nov 9, 2022 | BOZP

Telepráca z hľadiska BOZP

Podnikatelia, pracujú vaši zamestnanci aj z domu? Nezabúdajte na ich zdravie!

Pandémia ochorenia COVID 19 výrazne prispela k uprednostňovaniu práce z domu, resp. telepráce. Napriek tomu, že telepráca z domu nesie so sebou mnoho výhod, ak nie je správne riadená, môže negatívne ovplyvniť zdravie pracovníkov a vyvolať poškodenia podporno-pohybovej sústavy.

Dôležité preto je, aby zamestnávatelia v spolupráci s dotknutými zamestnancami posúdili riziká domáceho pracoviska s cieľom zmierniť faktory, ktoré zhoršujú poškodenia podporno-pohybovej sústavy a optimalizovali ergonómiu na pracovisku. Žiada sa, aby súčasťou politiky v oblasti telepráce boli aj ustanovenia zamerané na spôsob hodnotenia rizík na pracovisku, ergonomického vybavenia, pracovného času a očakávaných výsledkov. V neposlednom rade je potrebné zabezpečiť vzdelávanie a odbornú prípravu pri prevencii a riadení poškodení podporno-pohybovej sústavy, ktoré pomôžu telepracovníkom ostať aktívni počas pracovného dňa.

Prečítajte si materiály k tematike telepráce pripravené Európskou agentúrou pre BOZP a sprostredkujte ich svojim zamestnancom a riadiacim pracovníkom:

Pozrite si aj ďalšie informácie o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy a telepráci.

Čo je telepráca podľa Zákonníka práce

Ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca, ide o

  • domácku prácu,
  • teleprácu, ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku.

Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.