feb 28, 2022 | Podnikanie v EÚ

Nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu/ prácu

Zákon č. 82/2005 Z. z. (§ 7b) o nelegálnom zamestnávaní a nelegálnej práci zakazuje prijať od dodávateľa (právnickej alebo fyzickej osoby) cezhraničnú službu alebo prácu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú dodávateľ zamestnáva nelegálne, v prípade, že ide o cezhraničné poskytovanie služby, ktoré trvá viac ako 30 dní v období 12 mesiacov od prvého poskytnutia služby alebo o vnútroštátnu dodávku práce alebo cezhraničnú dodávku práce.

V prípade porušenia tohto zákona vás môže kontrolný orgán pokutovať sumou vo výške od 2 000 € do 200 000 €, a ak ide o dve a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 €.

Žiadajte od svojho zahraničného partnera informácie o tom, či jeho zamestnanci vysielaní do vášho podniku majú uzavreté pracovné zmluvy, a v prípade osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ krajín zistite, či majú povolenie na pobyt na území EÚ alebo iné oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu. Inšpektoráty práce úzko spolupracujú s Cudzineckou políciou. Očakávajte, že takéto otázky môžete dostať aj vy od zahraničného partnera, ak budete svojich zamestnancov vysielať do zahraničia.