feb 28, 2022 | Podnikanie v EÚ

Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa vysielajúceho zamestnancov na Slovensko

Spolupracujete so zahraničným partnerom, ktorý vysiela zamestnanca/cov na územie Slovenskej republiky? Upozornite ho, že na Slovensku musí dodržať presne stanovené povinnosti.

Hosťujúci zamestnávateľ resp. zahraničný zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na výkon práce z iného členského štátu EÚ na územie SR má povinnosť oznámiť Národnému inšpektorátu práce:

 • svoje obchodné meno a sídlo v prípade právnickej osoby, a svoje obchodné meno, meno a priezvisko a miesto podnikania v prípade fyzickej osoby,
 • ak mu bolo pridelené, tak jeho identifikačné číslo a register, v ktorom je zapísaný,
 • predpokladaný počet vyslaných zamestnancov,
 • základné údaje o vyslanom zamestnancovi – meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo vyslaného zamestnanca,
 • deň začatia a skončenia vyslania,
 • miesto výkonu práce a druh práce, ktorú bude vykonávať vyslaný zamestnanec počas vyslania,
 • názov služby alebo služieb, ktoré bude hosťujúci zamestnávateľ poskytovať prostredníctvom vyslaného zamestnanca v Slovenskej republike,
 • údaje o kontaktnej osobe – meno, priezvisko, adresu a elektronickú adresu. Kontaktná osoba je poverená na doručovanie písomností a poskytovanie informácií Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátu práce, a počas vyslania sa bude nachádzať na území Slovenskej republiky,
 • informáciu, či vyslaný zamestnanec nahrádza iného vyslaného zamestnanca, a ak áno, oznámiť aj základné údaje nahrádzaného vyslaného zamestnanca (meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo vyslaného zamestnanca).

Túto povinnosť môže hosťujúci zamestnávateľ uskutočniť elektronicky na Registračnom portáli alebo v listinnej podobe po vyplnení Registračného formulára, ktorý je potrebné vytlačiť a zaslať na adresu Národného inšpektorátu práce, Masarykova 10, 040 01 Košice, alebo mailom na: nip@ip.gov.sk.

Každú zmenu údajov je hosťujúci zamestnávateľ povinný bezodkladne nahlásiť Národnému inšpektorátu práce elektronicky alebo listinnou formou.

Upozorňujeme, že zamestnávateľ je povinný uchovávať v mieste výkonu práce: 

 • pracovnú zmluvu alebo iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom,
 • evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca,
 • doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi za prácu vykonanú počas vyslania.