Eurofondy na roky 2021 – 2027

Cieľom politiky súdržnosti je znižovať rozdiely medzi bohatými a chudobnými regiónmi, preto finančné prostriedky smeruje do tých oblastí, ktoré zaostávajú najviac. Politiku súdržnosti (Kohéznu politiku EÚ) tvorí v novom programovom období päť fondov:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
 • Európsky sociálny fond (ESF)
 • Kohézny fond (KF)
 • Fond spravodlivej transformácie (FST)
 • Európska územná spolupráca

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) je najväčším fondom s rozpočtom 217 miliárd eur. Jeho cieľom je znižovanie regionálnych rozdielov a preto je určený hlavne pre menej rozvinuté regióny. Vyčlenené finančné prostriedky sú určené na podporu inovácií, výskumu, digitálnu agendu, podporu malých a stredných podnikov a dekarbonizačné projekty.

Európsky sociálny fond+ (ESF+) je druhým najväčším fondom s rozpočtom 98,5 miliárd eur zameraný na tvorbu pracovných miest, vzdelávanie a zvyšovanie kvality sociálnych služieb.

Kohézny fond (KF) s rozpočtom 48 miliárd eur je zameraný na infraštruktúrne projekty: výstavbu ciest a diaľnic, rozvoj železničnej dopravy, projekty v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov. Podporu môžu využiť iba členské štáty s HDP na obyvateľa nižším ako 90 percent priemeru EÚ.

Fond spravodlivej transformácie (FST) s rozpočtom 17,5 miliárd eur je určený pre krajiny závislé na fosílnych palivách s cieľom prejsť na zelenú ekonomiku. Podpora je určená pre MSP, pomoc pre životné prostredie, rekvalifikáciu pracovníkov, ktorí v dôsledku transformácie prídu o zamestnanie.

Fond Európska územná spolupráca s rozpočtom takmer 9 miliárd eur má podporiť cezhraničné a medziregionálne projekty v oblasti vzdelávania, kultúrneho dedičstva, životného prostredia, výskumu a inovácií.

Prvé dva fondy sú tzv. štrukturálne fondy, ktorých cieľom je podpora hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Priority (ciele) politiky súdržnosti pre obdobie 2021 – 2027

 • Inteligentnejšia Európa
 • Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa
 • Prepojenejšia Európa
 • Sociálnejšia Európa
 • Európa bližšie k občanom

V programovom období 2014 – 2020 boli eurofondy na Slovensku pod vedením 28 riadiacich a sprostredkovateľských orgánov. Operačný program Slovensko v programovom období 2021 – 2027 nahrádza šesť predošlých operačných programov a bude riadený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré bude jednotným riadiacim orgánom. Operačný program Slovensko je základným dokumentom, ktorým budú riadené investície z eurofondov v rokoch 2021 – 2027. Sú v ňom definované konkrétne aktivity, prijímatelia, a pod.

Slovensko má mať k dispozícií takmer 13 miliárd eur. V porovnaní s obdobím 2014 – 2020 bude mať o 22 percent menej finančných prostriedkov z fondov EÚ. Zachoval sa pritom 85 percentný podiel spolufinancovania zo strany EÚ v menej rozvinutých krajoch, avšak v prípade Bratislavského kraja sa znížil podiel európskeho spolufinancovania na 40 percent.  

Podnikatelia, univerzity, obce, regióny, mimovládne organizácie, sa budú môcť uchádzať o granty z OP Slovensko od druhého polroka 2022.

Strategické dokumenty:

 • Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027
 • Operačné programy SR na obdobie 2021 – 2027 (Uznesenie vlády č. 239/2020)
 • OP Slovensko
 • OP Rybné hospodárstvo
 • OP cezhraničnej spolupráce
 • Programy pre Fond pre azyl a migráciu,
 • Fond pre vnútornú bezpečnosť
 • Nástroj pre riadenie hraníc a víza

Viac informácií o politike súdržnosti 2021 – 2027 získate na stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a na stránke Európskej komisie.

Informácie o aktuálnych výzvach získate na https://uvptechnicom.sk/category/een/aktualne-vyzvy/.