Vysielanie zamestnancov a sprostredkovanie pracovných síl do Rakúska

Rakúsko patrí ku krajinám so silným ekonomickým postavením a vysokou životnou úrovňou. Mnohí podnikatelia pre výkon svojej podnikateľskej činnosti vysielajú zamestnancov alebo prenajímajú pracovnú silu do tejto krajiny s cieľom dosiahnutia zaujímavých hospodárskych výsledkov.

Pri vysielaní zamestnancov do Rakúska je potrebné dodržiavať podmienky a predpisy platné podľa rakúskeho pracovného práva, pokiaľ sú pre zamestnanca výhodnejšie ako v štáte pôvodu.

Máte dostatočné informácie o podmienkach, ktoré je potrebné splniť pokiaľ máte záujem vysielať zamestnancov alebo sprostredkúvať pracovnú silu do Rakúska? V tomto článku sa dočítate o základných povinnostiach.

Oznámenie o vyslaní zamestnanca alebo sprostredkovaní pracovnej sily

Vyslanie alebo sprostredkovanie pracovnej sily je potrebné nahlásiť online formou prostredníctvom formulára ZKO3 (vyslanie zamestnanca) alebo ZKO4 (sprostredkovanie pracovnej sily) pred začiatkom vykonávania prác tzv. Centrálnemu koordinačnému orgánu na kontrolu nelegálneho zamestnávania.

V prípade viacerých vyslaní alebo sprostredkovaní do 6 mesiacov (okrem odvetvia stavebníctva), ak ide o jediného obstarávateľa v Rakúsku, je možné nahlásiť vyslaných alebo sprostredkovaných zamestnancov v jedinom rámcovom oznámení, pričom je potrebné v online formulári označiť políčko „Rámcové oznámenie“.

Všetky vyslania alebo sprostredkovania s trvaním do jedného týždňa je možné v rámci podobných služieb u rôznych obstarávateľov v Rakúsku nahlásiť v jedinou súhrnom oznámení. K online formuláru je potrebné dodať zoznam obstarávateľov a vo formulári v časti poznámky uviesť, že je to Súhrnné oznámenie.

Zmeny už ohlásených dát je potrebné oznámiť prostredníctvom online formulára ZKOAE-M.

Opätovné hlásenie ZKO sa podáva aj v prípade, ak ide o novú zákazku pre nového zamestnávateľa ako aj v prípade vyslania nového, doposiaľ  neprihláseného zamestnanca.

Podnikatelia majú možnosť podať aj zjednodušené hlásenie v prípade, že pôjde o viacero opakujúcich sa vyslaní alebo sprostredkovaní uvedených v jedinej zmluve o poskytovaní služby alebo zmluve a sprostredkovaní pracovnej sily; v prípade vyslaní dohodnutých s tým istým zamestnávajúcim v Rakúsku alebo sa realizujú v rámci jedného koncernu. Zjednodušené hlásenie je možné podať aj v prípade viacerých zamestnávateľov v Rakúsku, pokiaľ vyslanie plní viacero paralelných zmlúv o poskytovaní služby v jednej priestorovej alebo časovej súvislosti. V hlásení je potrebné uviesť všetkých zamestnávateľov.

Pozor! Odvetvie dopravy sa riadi podľa osobitných predpisov. Viac sa dozviete TU.

Zanedbanie povinnosti ohlásenia vyslania zamestnancov alebo sprostredkovania pracovanej sily sa pokutuje peňažnou sumou až do výšky 10 000 EUR.

Podklady pri vyslaní alebo sprostredkovaní pracovnej sily potrebné priamo na mieste v Rakúsku:

 • dokument o sociálnom zabezpečí A1;
 • kópia hlásenia o vyslaní;
 • pracovná zmluva alebo doklad o hlavnom obsahu pracovnej náplne;
 • mzdové podklady, z ktorých vyplýva, aká odmena prináleží a je skutočne vyplácaná zamestnancom v čase ich zamestnania v Rakúsku: mzdový list alebo porovnateľný výkaz mzdových nárokov; doklad o vyplatení mzdy;
 • pracovné povolenie vysielajúceho štátu (EU) pokiaľ vysielaný zamestnanec nemá štátnu príslušnosť žiadneho členského štátu;
 • evidencia pracovného času.

Všetky dokumenty môžu byť v nemeckom alebo anglickom jazyku, pričom dokument A1 sa nemusí prekladať.

Podklady musia byť pripravené alebo sprístupnené online od začiatku práce a k dispozícií počas celého obdobia vyslania alebo sprostredkovania, buď v papierovej forme alebo elektronicky. Mzdové záznamy a záznamy o pracovnom čase je potrebné mať pripravené aj v takom prípade, keď zamestnanie jednotlivých vyslaných alebo sprostredkovaných zamestnancov skončilo, ale iným zamestnancom vykonávajúcim činnosť ako vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci pokračuje. Kontrolné orgány môžu požiadať o predloženie mzdových podkladov až do 1 mesiaca od ukončenia vyslania alebo sprostredkovania (lehota pre predloženie podkladov je stanovená na 14 dní).

 

Sociálne poistenie

Vysielaní zamestnanci alebo sprostredkovaná pracovná sila zostávajú poistení podľa právnych predpisov vysielajúceho štátu v prípade, že vysielanie alebo sprostredkovanie nebude trvať dlhšie ako 24 mesiacov a vyslaní zamestnanci alebo sprostredkovaná pracovná sila nebude nahrádzať pracovnú silu, ktorej uplynula doba vyslania. Pokiaľ tieto predpoklady nie sú splnené, uplatnia sa rakúske právne predpisy o sociálnom poistení.

Pracovný čas

Denný pracovný čas v Rakúsku je v trvaní 8 hodín, týždenný je v trvaní 40 hodín. Na základe kolektívnej zmluvy je možné predlžiť denný pracovný čas až na 10 hodín. Na základe kolektívnej zmluvy je možné v jednotlivých týždňoch predlžiť pracovný čas na najviac 48 hodín za určitých podmienok. Ak je to nevyhnutné, inšpektorát práce môže povoliť predlženie denného pracovného času, ktorý však nesmie presiahnuť 12 hodín denne a 60 hodín týždenne. V Rakúsku je povolená aj nadčasová práca, pričom týždenne je možné odpracovať max. 20 hodín nadčasu. Zamestnanci, ktorí odpracujú v práci 6 hodín, majú právo najmenej na 30 minútovú prestávku. Nepretržitý odpočinok po ukončení denného pracovného času je stanovený na 11 hodín.

Rozhodovanie o pracovnom čase vyslaných alebo sprostredkovaných zamestnancov musí byť v súlade s nasledujúcimi zákonmi alebo kolektívnymi zmluvami:

Podľa vybraných profesií:

Pre zamestnankyne, na ktoré sa vzťahuje ochrana matky sú určité obmedzenia obsiahnuté v Zákone o ochrane matky (MSchG).

Minimálna mzda

Vyslaní zamestnanci majú v Rakúsku nárok minimálne na takú odmenu (vrátane mimoriadnych príplatkov ako jej napr. dovolenkový alebo vianočný bonus; nadčasov; iných príplatkov a prídavkov), ktorá je daná zákonom, nariadeniami alebo kolektívnou zmluvou.

Odmena zahŕňa:

 • základnú mzdu;
 • špeciálne príplatky;
 • príplatky za nadčasy;
 • prídavky a príplatky;
 • prémie;
 • využívanie služobného auta na osobné účely;
 • honoráre;
 • diéty uvedené v kolektívnej zmluve zamerané na vyrovnanie nevýhod vznikajúcich vzdialenosťou od bežného prostredia;
 • náhrady za čas cestovania uvedené v kolektívnej zmluve, v prípade, že denné dochádzanie zamestnanca za prácou trvá viac ako hodinu

Odmena nezahŕňa:

Finančné náhrady výdavkov akými sú napr. príspevok za odjazdené kilometre, denné a nočné dávky, diéty a iné.

Zamestnanci sprostredkovaní na prácu v Rakúsku majú nárok na odmenu (vrátane mimoriadnych príplatkov ako jej napr. dovolenkový alebo vianočný bonus; nadčasov; iných príplatkov a prídavkov), ktorá je stanovená v kolektívnej zmluve pre prevádzku zamestnávajúceho v Rakúsku alebo v kolektívnej zmluve pre personálny lízing.

Konkrétna výška minimálnej mzdy sa v Rakúsku spravidla riadi kolektívnou zmluvou, ktorá sa používa pre dané odvetvie alebo činnosť. Upozorňujeme, že odmeňovanie nižšie ako je minimálna mzda je v danej krajine vysoko pokutované.

To, aké podmienky je potrebné splniť pred vyslaním zamestnancov alebo sprostredkovaním pracovnej sily sa dočítate v článku Zahraničná pracovná cesta vs. vyslanie zamestnanca.

 

Na tomto odkaze nájdete zoznam organizácií v Rakúsku zastupujúcich záujmy zamestnancov, zastupujúcich záujmy zamestnávateľov, rakúske ministerstvá a iné orgány, inštitúcie sociálneho zabezpečenia a ďalšie.

 

Tento článok má informatívny charakter. Nakoľko existujú aj v rakúskom pracovnom práve rôzne výnimky, odporúčame, aby ste svoje záležitosti konzultovali s odborníkmi. Potrebné informácie vám radi získame prostredníctvom našich rakúskych partnerov.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk

Použité zdroje:

https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_30.0/domov