WCM (World Class Manufacturing) mission in Japan

Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom po dvoch rokoch opäť spúšťa svoje misie WCM v Japonsku!

Od prvého ročníka v roku 1992 sa na tomto praktickom školení zúčastnilo viac ako 900 účastníkov zo všetkých členských štátov EÚ.

Päťdňová školiaca misia World Class Manufacturing poskytuje hĺbkovú analýzu japonskej výrobnej metodiky a je určená výlučne manažérom z EÚ so znalosťami o WCM a technickým vzdelaním.

Pomáha účastníkom lepšie pochopiť postupy TQC (Total Quality Control), TQM (Total Quality Management), TPM (Total Productive Maintenance), JIT (Just In Time), TIE (Total Industrial Engineering) a súčasné výrobné metódy KAIZEN.

Školenie pozostáva z prednášok, workshopov a návštev niektorých z najvyspelejších továrni na svete v Japonsku s cieľom pochopiť skutočnú „Gembu“ (výrobné miesto), hovoriť priamo s ich výrobnými manažérmi a pozorovať efektívne zavádzanie výrobných metód. Tento kurz poskytne jeho účastníkom podrobné pochopenie súčasných japonských prístupov, ktoré si môžu prispôsobiť a napomôcť tak svojim spoločnostiam.

Najbližšie školenie: 6.-10. november 2023

Termín pre podávanie prihlášok: do 7. júna 2023

Registrácia na https://forms.eu-japan.eu/230643687347363

Kto sa môže zúčastniť:

  • Zamestnanci organizácií, ktorí majú dôležitú strategickú úlohu vo firme ako napr. riaditelia, manažéri, vedúci prevádzky a logistiky, vedúci závodu, vedúci kvality alebo generálni riaditelia atď.)
  • Záujemca musí pracovať pre organizáciu, ktorá je právnickou osobou so sídlom v EÚ alebo partnerskej krajine COSME, alebo na Ukrajine
  • Záujemca musí byť podporovaný svojím zamestnávateľom, musí byť schopný zúčastniť sa na celom programe, musí dobre ovládať anglický jazyk a mať znalosti a prax v oblasti excelentnej výroby
  • Prihlásiť sa môžu záujemcovia z akéhokoľvek priemyselného odvetvia

Počet účastníkov je limitový a výber sa uskutoční na základe týchto kritérií:

  • odborné a vzdelanostné predpoklady uchádzača
  • stratégia spoločnosti účastníka týkajúca sa implementácie metodík WCM

Oblasť činnosti nie je dôležitá, avšak uchádzači z poradenského sektora budú mať pri výbere nižšiu prioritu.

Program:

Študijný blok I: prednášky, semináre a panelové diskusie, ktoré budú prednášať odborníci z japonského priemyslu na témy ako:

– Skrátenie času realizácie prostredníctvom zefektívnenia tokov informácií a výrobkov – Zavedenie politiky, riadenie ľudských zdrojov a osvedčené postupy motivácie zamestnancov – Neustále zlepšovanie služieb zákazníkom podporované WCM – Štíhle myslenie a prístup WCM v Japonsku – TQC, TQM, TPM, JIT a TIE – Atraktívna tvorba kvality – Vyrovnaný výrobný systém – Variabilita výrobku – Množstevná výroba na uspokojenie kolísania dopytu – Synchronizovaný výrobný systém (od objednávky po dodávku) – Flexibilná výroba realizovaná QCD – Zlepšenie celkovej výrobnej kapacity.

Študijný blok II: návštevy podnikov – príprava na návštevy podnikov a preskúmanie po návšteve.

Medzi odvetvia činnosti spoločností, ktoré sa majú navštíviť, patria okrem iného: – chemické výrobky a plasty – strojárstvo – výrobky z ocele – automobilový priemysel

Cieľová skupina: Ľudia s technickým alebo vedeckým vzdelaním, ktorí sú schopní ovplyvňovať výrobnú stratégiu svojej spoločnosti, alebo rovnocenné osoby.

Účastnícky poplatok – zrušenie

Centrum EU-Japonsko hradí všetky náklady priamo súvisiace s misiou WCM, ktoré zahŕňajú:

  • návštevy niektorých z najmodernejších tovární na svete v Japonsku
  • miesto konania seminárov a skupinových diskusií
  • autobusovú dopravu z jedného pracoviska na druhé

Účastníci si hradia cestovné náklady a náklady na ubytovanie. Pred začiatkom misie sú povinní zaplatiť zálohu vo výške 1 000 EUR, ktorá im zaručí miesto na misii (po skončení misie v Japonsku bude MSP a startupom záloha vrátená).

V prípade, že záloha nebude prevedená do termínu stanoveného centrom, môže byť ponuka miesta zrušená. Záloha bude vrátená do týždňa po ukončení misie.

Bližšie informácie na https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing-mission-I