PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zariadenie na meranie individuálnej psychofyziologickej záťaže riadiaceho letovej prevádzky

PP 50018-2023

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.; doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.; doc. Ing. Matej Antoško, PhD.; Mgr. Martin Kelemen;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Zariadenie na meranie individuálnej psychofyziologickej záťaže riadiaceho letovej prevádzky

PUV 50020-2023

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.; doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.; doc. Ing. Matej Antoško, PhD.; Mgr. Martin Kelemen;

PODANÉ PRIHLÁŠKY DIZAJNOV

Rektifikačná konzola

PD 28-2023

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

Rektifikačná konzola s výškovým nastavením

PD 29-2023

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Zariadenie na rotáciu obrobkov pri elektroerozívnom obrábaní drôtovou elektródou PUV 50056-2022

doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.; prof. Ing. Anton Panda, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Podstatou technického riešenia je konštrukčné usporiadanie mechanického zariadenia na upnutie a precíznu rotáciu obrobkov s možnosťou spojitej zmeny rýchlosti a smeru otáčania s priemyselným využitím pri elektroerozívnom obrábaní drôtovou nástrojovou elektródou. Mechanické zariadenie na rotáciu obrobkov pri elektroerozívnom obrábaní drôtovou nástrojovou elektródou je konštrukčne navrhnuté ako samostatná prídavná časť elektroerozívneho stroja, ktorá bude slúžiť na výskumné účely, ale zároveň je aplikovateľné aj pre iné obrábacie zariadenia, či už s klasickými alebo progresívnymi technológiami obrábania.

 

Zariadenie pre určenie individuálnej CO2 stopy a ďalších emisií v rámci leteckého výcviku

PUV 50050-2022

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.; doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie pre určenie individuálnej CO2 stopy a ďalších emisií v rámci leteckého výcviku je primárne využiteľné v organizáciách schválených pre letecký výcvik žiakov, študentov – pilotov, pilotov obnovujúcich alebo rozširujúcich si oprávnenia (napr. v ATO – Approved Training Organization), v organizáciách schválených národnou leteckou autoritou. Sekundárne využitie nachádzame v leteckých podnikoch v oblasti leteckej dopravy. Terciárne využitie nachádzame v oblasti rekreácie a zábavy, turistických služieb, v leteckej činnosti personálu, ktorý nevykonáva leteckú činnosť za úplatu, ale si osvojil a pociťuje spoločenskú zodpovednosť za negatívne dopady na životné prostredie a verejné zdravie v tejto špecifickej oblasti ľudskej činnosti. Určenie a verejná prezentácia CO2 stopy a ďalších emisií leteckého výcviku môže byť význačným štandardom a marketingovým nástrojom pre oslovenie adeptov leteckého výcviku so záujmom o životné prostredie a klimatické zmeny. Údaje subjektov vykonávajúcich leteckú činnosť môžu prispieť k údajom z monitorovacieho systému na kvantifikáciu CO2 aj účinkov iných ako CO2 v rámci trhu s emisnými povolenkami.

 

Zariadenie na reguláciu prietoku vzduchu centralizovaných vetracích systémov

PUV 50046-2022

prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.; Ing. Andrii Kulikov, PhD.; doc. Ing. Marcel Fedák, PhD.; Ing. Olha Kulikova, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na reguláciu prietoku vzduchu centralizovaných vetracích systémov slúži na riadenie prietoku centralizovaných vetracích a rekuperačných systémov. Súčasne je možné využitie zariadenia na optimalizáciu pracovných podmienok vetracích a rekuperačných systémov znížením objemu vzduchu, ktorý je potrebné vymeniť a znížiť prevádzkový výkon jednotky. Využitie je v oblasti energetiky a stavebníctva – manažmentu budov na zníženie energetickej náročnosti obytných a komerčných priestorov. Dané riešenie je možné použiť na reguláciu ľubovoľného množstva vetiev vzduchotechnického systému.