EGT 2022 Energy, Environmental technology, Green transformation

V dňoch 24. – 28. októbra 2022 sa uskutoční virtuálne kooperačné podujatie EGT 2022 Energy, Environmental technology, Green transformation so zameraním na energie, environmentálne technológie a zelenú transformáciu. Registrácia otvorená do 28. októbra 2022.

 

Dátum konania: 24.– 28. október 2022
Miesto konania: Varšava, Poľsko/virtuálne podujatie
Registrácia otvorená do: 28. októbra 2022
Prihláška: https://egt2022.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://egt2022.b2match.io/

Energia, environmentálne technológie, zelená transformácia budú hlavnými piliermi modernej ekonomiky. Transformácia energie na obnoviteľnú energiu je ekonomicky nevyhnutná a spoločensky a environmentálne žiadúca. Jadrová energia má tiež dôležitú úlohu pri transformácii energie. Existujú aj výzvy súvisiace s výrobou energie pomocou fosílnych palív, ako sú uhlie, ropa a plyn.

Environmentálne technológie a zelená transformácia môžu podporiť spojenie ekonomického rastu so starostlivosťou o životné prostredie s cieľom zaručiť vysokú kvalitu života súčasným a budúcim generáciám.

Cieľom podujatia je vytvorenie silnej siete výskumných a vývojových inštitúcií, obchodných a priemyselných partnerov, európskych a národných inštitúcií či mimovládnych organizácií pre masívne škálovanie a napredovanie energetických riešení, environmentálnych technológií, zelenej transformácie.

Zameranie podujatia:

  1. Energia

Energetické technológie: technológie obnoviteľnej energie, technológie neobnoviteľnej energie, technológie jadrovej energie.

Úspora energie, diverzifikácia dodávok a podpora medzinárodných partnerov, zrýchlenie zavádzania obnoviteľných zdrojov, zníženie spotreby fosílnych palív v priemysle a doprave, investície v energetickom sektore.

  1. Environmentálna technológia

Zelené technológie: vodná energia, veterná energia, veterné turbíny, premena tepelnej energie z oceánov, solárna energia, fotovoltika, energia vĺn, elektrické vozidlá, tepelné čerpadlá, vodíkové palivové články, skladovanie energie, ekologická výpočtová technika, úspora energie, dvojnásobne napájaný elektrický stroj, moduly na úsporu energie, kvalita vzduchu v interiéri a kontrola životného prostredia a ďalšie.

III. Environmentálne inžinierstvo

Prenos hmoty a energie, environmentálna chémia, modely rastu, hodnotenie rizík, znečistenie vody, znečistenie ovzdušia, globálne zmeny, nakladanie s tuhým odpadom a zhodnocovanie zdrojov.

  1. Zelená transformácia

Vývoj ekologických technológií a tvorba právnych predpisov presadzujúcich napríklad úsporu energie, alebo znižovanie emisií skleníkových plynov, ako aj všetky ostatné činnosti zamerané na zmenu postoja spoločnosti k prijímaniu – často drahších, ale k životnému prostrediu šetrnejších – technologických riešení a právnych noriem.

  1. Zelené hospodárstvo

Udržateľná spotreba a výroba a efektívne využívanie zdrojov pre udržateľný rozvoj: Cieľom udržateľnej spotreby a výroby je zlepšiť výrobné procesy a spotrebiteľské postupy s cieľom znížiť spotrebu zdrojov, tvorbu odpadu a emisií v celom životnom cykle procesov a výrobkov.

Podujatie je bezplatné a je určené predovšetkým spoločnostiam a výskumno-vývojovým inštitúciám, ktoré hľadajú technologickú, výskumnú a obchodnú spoluprácu.

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk