UDELENÉ PATENTY

Adaptívna lanová kupola Kiewittovho typu s akčnými prvkami

PP 50077-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný konštrukčný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri strešných konštrukciách s veľkým rozpätím, pri ktorých je požadovaná ľahkosť a súčasne aj vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť.

Adaptívne predpäté lanové kupoly Kiewittovho typu možno použiť na zastrešenia objektov a priestorov s veľkým rozpätím, akými sú športové haly, spoločenské pavilóny a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Preto nároky na spoľahlivosť uvedených objektov sú vyššie ako v iných prípadoch.

Počet a rozmery ťahom namáhaných lán a tlačených akčných prvkov je možné prispôsobiť požadovanému rozpätiu a tvaru nosnej konštrukcie.

 

Adaptívna lanová kupola Geigerovho typu s akčnými prvkami

PP 50076-2018

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možné využiť v prípadoch, kedy je potrebné aplikovať adaptívny nosný konštrukčný systém s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti. Svoje uplatnenie môže nájsť pri strešných konštrukciách s veľkým rozpätím, pri ktorých je požadovaná ľahkosť a súčasne aj vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť.

Adaptívne predpäté lanové kupoly Geigerovho typu možno použiť na zastrešenia objektov a priestorov s veľkým rozpätím, akými sú športové haly, spoločenské pavilóny a pod., ktorých odolnosť voči statickým a dynamickým účinkom zaťaženia je dôležitá z hľadiska dôsledkov spojených s ich zrútením, teda pri ktorých možno predpokladať veľmi veľké sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky. Preto nároky na spoľahlivosť uvedených objektov sú vyššie ako v iných prípadoch.

Počet a rozmery ťahom namáhaných lán a tlačených akčných prvkov je možné prispôsobiť požadovanému rozpätiu a tvaru nosnej konštrukcie.

 

Jednorazový detektor dávky ionizujúceho žiarenia spracovaný technológiou 3D tlače

PP 40-2017

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., Ing. Ondrej Pindroch, Ing. Marek Fic,

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH

Priemyselná využiteľnosť:

Preukázanie stavov, ktoré nastali v rádiochromickej zmesi vplyvom dávky ionizujúceho žiarenia, čo sa prejaví zmenou farby rádiochromickej zmesi. Použitie v priestoroch so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, kde sa požaduje jednoduchý a lacný merací jednorazový detektor dávky ionizujúceho žiarenia, ktorý by preukázal, že sledovaný stav nastal, alebo nastáva. Operatívna výroba detektora pre príslušný rozsah dávky ionizujúceho žiarenia na konkrétnom mieste za použitia 3D tlače. Nie je potrebné skladovať hotové detektory ionizujúceho žiarenia, ale len komponenty pre výrobu a mať k dispozícii príslušnú 3D tlačiareň.

 

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Konštrukcia pevnej horizontálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkami

PUV 50059-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc.; prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.; Ing. Marcel Fedák, PhD., Ing.Paed.IGIP;

Priemyselná využiteľnosť:

Konštrukcia pevnej horizontálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkami je využiteľná ako súčasť solárnych systémov na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Využitie slnečnej energie, ktorá sa vo fotovoltických článkoch ako súčasti pevnej horizontálnej clony a v ďalších komponentoch solárneho systému transformuje na elektrickú energiu, je možné pri decentrálnej výrobe elektrickej energie. Decentrálna výroba je v jednotlivých budovách, čím sa tieto budovy stávajú energeticky efektívnymi. Priemyselná využiteľnosť konštrukcie pevnej horizontálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkami je teda nielen v oblasti energetiky, ale aj v oblasti stavebníctva a architektúry budov. Riešenie súčasne prispieva k pozitívnej energetickej certifikácii budov výrobou elektrickej energie a clony tienia pri nadmernej insolácii. Popisované konštrukčné riešenie je vhodné nad transparentnými plochami pri rekonštrukciách i pri novostavbách budov.

 

Kladivo s ťažkým impaktorom

PUV 50056-2020

Ing. Darina Matisková, PhD., MBA

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možno využiť v rôznych odvetviach priemyslu, ako je napr. stavebníctvo (búracie práce), v strojárskych podnikoch, leteckom priemysle a pod.

 

Zariadenie na diaľkové monitorovanie svetelnotechnických parametrov životného prostredia upraveným dronom

PUV 50010-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Andrii Kulikov, PhD.,

Ing. Olha Kulikova

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na diaľkové monitorovanie svetelnotechnických parametrov životného prostredia upraveným dronom môže slúžiť na merania intenzity osvetlenia (denného, umelého či kombinovaného osvetlenia), UV – žiarenia, IR žiarenia a pod, teda parametrov, keď snímač nie je tienený hmotou dronu. Využitie je v realizácii meraní denného osvetlenia in situ snímačom v určitej výške nad terénom pri nezatienenom horizonte k určovaniu oblohovej horizontálnej osvetlenosti Ev,d [lx] pre výpočet činiteľa dennej osvetlenosti D [%] v mestskej zástavbe. Aplikácie meraní sú možné v exteriéri alebo i v interiéri halových objektov a môžu slúžiť na verifikáciu parametrov osvetlenia v podmienkach in situ oprávnenými osobami alebo orgánmi verejného zdravotníctva.

Využitie je možné v oblasti tvorby inteligentných systémov monitorovania stavu životného prostredia s dôrazom na svetelnotechnické parametre pri dodržaní všetkých legislatívnych predpisov a oprávnení na prevádzkovanie dronu.

 

Konštrukcia pevnej vertikálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkami

PUV 50007-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Marcel Fedák, PhD., Ing.Paed.IGIP

Priemyselná využiteľnosť:

Konštrukcia pevnej vertikálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkami je využiteľná ako súčasť solárnych systémov na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Využitie slnečnej energie, ktorá sa vo fotovoltických článkoch ako súčasti pevnej vertikálnej clony a ďalších komponentoch solárneho systému transformuje na elektrickú energiu, je možné pri decentrálnej výrobe elektrickej energie. Decentrálna výroba je v jednotlivých budovách, čím sa tieto budovy stávajú energeticky efektívnymi. Priemyselná využiteľnosť konštrukcie pevnej vertikálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkami je teda nielen v oblasti energetiky, ale aj v oblasti stavebníctva. Aplikácie pevnej clony medziokenných izolačných vložiek ako súčasti fasády radené medzi oknami umožňujú vhodnú architektonickú kompozíciu a nenarúšajú architektonický výraz budovy. Súčasne prispievajú k pozitívnej energetickej certifikácii budov výrobou elektrickej energie, clony tienia pri nadmernej izolácii a vytvárajú vizuálnu ochranu interiéru. Popisované konštrukčné riešenie je vhodné pred transparentnými plochami priestorov administratívy či komunikačných priestorov budov pri rekonštrukciách i pri novostavbách budov.

 

Systém pneumatického fázovania spaľovania pre redukciu emisií spaľovacích motorov

PUV 50077-2019

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Systém pneumatického fázovania spaľovania pre redukciu emisií spaľovacích motorov je určený pre riešenie problémov spaľovacích motorov využívajúcich technológiu spaľovania homogénnej palivovej zmesi. Princíp motora HCCI je považovaný za jednu z ciest ako priviesť zážihový motor k vyššej účinnosti tak, aby sa mohol v praxi priblížiť spotrebou paliva vznetovým jednotkám a zároveň spĺňať emisné normy budúcnosti. HCCI technológia predstavuje pravdepodobne budúcnosť moderných automobilových motorov a je možné predpokladať jej dobrú priemyselnú využiteľnosť v súlade s cieľmi riešených projektov: APVV-16-0259 „Výskum a vývoj technológie spaľovania na báze riadeného samovznietenia homogénnej palivovej zmesi pomocou kompresie pre redukciu emisií oxidov dusíka motorových vozidiel.“, VEGA 1/0473/17 „Výskum a vývoj technológie samovznietenia homogénnej palivovej zmesi pomocou kompresie pre zvýšenie účinnosti motora a redukciu emisií vozidla.“ a KEGA 041TUKE-4/2017 „Implementácia nových technológií zameraných na riešenie problematiky emisií vozidiel a ich transformácia do edukačného procesu pre zvýšenie kvality vzdelávania.“

 

Variabilný homogenizačný systém pre redukciu emisií spaľovacích motorov

PUV 50071-2019

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Variabilný homogenizačný systém pre redukciu emisií spaľovacích motorov je určený pre riešenie praktických problémov vozidiel a ich spaľovacích motorov s náporovým preplňovaním, keďže prispieva k homogenizácii palivovej zmesi a zároveň eliminuje problémy s podtlakom pri nízkych rýchlostiach vozidla. Takto zvyšuje technickú úroveň a prevádzkovú spoľahlivosť náporovo preplňovaných spaľovacích motorov a je možné predpokladať jeho dobrú priemyselnú využiteľnosť v súlade s cieľmi riešených projektov: APVV-16-0259 „Výskum a vývoj technológie spaľovania na báze riadeného samovznietenia homogénnej palivovej zmesi pomocou kompresie pre redukciu emisií oxidov dusíka motorových vozidiel.“, VEGA 1/0473/17 „Výskum a vývoj technológie samovznietenia homogénnej palivovej zmesi pomocou kompresie pre zvýšenie účinnosti motora a redukciu emisií vozidla.“ a KEGA 041TUKE-4/2017 „Implementácia nových technológií zameraných na riešenie problematiky emisií vozidiel a ich transformácia do edukačného procesu pre zvýšenie kvality vzdelávania.“

 

 

ZAPÍSANÉ DIZAJNY

Prefabrikovaný betónový nosník s tuhou oceľovou výstužou

PD 129-2020

Ing. Daniel Dubecký, PhD.

Vyobrazenie dizajnu:

 

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Kladivo s ťažkým impaktorom

PP 50006-2021

Ing. Darina Matisková, PhD., MBA

 

Výstražné zariadenie signalizujúce vstup chodca na plochu vozovky

PP 50004-2021

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., Ing. Darina Matisková, PhD., MBA;

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Montážne zariadenie bedrových popruhov

PUV 50013-2021

doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.; doc. Ing. Ján Semjon, PhD.; doc. Ing. Marek Sukop, PhD.;

Ing. Peter Marcinko, PhD.; doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.

 

Zariadenie na meranie teplotnej závislosti creep efektu fluidných svalov s rozšíreným rozsahom teplôt

PUV 50010-2021

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.; Ing. Monika Trojanová, PhD.

 

Aerodynamická plôška (spoiler) pre aktívne riadenie energie voľných vírov na krídle lietadla

PUV 50005-2021

doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc.; Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M;

doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Ing.-Paed.IGIP