UDELENÉ PATENTY

Spôsob predprípravy povrchu oceľových plechov pred smaltovaním s použitím baktérií

PP 34-2016

prof. RNDr. Jana Kaduková, PhD., doc. Ing. Štefan Nižník, CSc., RNDr. Anna Mražíková, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Postup predprípravy oceľových plechov morením podľa vynálezu vzhľadom na jednoduchú technológiu a nízke investičné a výrobné náklady má reálny predpoklad rýchlej realizácie najmä v závodoch využívajúcich smaltovanie ako konečnú povrchovú úpravu oceľových výrobkov.

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Zariadenie na meranie súčiniteľa tepelnej vodivosti tekutých materiálov

PUV 50015-2019

doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., doc. Ing. Marián Lázár, PhD., prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.,

doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na meranie súčiniteľa tepelnej vodivosti tekutých materiálov,  ktoré využíva Peltierov článok na zabezpečenie rozdielu teplôt na meranej vzorke tekutého materiálu, je určené na stanovenie súčiniteľa tepelnej vodivosti vzoriek tekutých materiálov. Využitím Peltierovho článku je možné dosiahnuť rovnakú priemernú teplotu meranej vzorky tekutého materiálu ako je teplota okolia.

 

Systém hybridných unifikovaných akumulátorov pre elektromobily

PUV 50141-2018

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Systém hybridných unifikovaných akumulátorov pre elektromobily umožňuje výrazne eliminovať negatívne dopady rozširovania aktuálne existujúcich nabíjacích staníc predovšetkým na požiadavky distribučnej siete. Technická jednoduchosť riešenia spočíva v čiastočnej samovýrobe elektriny z obnoviteľného zdroja na jednej strane a z časovo nenáročného dobíjania pripojených akumulátorov zo siete v čase mimo odberovej špičky na strane druhej.

 

Zariadenie na riadenie integrovaného pohonu na báze fluidných svalov 

PUV 50124-2018

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Systém riadenia integrovaného pohonu na báze fluidných svalov je možné využiť v aplikáciách, kde je vhodné použitie pneumatického pohonu s požiadavkou na vysoký pomer výkon/hmotnosť a/alebo realizáciu veľmi pomalých pohybov a nezávislú reguláciu tuhosti.

 

Zariadenie na reguláciu uhla natočenia integrovaného pohonu s fluidnými svalmi regulátorom s inverznou nelinearitou

PUV 50123-2018

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Integrovaný pohon na báze fluidných svalov je možné využiť v aplikáciách, kde je vhodné použitie pneumatického pohonu s požiadavkou na vysoký pomer výkon/hmotnosť a/alebo realizáciu veľmi pomalých pohybov a nezávislú reguláciu tuhosti.

 

Nízkoprofilová modulovaná sínusovo-štrbinová UWB anténa s koplanárnym budením

PUV 50071-2017

doc. Ing. Ján Gamec, CSc., doc. Ing. Mária Gamcová, PhD., Ing. Ján Schneider, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Predpokladané využitie opísanej nízkoprofilovej anténnej štruktúry je primárne v UWB radarových systémoch. Technické riešenie je možné využiť v širokopásmových aplikáciách a UWB radarových systémoch ako napríklad pri lokalizácii a detekcii pohybujúcich sa a statických cieľoch nachádzajúcich sa za pevnou prekážkou pomocou UWB radarového systému. Tým, že dolná hranica frekvenčného pásma antény je nižšia ako 0,5 GHz je táto anténa využiteľná v oblasti pod povrchového prieskumu zeme (Ground Penetrating Radar technológia). Veľký frekvenčný rozsah alebo veľká frekvenčná šírka využiteľného pásma predurčuje anténu vhodnú pre techniku nazývanú získavanie energie (energy harvesting).

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zariadenie na meranie reakčného času pri multitaskingových úlohách

PP 50007-2020

Ing. Matej Antoško, PhD., ING-PAED IGIP, doc. Ing Michal Hovanec, PhD.,

doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP, Mgr.  Branko Mikula, Ing. Jozef Sabo, PhD.,

doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING-PAED IGIP

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Konštrukcia posuvnej vertikálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkami

PUV 50019-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Marcel Fedák, PhD.,

 

Edukačný súbor

PUV 50017-2020

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD., Ing. Michal Takáč, Ing. Jana Rybárová, PhD.,

 

Viacúrovňový hierarchicky konfigurovaný box

PUV 50012-2020

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD., Ing. Jana Rybárová, PhD.,

 

Zariadenie na meranie reakčného času pri multitaskingových úlohách

PUV 50011-2020

Ing. Matej Antoško, PhD., ING-PAED IGIP, doc. Ing Michal Hovanec, PhD.,

doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP, Mgr.  Branko Mikula, Ing. Jozef Sabo, PhD.,

doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING-PAED IGIP

 

Zariadenie na diaľkové monitorovanie svetelnotechnických parametrov životného prostredia upraveným dronom

PUV 50010-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Andrii Kulikov, PhD.,

Ing. Olha Kulikova,