UDELENÉ PATENTY

Senzor na kontinuálne meranie mechanického odporu v konštrukcii vyrobenej z cementového materiálu, spôsob jeho výroby a spôsob merania

EP 3150998

J.O. Cabo, J.J.A Velayos, M.G. Hernández, S.A.Secanellas

(majiteľ Consejo Superior De Investigaciones Científicas)

Rastislav Varga                

(majiteľ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Marián Rovňák                                

(majiteľ Technická univerzita v Košiciach)

José Vicente Fuenter Ramírez     

(majiteľ All World Certificacion, S.L.)

Anotácia:

Vynález sa týka senzora na kontinuálne meranie mechanického odporu v konštrukcii vyrobenej z cementového materiálu. Vynález sa tiež týka dvoch meracích systémov využívajúcich vyššie uvedený snímač: kontinuálny merací systém založený na elektromagnetickom indukčnom účinku a kontinuálny merací systém založený na magnetickom indukčnom účinku, ako aj spôsob merania každého systému a spôsob výroba senzora. Senzor je zabudovaný priamo, ako jednoduchý prídavný agregát, do štruktúry vyrobenej z cementového materiálu, výhodne z betónu, aby bolo možné kontinuálne merať stav vnútorného mechanického namáhania / deformácie štruktúry bez ovplyvnenia štruktúry alebo jej namáhania. Senzor obsahuje blok cementového materiálu, v ktorom je zabudovaný magnetický mikrodrôt, uvedený magnetický drôt obsahuje feromagnetické jadro a izolačné sklenené puzdro.

 

Riadený antagonistický aktuátor s pneumatickými umelými svalmi

PP 50061-2017

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., Ing. Mária Tóthová, PhD., doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.,

doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Riadený antagonistický aktuátor s pneumatickými umelými svalmi je možno použiť pri krátkodobom i dlhodobom uplatnení funkčných celkov, v ktorých sú použité pneumatické svaly v antagonistickom alebo inom zapojení. Navrhovaný spôsob riadenia je možno použiť v oblasti automatizácie, robotiky a mechatroniky, kde je obvyklé použitie ľahkých, výkonných, pohyblivých a riaditeľných pohonov.

 

Dynamický model aktuátora na báze pneumatických umelých svalov

PP 50041-2016

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., PaeDr. Jana Mižáková, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Spôsob tvorby presného dynamického modelu na báze pneumatických umelých svalov s využitím neurónovej siete je možné použiť na získanie presnejšieho dynamického modelu aktuátora s pneumatickými umelými svalmi použiteľného napr. na návrh riadiaceho systému alebo jeho verifikáciu. Samotný prístup je univerzálny z hľadiska jeho použiteľnosti a je rozšíriteľný na zariadenia s pneumatickými umelými svalmi, ktoré majú viac stupňov voľnosti alebo vo všeobecnosti na ľubovoľné mechatronické systémy za predpokladu dostupnosti snímačov príslušných veličín.

 

Zariadenie na nanášanie vrstvy olejového filmu na vnútorný povrch rúr rôzneho prierezu

PP 41-2015

prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD., doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Princíp zariadenia na nanášanie vrstvy olejového (alebo iného) filmu na vnútorný povrch rúr rôzneho prierezu je koncipovaný tak, že podľa tohto technického riešenia predstavuje konštrukčné a principiálne riešenie, využiteľné v oblasti hutníctva a strojárenstva.

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Artikulovaný paralelný zberač

PUV 50022-2019

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD., Ing. Jana Rybárová, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Artikulovaný paralelný zberač je využiteľný pri zostavovaní vákuových trubicových kolektorov pracujúcich na princípe tepelných trubíc. Paralelné hydraulické zapojenie a koaxiálne vedenie teplonosných médií umožňuje využiť maximálnu teplovýmennú plochu kondenzátorov a maximálny celkový teplotný gradient a tým aj rovnaké výkony jednotlivých trubíc pri vysokej účinnosti tepelnej výmeny.

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Konštrukcia fotovoltického panela so šikmo upevnenými fotovoltickými článkami pre vertikálne inštalácie

PP 50002-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.,  Ing. Marcel Fedák, PhD.

 

Konštrukcia medziokennej izolačnej vložky s fotovoltickými článkami

PP 50001-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.,  Ing. Marcel Fedák, PhD.,

 

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Konštrukcia pevnej vertikálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkami

PUV 50007-2020

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.,  Ing. Marcel Fedák, PhD.

 

Zariadenie na meranie hysterézy mechanizmu poháňaného fluidnými svalmi v multiparalelnom zapojení

PUV 50003-2020

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD.,

Ing. Monika Trojanová, PhD.