Webinár: Ochrana vynálezov a počítačových programov v podnikaní

Enterprise Europe Network, Technická univerzita v Košiciach, Startup Centrum TUKE v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR vás pozýva na webinár Ochrana vynálezov a počítačových programov v podnikaní.

Kedy: 9.4.2024 o 14:00-15:30hod.
Kde: online
Cieľová skupina: malé a stredné podniky, start-upy

Témy podujatia:

Vynálezy v podnikaní

 • Čo sú to vynálezy, aké majú vlastnosti a ako sa využívajú v podnikaní?
 • Prečo a ako možno chrániť vynálezy?
 • Produkt vs. vynález

Patent – ochrana vynálezov

 • Čo je to patent a na čo je dobrý?
 • Ako získať patent, čo treba splniť a koľko to stojí?
 • Patentovanie na Slovensku a v zahraničí
 • Čo prináša patent svojmu majiteľovi?

Iné spôsoby ochrany vynálezov a technických riešení

 • Úžitkový vzor – porovnanie s patentom a podmienky pre jeho získanie
 • Ochrana vynálezov utajením, obchodné tajomstvo
 • Ochrana počítačových programov
 • Vymedzenie počítačového programu ako súboru predmetov duševného vlastníctva
 • Identifikácia zložiek počítačových programov a spôsobov ich ochrany
 • Autorské práva k zdrojovému kódu – ako ich možno využiť?
 • Kto vykonáva autorské práva? (ja, môj zamestnávateľ, moja škola…)
 • Ochrana zdrojového kódu
 • Licencie v oblasti počítačových programov

Strategické uvažovanie pri ochrane vynálezov

 • Best practices v oblasti nakladania s vynálezmi a počítačovými programami
 • Služby Centra vedecko-technických informácií SR v oblasti ochrany vynálezov

Účasť na webinári je bezplatná, ale registrácia povinná. Zaregistrujte sa TU, najneskôr do 9.4.2024, 13:00hod. Ďakujeme.

Cieľom podujatia je porozumieť prepojeniu vynálezov s podnikaním. Poslucháči budú mať príležitosť oboznámiť sa s dostupnými spôsobmi ochrany vynálezov a technických riešení. Zároveň získajú poznatky o patentoch, podmienkach pre ich získanie ako aj o prínosoch pre ich majiteľov. Okrem iného, počas webinára by zúčastnení mali porozumieť prepojeniu oblasti počítačových programov s oblasťou ochrany duševného vlastníctva a dokázať identifikovať subjekt, ktorý vykonáva práva k vytvorenému počítačovému programu.

O lektorovi

Jaroslav Noskovič je vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v Centre vedecko-technických informácií SR. Zodpovedá za poskytovanie expertných služieb zameraných na realizáciu transferu technológií z univerzít a SAV do praxe. V rámci aktuálneho národného projektu NITT SK II vykonáva úlohu garanta odbornej aktivity, ktorej cieľom je zabezpečenie systémovej podpory a rozvoja transferu technológií na národnej úrovni. Intenzívne sa venuje aj oblasti patentovej, dizajnovej a známkovej ochrany v podnikaní a licencovaniu.

Jaroslav vyštudoval odbor fyzika kondenzovaných látok na FMFI UK. Následne začal pôsobiť v Centre vedecko-technických informácií SR ako koordinátor odbornej aktivity národného projektu NITT SK zameraného na transfer technológií. Od roku 2014 zastáva pozíciu vedúceho oddelenia. V rokoch 2013 – 2016 absolvoval vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva SR a od akademického roka 2016/2017 vyučuje aj na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave predmet „Ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode“. Jaroslav je zároveň autorom viacerých odborných článkov a prednášok realizovaných na vedeckých a odborných konferenciách a seminároch.

Kontakt:
mail: jaroslav.noskovic@cvtisr.sk
telefón: +421 2 69253 108

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk