okt 12, 2023 | Trvalá udržateľnosť

Udržateľnosť vs. Environmentálne udržateľná hospodárska činnosť

Pojem udržateľnosť si mnohí spájajú predovšetkým s vplyvom na životné prostredie. S ohľadom na negatívne dopady hospodárskych činností na životné prostredie a cieľmi Európskej zelenej dohody bol v legislatíve zavedený pojem environmentálne udržateľná hospodárska činnosť, ktorého rozsah je širší. Zahŕňa tri základné aspekty: environmentálny (Environment), sociálny (Social) a riadenia podniku (Governance).

Environmentálna udržateľnosť zahŕňa efektívne využívanie prírodných zdrojov vo výrobných procesoch s cieľom ich uchovania pre budúce potreby. Sledujú sa emisie CO2, uhlíková stopa, spotreba energií, riadenie odpadov, či využívanie prírodných zdrojov.

Sociálnu udržateľnosť definujú opatrenia podporujúce rozvoj spoločnosti v súlade s prostredím, v ktorom sa subjekt nachádza, komunitami a ľuďmi v jeho okolí. Sociálne aspekty pokrývajú pracovné podmienky, praktiky pri zamestnávaní, diverzitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, riadenie dodávateľských reťazcov aj zapájanie komunít.

Udržateľnosť riadenia podniku pokrýva úlohy riadiacich orgánov podniku, zloženie správnej/dozornej rady, diverzitu, nastavenie podnikateľskej etiky a firemnej kultúry, vzťahov s obchodnými partnermi, či nastavenie systému internej kontroly a riadenia rizík.

Tieto aspekty vychádzajú z Európskej zelenej dohody (Europen grean Deal) ako stratégie rastu Únie, ktorej cieľom je transformovať Úniu na moderné, zdrojovo efektívne a konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú do roku 2050 čisté emisie skleníkových plynov na nule.

Udržateľnosť vs. odolnosť

Udržateľnosť hospodárskych činností zahŕňa ako sme uviedli tri základné aspekty: environmentálny (Environment), sociálny (Social) a riadenia podniku (Governance), známe pod skratkou ESG.

Odolnosť v podnikovom prostredí môžeme definovať ako schopnosť podniku odolávať vonkajším vplyvom, ktoré môžu na daný subjekt pôsobiť, akými sú zmeny vzniknuté v dôsledku kríz (Covid19), geopolitických (vojna na Ukrajine) a sociálnych zmien, nových fenoménov ako digitalizácia, umelá inteligencia, či klimatických zmien, ktoré majú a budú mať vplyv na konkurencieschopnosť firmy. Dôležitým je teda predvídať, adaptovať sa na zmeny a čeliť globálnym výzvam.

Enterprise Europe Network pomáha firmám inovovať a medzinárodne rásť, adaptovať sa a čeliť aktuálnym výzvym. Máte ďalšie otázky, pochybnosti? Kontaktujte nás.