ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Tlačová hlava s extruderom pre dávkovanie termoplastického materiálu

PUV 50034-2020

Ing. Martin Pollák, PhD., Ing. Monika Töröková, PhD., Ing. Jakub Kaščak,

Priemyselná využiteľnosť:

Tlačová hlava s extrudérom slúži na dávkovanie termoplastického materiálu prostredníctvom dýzy. Elektromotor, ktorý je uložený v bloku tlačovej hlavy pozostávajúceho z násypníka, ľavého radiálneho ventilátora a pravého radiálneho ventilátora, zabezpečuje rotačný pohyb závitovky vzájomne spojenej pomocou spojky. Závitovka je umiestnená v teflónovej vložke chladiča, na ktorý je pripojený ohrievací blok ukončený dýzou.

 

Zariadenie na meranie teplotnej závislosti creep efektu fluidných svalov

PUV 50027-2020

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD., Ing. Monika Trojanová, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na meranie teplotnej závislosti creep efektu fluidných svalov je možné využiť pri meraniach potrebných pre kompenzáciu vplyvu creep efektu v priemyselných prostrediach s inou ako izbovou teplotou pri vyšších požiadavkách na presnosť regulácie v špeciálnych aplikáciách, kde je výhodné použiť soft pohony resp. pre tvorbu presných dynamických modelov využiteľných v „model-based“ návrhu riadenia.

 

Konštrukcia posuvnej vertikálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkami

PUV 50019-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Marcel Fedák, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Konštrukcia posuvnej vertikálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkami je využiteľná ako súčasť solárnych systémov na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Využitie slnečnej energie, ktorá sa vo fotovoltických článkoch ako súčasti posuvnej vertikálnej clony a ďalších komponentoch solárneho systému transformuje na elektrickú energiu, je možné pri decentrálnej výrobe elektrickej energie. Decentrálna výroba je v jednotlivých budovách, čím sa tieto budovy stávajú energeticky efektívnymi a často nezávislými. Priemyselná využiteľnosť konštrukcie posuvnej vertikálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkami je teda nielen v oblasti energetiky, ale aj v oblasti stavebníctva. Riešenie taktiež umožňuje zaujímavú architektonickú kompozíciu fasády. Súčasne prispieva aj k pozitívnej energetickej certifikácii budovy výrobou elektrickej energie, clony tienia pri nadmernej insolácii a vytvárajú vizuálnu ochranu interiéru. Popisované konštrukčné riešenie je vhodné pred transparentnými plochami bytových i nebytových stavieb, pri rekonštrukciách i pri novostavbách budov.

 

Zariadenie na meranie reakčného času pri multitaskingových úlohách

PUV 50011-2020

Ing. Matej Antoško, PhD., ING-PAED IGIP, doc. Ing Michal Hovanec, PhD., doc. Ing. Peter Korba, PhD., Mgr.  Branko Mikula, Ing. Jozef Sabo, PhD., doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING-PAED IGIP,

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na meranie reakčného času pri multitaskingových úlohách je možné použiť v odvetviach pre skorú detekciu, v ktorých je dôležité minimalizovať chybné rozhodnutia v požadovanom čase. Dané odvetvia sú charakteristické tým, že v reálnom čase musia súčasne spracovávať akustické povely a vykonávať pohyby v manipulačnom priestore a zóne na riadenie nohami . Medzi takéto špecifické odvetvia sa radia povolania ako pracovníci riadenia letovej prevádzky, profesionálni piloti, pracovníci riadenia energetických zariadení a oblasť školstva.

 

Inšpekčný robot s pohybom po komínovom rebríku

PUV 50100-2019

doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD., prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD., doc. Ing. Ján Semjon, PhD., doc. Ing. Marek Sukop, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Inšpekčný robot s pohybom po komínovom rebríku umožňuje pohybovať sa po komínovom rebríku z dôvodu vykonania inšpekcie. Na pohyb robot využíva štandardné stupne rebríka a nie je nutná žiadna úprava.

 

Zariadenie výškovky lietadla s aerodynamickými krídelkami

PUV 50056-2019

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M; Ing. Darina Matisková, PhD. MBA; doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie výškovky lietadla s aerodynamickými krídelkami je možno využiť v letectve civilom i vojenskom, vo všetkých lietadlách, ktoré majú klasický i menej obvyklý spôsob usporiadania nosných plôch.

 

Monitorovacie zariadenie stavu podvozku lietadla s bezdrôtovým prenosom signálu

PUV 50055-2019

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M; Ing. Darina Matisková, PhD. MBA; doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Monitorovacie zariadenie stavu podvozku lietadla s bezdrôtovým prenosom signálu je možno využiť v letectve civilom i vojenskom, vo všetkých lietadlách, ktoré majú vysúvateľný podvozok.