mar 2, 2022 | CE značenie

Označenie CE – základné informácie

Je problematika CE značenia pre vás veľkou neznámou? Prinášame vám základné informácie, ktoré vám pomôžu ujasniť si, prečo je CE značenie dôležité, či ste povinný umiestniť ho na vaše produkty a aké podmienky musí CE značenie spĺňať.

Firmy predávajúce svoje výrobky na jednotnom trhu EÚ sú povinné zaoberať sa problematikou značenia svojich výrobkov. Označenie CE poukazuje na to, že daný výrobok podstúpil posúdenie výrobcu resp. notifikovaného orgánu a spĺňa právne predpisy EÚ.

Označenie je požadované na všetky výrobky, ktoré sú vyrobené kdekoľvek vo svete a ich predaj je realizovaný v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Turecku. EHP tvorí 27 členských štátov EÚ a krajiny EFTA, teda Island, Nórsko a Lichtenštajnsko.

Certifikácia CE nie je povinná pre všetky výrobky. Vyžaduje sa u tých kategórii výrobkov, na ktoré sa vzťahujú konkrétne smernice EÚ obsahujúce ustanovenia o používaní označenia CE. Ide o smernice, ktoré sa vzťahujú na širokú škálu priemyselných produktov, ako sú stroje, elektrické a elektronické zariadenia, hračky, stavebné produkty, tlakové zariadenia, lekárske zariadenia, výťahy, osobné ochranné prostriedky, atď. Prehľad smerníc podľa produktových skupín nájdete na https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en.

Výrobca označením CE uvádza, že daný výrobok bol pred svojím uvedením na trh posudzovaný a je v súlade s požiadavkami uloženými príslušnou smernicou. Označenie CE teda nie je primárne určené pre spotrebiteľov, ale informuje úrady o splnení príslušných náležitostí.

Niektoré výrobky musia spĺňať viacero požiadaviek EÚ. Až po ich splnení je možné daný výrobok certifikovať CE značením. Upozorňujeme, že je zakázané použiť označenie CE pre výrobky, pre ktoré špecifikácie EÚ neexistujú, alebo nepožadujú uvádzať označenie.

Proces nadobudnutia označenia CE

Výrobca nesie plnú zodpovednosť za vyhlásenie o zhode so všetkými požiadavkami. K tomu, aby výrobca mohol použiť označenie CE na svoj výrobok, nie je potrebné oprávnenie, avšak je povinný vopred zabezpečiť zhodu so všetkými príslušnými požiadavkami, ktoré sú platné pre celú EÚ. Zároveň musí určiť, či je oprávnený posudzovať výrobok on, ako výrobca, alebo či o to musí požiadať notifikačný orgán. Výrobca je povinný zriadiť tzv. technický spis (zdokumentovaná zhoda), poznať technickú dokumentáciu, vypracovať a podpísať EÚ vyhlásenie o zhode.

Pokiaľ je na výrobku umiestnené označenie CE, výrobca je povinný na žiadosť príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť požadované informácie a príslušnú dokumentáciu.

Dôležité je najprv si overiť, či sa daný výrobok musí podrobiť skúške notifikovaným orgánom. Pokiaľ skúška notifikovaným orgánom nie je potrebná, výrobca preverí, či jeho výrobok spĺňa technické požiadavky. V prípade, že si výrobok vyžaduje hodnotenie notifikovaným orgánom, musí výrobca očakávať náklady na poplatok za poskytnutú službu. Pre vyhľadanie notifikovaného orgánu odporúčame použiť databázu NANDO (databáza notifikovaných orgánov pre posudzovanie zhody).

Podmienky, ktoré označenie CE musí spĺňať

  • viditeľnosť
  • čitateľnosť
  • trvácnosť (nezmazateľnosť)

Označenie musí pozostávať z veľkých písmen „CE“, ktorých veľkosť je viac ako 5 mm. Môže mať rôzne formy (farba, výplň a pod). Ak nie je možné jeho umiestnenie priamo na výrobku, je možné uviesť ho na jeho obale, prípadne v sprievodných dokumentoch. Výrobok, ktorý podlieha viacerým smerniciam resp. nariadeniam EÚ, ktoré vyžadujú umiestnenie označenia CE, musí mať v sprievodných dokumentoch uvedené, že spĺňa požiadavky týchto smerníc resp. nariadení EÚ.

Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ nastala zmena v značení výrobkov. Doposiaľ používané označenie CE bude možné v niektorých prípadoch používať najdlhšie do 1.1.2023. Viac informácií o zmenách v používaní označenia CE pri umiestnení výrobkov na trh Spojeného kráľovstva sa dočítate v článku Spolupracujete s partnermi na pôde Spojeného kráľovstva? Viete o svojich povinnostiach vyplývajúcich zo zmien v používaní označenia CE?