovoltického panelu v závislosti od jeho umiestnenia alebo orientácie a spôsob merania

PUV 50028-2018

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť: Technické riešenie je možné využiť pri meraní efektívnosti možného nasadenia FV panela na konkrétnom mieste objektu, ktoré je založené na kvantifikácii dávky získanej elektrickej energie, pri meraní výkonu už nasadených fotovoltaických panelov a pri zisťovaní poruchovosti nasadených FV panelov.

 

Pneumatický ladič torzných kmitov jednokomorový s hydraulickou tlmiacou komorou 

PUV 50124-2017

prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.

Priemyselná využiteľnosť: Pneumatický ladič torzných kmitov jednokomorový s hydraulickou tlmiacou komorou je schopný zabezpečiť tlmenie torzných kmitov a torzných nárazov pri pružnom prenose záťažového krútiaceho momentu v mechanickej sústave s piestovými strojmi.  Účelom riešenia je zlepšiť momentálny stav pružných hriadeľových spojok, u ktorých dochádza starnutím pružných elementov k strate ich tlmiacich a pružných vlastností.

 

Rotačná kruhová elektrolytická elektróda s odstraňovaním nánosov

PUV 248-2017

prof. Dr. h. c. Ing. Miroslav Badida, PhD., doc. Ing. Juraj Šebo, PhD., Ing. Anna Badidová, Ing. Tibor Dzuro, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Zariadenie sa dá s výhodou použiť tam, kde je potrebné pravidelné čistenie alebo oškrabávanie nánosov z elektród pri elektrolytických procesoch, kde nánosy znižujú efektívnosť elektrolýzy, znižujú veľkosť prechodových prúdov a prúdovej hustoty v elektrolytoch. Zariadenie je vhodné pre inovatívne tvary meracích elektród pre kontinuálne merania, na odsoľovanie a hygienizáciu vody.

Zariadenie sa dá s výhodou použiť tam, kde je potrebné vzniknutý nános elektród zachytávať ako hlavný produkt elektrolýzy, pre oddeľovanie častíc rôznych chemických látok z vody a pre znižovanie koncentrácie roztoku elektrolytu.

Zariadenie sa tiež dá s výhodou použiť tam, kde je potrebné pravidelné čistenie, alebo hygienizácia elektród a odstránený nános nie je využívaný a sedimentuje do kalu. Zariadenie je vhodné na použitie v jazerách a priehradách na znižovanie množstva fosforu, chlóru a dusíka vo vode a jej biologickú hygienizáciu. Zariadenie je možné s výhodami použiť pre elektrolýzu v pároch pre kladný a záporný pól elektrického prúdu, tiež ale samostatne, kde druhý pól elektrického prúdu tvorí nádoba elektrolytu.

 

Podané patentové prihlášky:

Integrovaný rotačný pohon na báze pneumatických umelých svalov

PP 50026-2019

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

 

Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s použitím dronu

PP 50027-2019

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., Ing. Milan Abraham