UDELENÉ PATENTY

Systém presného polohovania pneumatického umelého svalu s kompenzáciou hysterézy pomocou modelu

PP 50045-2018

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., Ing. Monika Trojanová, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Systém presného polohovania pneumatického umelého  svalu  s kompenzáciou  hysterézy  je možné využiť v aplikáciách, kde je vhodné použitie pneumatického pohonu s požiadavkou na vysoký pomer výkon/hmotnosť a/alebo realizáciu  veľmi  pomalých  pohybov  a súčasne  sú zvýšené nároky na presnosť jeho polohovania. Prístup je univerzálny v zmysle jeho použiteľnosti aj pre iné typy pohonov, ktoré sa vyznačujú hysterézou, pre zlepšenie presnosti regulácie polohy.

 

Adaptívna lanová kupola Levyho typu s akčnými prvkami

PP 50078-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný konštrukčný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri strešných konštrukciách s veľkým rozpätím, pri ktorých je požadovaná ľahkosť a súčasne aj vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť.

Adaptívne predpäté lanové kupoly Levyho typu možno použiť na zastrešenia objektov a priestorov s veľkým rozpätím, akými sú športové haly, spoločenské pavilóny a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Preto nároky na spoľahlivosť uvedených objektov sú vyššie ako v iných prípadoch.

Počet a rozmery ťahom namáhaných lán a tlačených akčných prvkov je možné prispôsobiť požadovanému rozpätiu a tvaru nosnej konštrukcie.

 

Adaptívna membránová konštrukcia v tvare hyperbolického paraboloidu so štyrmi akčnými prvkami

PP 50079-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri tvorbe adaptívnych membránových strešných konštrukcií v tvare hyperbolických paraboloidov nad ortogonálnymi pôdorysmi s malým, stredným a veľkým rozpätím, pri ktorých je požadovaná ľahkosť a súčasne aj vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť.

Adaptívne membránové konštrukcie možno aplikovať pri zastrešení vnútorných priestorov rôznych objektov, ale aj ako prístreškov pre vonkajšie priestory napríklad staníc, zhromažďovacích plôch, parkov, kúpalísk a pod. Výhodou je, že spojením viacerých adaptívnych membránových subsystémov v tvare hyperbolických paraboloidov a ich vhodným rozmiestnením možno vytvoriť adaptívny strešný systém, ktorý sa prispôsobí požadovanému rozmeru, tvaru a účelu primárnej nosnej konštrukcie.

Adaptívne membránové systémy možno použiť na zastrešenia objektov a priestorov s veľkým rozpätím, akými sú športové haly, spoločenské priestory, výstavné pavilóny a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Preto nároky na spoľahlivosť uvedených objektov sú vyššie ako v iných prípadoch.

 

Adaptívna tensegrity doska s akčnými prvkami vytvorená z modulov v tvare dvojitých ihlanov

PP 50080-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný konštrukčný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri strešných konštrukciách a prístreškoch so stredným a veľkým rozpätím, pri ktorých sa požaduje ľahkosť a súčasne vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť. Spojením viacerých adaptívnych tensegrity modulov možno vytvoriť nosnú adaptívnu tensegrity dosku, pričom počet modulov je možné prispôsobiť požadovaným rozmerom a tvaru nosnej konštrukcie.

Takýto adaptívny predpätý tensegrity systém nájde využitie pri strešných konštrukciách objektov, akými sú športové haly, spoločenské priestory, výstavné pavilóny, štadióny a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Preto nároky na spoľahlivosť uvedených objektov sú vyššie ako v iných prípadoch.

 

Adaptívna tensegrity doska s akčnými prvkami vytvorená z modulov v tvare zrezaného ihlana

PP 50081-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri tvorbe rôznych adaptívnych nosných tensegrity systémov v stavebníctve, pri konštrukciách budov, strešných systémov a prístreškov so stredným a veľkým rozpätím, pri ktorých je požadovaná ľahkosť a súčasne aj vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť.

Výhodou je, že spojením viacerých adaptívnych tensegrity modulov možno vytvoriť adaptívnu tensegrity dosku, pričom počet a rozmery modulov sa prispôsobia požadovanému rozpätiu, tvaru a účelu nosnej konštrukcie.

Adaptívne tensegrity dosky možno použiť na zastrešenia objektov a priestorov s veľkým rozpätím, akými sú športové haly, spoločenské priestory, výstavné pavilóny a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Preto nároky na spoľahlivosť uvedených objektov sú vyššie ako v iných prípadoch.

  

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Zariadenie a postup identifikovania chýb rotačných elektrických strojov magnetickým poľom do 250 Hz

PUV 50084-2019

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD., doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., Ing. Pavel Adamčík,

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť pri diagnostikovaní stavu rotačných strojov pri použití jediného merania, t.j. merania magnetického poľa stroja, ďalej pri bezkontaktnom meraní, v rôznom prostredí, nakoľko magnetické pole prestupuje prostredím, vzduchom, vodou, tuhým prostredím. Technické riešenie je ďalej využiteľné v rámci podrobného postprocesingu, kde je možné identifikovať poruchy jednotlivých mechanických a elektrických prvkov stroja a v rámci zisťovania skutočného stavu zariadení zostrojených podľa rovnakej dokumentácie, rovnakými technologickými postupmi, ktoré budú vykazovať rozdielnu poruchovosť v rámci rozsahu výkonnosti do 100 %. Táto výhoda umožňuje investorovi získať najlepší stroj zo strojov zostrojených podľa rovnakých postupov, z rovnakého materiálu a pri použití rovnakej dokumentácie.

 

Sklonný tribometer na meranie statického a dynamického koeficienta trenia

PUV 50073-2020

doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD., prof. Ing. Michal Kelemen, PhD., doc. Ing. Ivan Virgala, PhD., Ing. Erik Prada, PhD., doc. Ing. Ľubica Miková, PhD.,

Ing. Martin Varga

Priemyselná využiteľnosť:

Sklonný tribometer na meranie statického a dynamického koeficienta trenia je možné využiť na simuláciu interakcie časti mechanizmov, to je možné realizovať aj pri rôznych teplotách a aj s pridaním vybraného lubrikantu. Okrem experimentálne určeného statického a dynamického koeficienta trenia je možné posudzovať aj vplyv použitého lubrikantu na zmenu koeficientov trenia a vybrať tak vhodný typ lubrikantu pre konkrétnu materiálovú dvojicu.

 

Ručné záchranárske a vyslobodzovacie náradie na páčenie, ohýbanie, prerážanie dier pre pravákov

PUV 50102-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD., Ing. Michal Gorzás, PhD., prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť pre činnosť zásahových a záchranných zložiek, pre činnosť v stavebníctve a napríklad pri armovaní železných konštrukcií z roxorov.

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Prútová zostava so snímačmi na identifikáciu parametrov bezposádkových prostriedkov

PP 50020-2021

Ing. Martin Fiľko, Ing. Jozef Novotňák, doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.,  doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING.PAED.IGIP,  doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., ING.PAED.IGIP,

 

Zariadenie na overenie funkčnosti obalu záložného padáka na chlopni obalu

PP 50021-2021

Ing. Peter Kaľavský, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Ing. Jozef Sabo, PhD.,

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Mechanické počítadlo s integrovaným pohonom kotúčov krokovými motormi

PUV 50032-2021

Ing. Peter Bober, PhD.

 

Zariadenie na overenie funkčnosti obalu záložného padáka na chlopni obalu

PUV 50036-2021

Ing. Peter Kaľavský, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Ing. Jozef Sabo, PhD.,