feb 28, 2022 | Podnikanie v EÚ

Zahraničná pracovná cesta vs. vyslanie zamestnanca

Pokiaľ cestuje zamestnanec do zahraničia pracovne, je dôležité rozlíšiť, z akého dôvodu tam cestuje, teda či ide o zahraničnú pracovnú cestu alebo o vyslanie zamestnanca.

Zahraničná pracovná cesta

Zahraničná pracovná cesta predstavuje aktivity nesúvisiace s poskytovaním služieb (napr. odborný seminár, stáž, zácvik, konferencia, porada). Takáto pracovná cesta nie je vyslaním zamestnanca.

Potrebné dokumenty zamestnanca na zahraničnej pracovnej ceste:

 • formulár PD A1 zo Sociálnej poisťovne (v prípade, že zamestnanec nepožiada Sociálnu poisťovňu o vystavenie formulára PD A1, vzťahujú sa na neho právne predpisy sociálneho poistenia štátu Európskej únie, v ktorom činnosť vykonáva),
 • Európsky preukaz zdravotného poistenia, príp. komerčné zdravotné poistenie,
 • Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu s uvedením dňa začatia a dňa skončenia pracovnej cesty, miesto konania a účel pracovnej cesty, názov subjektu/zamestnávateľa, ktorý dal príkaz na pracovnú cestu.

Vyslanie zamestnanca

Vyslanie zamestnanca – účelom je poskytnutie služby v mieste vyslania alebo dodávka práce do miesta vyslania (v súlade s predmetom podnikania zamestnávateľa) v určitom vymedzenom období. Ak je zamestnanec vyslaný do členského štátu Európskej únie, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania sa spravujú právom štátu, na ktorého území prácu vykonáva. Preto mu je v prípade cesty do tých vyspelejších krajín potrebné zvýšiť mzdu, pridať dni dovolenky, skrátiť pracovný čas a ešte platiť aj cestovné náhrady. V prípade, že je vyslaný do krajiny s nižšími nárokmi, je potrebné ostať pri podmienkach stanovených legislatívou na Slovensku.

Vyslanie sa uskutočňuje na základe písomnej dohody, ktorá musí obsahovať:

 • deň začatia a skončenia vyslania,
 • druh práce počas vyslania,
 • miesto výkonu práce počas vyslania,
 • mzdové podmienky počas vyslania.

Vyslaný zamestnanec má nárok na:

 • zabezpečenie pracovných podmienok ako v krajine vyslania (alebo na Slovensku, v prípade, že sú tie pre zamestnanca výhodnejšie) minimálne na úrovni tzv. tvrdého jadra:
 1. dĺžka pracovného času a odpočinok,
 2. dĺžka dovolenky,
 3. minimálna mzda, minimálne mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas,
 4. BOZP
 5. pracovné podmienky žien, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o dieťa mladšie ako tri roky,
 6. rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami, zákaz diskriminácie,
 7. pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

Na zamestnancov vyslaných z iného členského štátu EÚ na územie SR sa vzťahujú ďalšie dve podmienky tzv. tvrdého jadra:

 1. podmienky ubytovania, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom,
 2. náhrada cestovných výdavkov, náhrada výdavkov za ubytovanie a stravné.
 • poskytnutie cestovných náhrad ako pri zahraničnej pracovnej ceste
 • PD A1 alebo sociálne zabezpečenie v členskom štáte, do ktorého je vyslaný na výkon práce.

Potrebné dokumenty vyslaného zamestnanca na služobnej ceste v zahraničí:

 • Formulár PD A1 zo sociálnej poisťovne (v prípade, že zamestnanec nepožiada Sociálnu poisťovňu o vystavenie formulára PD A1, vzťahujú sa na neho právne predpisy sociálneho poistenia štátu Európskej únie, v ktorom činnosť vykonáva).
 • Európsky preukaz zdravotného poistenia (na tento zamestnanci často zabúdajú), príp. komerčné zdravotné poistenie
 • dohodu o vysielaní, v ktorej bude uvedený deň začatia a deň skončenia vysielania, druh práce počas vyslania, miesto výkonu práce počas vyslania, mzdové podmienky počas vyslania – § 12 Zákonníka práce, pri dočasnom pridelení + § 58 ods. 5 Zákonníka práce)

Povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní zamestnanca do zahraničia:

 • uchovávať dokumenty v mieste vyslania (pracovná zmluva, evidencia pracovného času, doklady o mzde) u kontaktnej osoby v krajine vyslania
 • na požiadanie predložiť dokumenty poverenej príslušnej inštitúcii v štáte vyslania (niečo ako inšpektorát práce Slovensku) a doručiť ich aj po skončení vyslania, preložiť ich do jazyka príslušnej krajiny vyslania

Za účelom vystavenia prenosného dokumentu A1 je potrebné pobočke Sociálnej poisťovne predložiť:

 • žiadosť o vystavenie PD A1, ktorá je dostupná na http://www.socpoist.sk/vzory-tlaciv-k-formularu-pd-a1-yjg/48847s, (bod 3),
 • pracovnú zmluvu vyslaného zamestnanca spolu so všetkými dodatkami,
 • doklad (objednávku, zmluvu…) na základe, ktorého bude zamestnanec vykonávať činnosť v zahraničí a čestné vyhlásenie o preklade (v prípade, že je zmluva v inom ako slovenskom alebo českom jazyku), pri krátkodobej služobnej ceste (školenie, pracovné stretnutie) stačí doložiť cestovný príkaz,
 • zamestnávateľ preukazuje dokladmi (napr. objednávky…), že aj počas vyslania zamestnanca bude na území SR vykonávať obchodné činnosti, z ktorých obrat bude tvoriť minimálne 25% z celkového obratu.

Zamestnávateľ ako aj vyslaný zamestnanec musia spĺňať nasledovné podmienky:

 • zamestnávateľ musí byť vedený v registri Sociálnej poisťovne minimálne 2 mesiace pred vyslaním,
 • zamestnanec podlieha slovenskej legislatíve minimálne 1 mesiac pred vyslaním,
 • minimálne 10% zamestnancov z celkového počtu (mimo administratívnych pracovníkov) ostáva naďalej pracovať na Slovensku u daného zamestnávateľa
 • počas vyslania bude zamestnávateľ na území SR vykonávať obchodné činnosti, z ktorých obrat bude tvoriť minimálne 25% z celkového obratu,
 • musia byť splnené odvodové povinnosti.

V prípade, že ste nenašli všetky potrebné informácie, kontaktujte nás, radi vám zodpovieme.