PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Systém napínanej podpornej štruktúry pre 3D tlač

PUV 50025-2024

doc. Ing. Ivan Gajdoš, PhD.

 

UDELENÉ PATENTY

Zariadenie na meranie hysterézy posunutia pohonov na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC)

PP 50025-2021

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.,

Ing. Monika Trojanová, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na meranie hysterézy posunutia pohonov na báze iónový polymér/kov (IPMC) je možné využiť pri meraniach potrebných pre kompenzáciu hysterézy IPMC pohonov v špeciálnych aplikáciách s vlhkým alebo mokrým prostredím, kde majú význam miniatúrne soft pohony, resp. pre tvorbu presných dynamických modelov využiteľných v „model-based“ návrhu riadenia.

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Zariadenie na výcvik riadiacich letovej prevádzky v leteckej frazeológii

PUV 50041-2023

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.; doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.;

Mgr. Martin Kelemen; Mgr. Branko Mikula, PhD.; Ing. Róbert Klír, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na výcvik riadiacich letovej prevádzky v leteckej frazeológii je využiteľné v organizáciách schválených pre výcvik riadiacich letovej prevádzky, vo vzdelávacích inštitúciách pre prípravu študentov leteckých profesií, akými sú riadiaci letovej prevádzky a pilot, resp. v organizáciách, schválených národnou leteckou organizáciou, využívajúcich prácu inštruktorov výcviku v leteckej frazeológii. Ďalej má toto technické riešenie využitie v organizáciách schválených národnou leteckou organizáciou pre hodnotenie úrovne jazykovej spôsobilosti podľa noriem Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO English Assessment Body). Ďalšie využitie zariadenia je v oblasti orgánov štátneho odborného dozoru v letectve, najmä v oblasti monitoringu a kontroly v organizáciách, schválených pre výcvik riadiacich letovej prevádzky, alebo v organizáciách pre hodnotenie úrovne jazykovej spôsobilosti podľa noriem Medzinárodnej organizácie civilného letectva.

 

Mobilné experimentálne antimikrobiálne zariadenie

PUV 50048-2023

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.; Ing. Dominik Novotný; Ing. Jaroslav Melko;

Priemyselná využiteľnosť:

Priemyselná využiteľnosť antimikrobiálneho zariadenia na báze organických pigmentov vyplýva z predchádzajúceho opisu podstaty technického riešenia a príkladu uskutočnenia. Opísané uskutočnené zariadenie je využívané na elimináciu patogénov, prachových častíc a nečistôt pomocou antimikrobiálneho vlákna a svetelného zdroja vo viditeľnom spektre svetla.

 

Testovacie zariadenie fotokatalytickej účinnosti

PUV 50049-2023

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.; Ing. Dominik Novotný;

Ing. Tomáš Zatroch; Ing. Michal Kleščík, PhD.; (CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.;)

Priemyselná využiteľnosť:

Priemyselná využiteľnosť testovacieho zariadenia fotokatalytickej účinnosti vyplýva z predchádzajúceho opisu podstaty technického riešenia a príkladu uskutočnenia. Opísaný uskutočnený príklad je využívaný na zistenie účinku fotokatalýzy za pomoci jadra antimikrobiálnej filtračnej časti pozostávajúceho z vlákna a svetelného zdroja pri regulovanej teplote. Okrem experimentálnej funkcie testovacieho zariadenia, ktorá má veľký význam pri testovaní organických ale aj anorganických látok vieme skúmať aj teplotu, realizovať testy životnosti jadra antimikrobiálnej filtračnej časti kde je aplikovaná pletenina z polymérnych vlákien s oxidmi kovov.

  

ZAPÍSANÉ DIZAJNY

Teplovýmenný člen akumulátora tepla sacieho potrubia olejového čerpadla

PD 6-2024

doc. Ing. Martin Beer, PhD.; prof. Ing. Radim Rybár, PhD.;

Vyobrazenie dizajnu:

 

Teplovýmenný člen akumulátora tepla sacieho potrubia a telesa olejového čerpadla

PD 8-2024

doc. Ing. Martin Beer, PhD.; prof. Ing. Radim Rybár, PhD.;

Vyobrazenie dizajnu: