UDELENÉ PATENTY

Systém regulácie teploty vody kotlov na báze hybridného PID-imunitného regulátora s nelineárnou rozdeľovacou funkciou

PP 50039-2015

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.; doc. Ing. Kamil Židek, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Systém regulácie teploty vody kotla na báze hybridného PTD-imunitného regulátora s nelineárnou rozdeľovacou funkciou je možné využiť na zlepšenie kvality regulácie a robustnosti v regulačných obvodoch kotlov na biomasu rôznych výkonov ako aj ďalších typov kotlov a priemyselných zariadení vyznačujúcich sa výrazným dopravným oneskorením a premenlivosťou parametrov

 

Dvojstupňový prevod s jedným spätným výstupom

PP 57-2015

doc. Ing. Jozef Haľko, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Riešenie dvojstupňového prevodu so spätným výstupom je možné využiť v prevodovkách a pohonných mechanizmoch v rôznych strojových zariadeniach a v prístrojovej technike v širokej priemyselnej oblasti a to tak pre silový prenos výkonu a otáčok ako aj pre kinematické prevody. Daný prevod môže byť navrhnutý tak pre multiplikáciu, ako aj pre redukciu výstupných otáčok v širokom intervale hodnôt prevodových čísel – a to od malých až po veľmi veľké prevodové pomery medzi vstupným a výstupným hriadeľom, pri relatívne menších nárokoch na priestor a hmotnosť prevodu oproti konvenčným riešeniam.

 

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Modulárny asistent montáže ultraľahkých lietadiel

PUV 50098-2020

doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.-Paed.IGIP; doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.; doc. Ing. Ladislav Főző, PhD.; Mgr. Branko Mikula, PhD., ING-PAED IGIP; Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, PhD.,; doc. Ing. Karol Semrád, PhD.; Ing. Miroslav Spodniak, Ing. Jozef Pavlinský; Ing. Ján Lukáč;

Priemyselná využiteľnosť:

Modulárny asistent montáže ultraľahkých lietadiel je možné použiť v spoločnostiach zaoberajúcich sa vývojom, výrobou, montážou, údržbou a opravami lietadiel kategórie ULL(A) (Ultra Light Aircraft) a LSA (Light Sport Aircraft).

 

Dvojčlánkový efektor na báze biomechaniky prsta

PUV 50079-2020

doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.; doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.; doc. Ing. Marek Vagaš, PhD., Ing. Róbert Rákay, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Uchopovacie efektory sú použiteľné vo všetkých odvetviach priemyslu. Pri automatizácii mnohých procesov existuje potreba premiestniť objekt z jedného miesta na druhé, preto sú uchopovacie efektory najpoužívanejším typom koncových efektorov. Technické riešenie je možné využiť pri navrhovaní uchopovacích efektorov na báze jedno, dvoj či trojprstového článku prsta, ktorý je možné pripevniť na štandardizovanú prírubu priemyselného robota. Za vhodné aplikácie možno považovať uchopovanie jednoduchých tvarov objektov s rozmermi a hmotnosťami, ktoré závisia od nosnosti samotného ramena robota resp. objektu, kde bude náš dvojčlánkový efektor na báze biomechaniky prsta namontovaný.

 

Skúšobné zariadenie na testovanie snímačov

PUV 50069-2020

doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.; prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.;doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.; Ing. Erik Prada, PhD.; doc. Ing. Ľubica Miková, PhD.; Ing. Martin Varga

Priemyselná využiteľnosť:

Skúšobné zariadenie na testovanie snímačov je možné využiť na simuláciu aplikácie testovaného snímača polohy a overenie jeho vlastností pri tejto aplikácii. Okrem statických a dynamických vlastnosti snímača je možné testovať aj životnosť snímača a neštandardné pohybové cykly podľa aplikácie, v ktorej sa snímač plánuje použiť.

 

 

ZAPÍSANÉ DIZAJNY

Prístrešok pre nabíjaciu stanicu elektrokolobežiek

PD 98-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc.,

Vyobrazenie dizajnu:

 

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zariadenie na údržbu solárnej techniky upraveným dronom

PP 50015-2021

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Andrii Kulikov, PhD., Ing. Olha Kulikova,

 

Monitorovacie zariadenie stavu podvozku lietadla s bezdrôtovým prenosom signálu

PP 50011-2021

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M; Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; doc. Ing. Milan Balara Milan, PhD.;

 

Behaviorálna aréna na výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické pole

PP 50010-2021

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.; doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD.; RNDr. Viktória Majláthová, PhD.; RNDr. Igor Majláth, PhD.; Ing. Blažena Vargová, PhD.; prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.; doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.; doc. Ing. Jaroslav Petráš, PhD.; doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník, PhD.; Ing. Ján Zbojovský, PhD.; doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.;

Technická univerzita v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 

Zariadenie s vertikálne limitovaným posuvom baranidla na skúšanie dopravníkových pásov

PP 50008-2021

doc. Ing. Jozef Krešák, PhD., prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.,

 

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Spôsob automatizovaného učenia hĺbkových neurónových sietí pomocou virtuálnych 3D modelov

PUV 50018-2021

doc. Ing. Kamil Židek, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.; doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.;

 

Behaviorálna aréna na výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické pole

PUV 50016-2021

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.; doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD.; RNDr. Viktória Majláthová, PhD.; RNDr. Igor Majláth, PhD.; Ing. Blažena Vargová, PhD.; prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.; doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.; doc. Ing. Jaroslav Petráš, PhD.; doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník, PhD.; Ing. Ján Zbojovský, PhD.; doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.;

Technická univerzita v Košiciach;

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach;

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach;

 

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY OCHRANNÝCH ZNÁMOK

EGIDA

POZ 835-2021