Bezpečnosť výrobku  – kedy sa riadi EÚ a kedy národnou legislatívou

Bezpečnosť produktov

Ak bezpečnosť určitého výrobku neupravuje žiadny špecifický predpis EÚ, vzťahuje sa na neho Smernica 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti produktov. Ukladá výrobcom/distribútorom všeobecnú povinnosť umiestňovať na trhu len bezpečné produkty a uvádza kritéria, na základe ktorých sa musí posúdiť, či produkt spĺňa požiadavky bezpečnosti.

Smernica 2001/95/ES sa má uplatňovať v prípadoch, ak bezpečnosť daných produktov neupravujú žiadne špecifické predpisy spoločenstva, alebo ak legislatíva daného odvetvia nie je dostatočná.

Bližšie informácie: Smernica 2001/95 o všeobecnej bezpečnosti produktov

Viete čo sú „požiadavky EÚ na výrobky“?

Požiadavky na výrobky predstavujú základné požiadavky, definované právnymi predpismi EÚ v snahe zabezpečiť, aby výrobky, ktoré sa dostanú na jednotný trh, boli v súlade so zdravotnými, bezpečnostnými a environmentálnymi predpismi.  

Tieto požiadavky sa vzťahujú na výrobok ako taký (jeho vlastnosti), na výrobný proces výrobku a parametre výrobku. Najčastejšie zákon uvádza výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť a riziká, ktoré je potrebné zvažovať pri posudzovaní. Pri niektorých výrobkoch je vhodné použiť na posudzovanie tzv. harmonizované normy.

Harmonizované normy sa používajú predovšetkým v prípade potreby dokázania súladu technických požiadaviek výrobku alebo služby s príslušnými predpismi EÚ. Použitie harmonizovaných noriem je dobrovoľné. Dodržanie technických požiadaviek uvedených v normách EÚ je povinné.    

V súčasnosti sa uplatňujú vo všetkých krajinách EÚ rovnaké pravidlá. Požiadavky na výrobok majú podnikatelia možnosť preveriť v databáze Access2Market. Štruktúra databázy je vytvorená podľa colných kódov, preto je potrebné najprv zistiť colný kód výrobku (prostredníctvom vyhľadávača na stránke).

Vnútroštátne požiadavky na výrobky

Vnútroštátne požiadavky na výrobky sa vzťahujú na tie výrobky, ktoré nie sú upravené EÚ normami. Práve tu sa uplatňuje tzv. zásada vzájomného uznávania. Pri takýchto výrobkoch je potrebné spĺňať predpisy platné v krajine EÚ, v ktorej má byť daný výrobok uvedený na trh. Zároveň platí, že ak je výrobok v súlade s požiadavkami platnými v krajine výrobcu, ostatné krajiny EÚ nesmú zakázať jeho predaj, nesmú podnikateľovi prikázať ho upraviť ani nariadiť vykonať ďalšie testy. Pokiaľ však dokážu, že daný výrobok nespĺňa predpísané normy v krajine výrobcu, majú na to právo.

Legislatíva platná pre vzájomné uznávanie výrobkov:

Vnútroštátne pravidlá

Každá z krajín EÚ je povinná zverejňovať vnútroštátne predpisy. Požiadavky na výrobky sa na základe týchto predpisov môžu v každej krajine líšiť (napr. veľkosť, zloženie, hmotnosť, balenie a pod.).

Taktiež upozorňujeme na skutočnosť, že výrobcovi nebude umožnené vyvážať jeho výrobok pokiaľ bude ohrozovať verejný záujem t.j. ohrozovať zdravie a život ľudí, zvierat alebo rastlín, ohrozovať životné prostredie, verejnú bezpečnosť a morálku.    

Potrebné informácie o požiadavkách na konkrétne výrobky v jednotlivých krajinách Európskej Únie vám poskytnú kontaktné miesta pre výrobky.

Kontaktným miestom v SR je:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitosti
Kontaktné miesto pre výrobky
P.O.Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
productinfo@normoff.gov.sk
https://www.unms.sk/stranka/54/kontaktne-miesto-pre-vyrobky/

Európske normy

Normy predstavujú dobrovoľné usmernenia, ktoré uvádzajú technické špecifikácie na výrobky, služby a procesy. Vydávajú ich súkromné normalizačné organizácie na základe iniciatívy zainteresovaných strán, ktoré reagujú na potrebu ich uplatňovania.

Harmonizované normy prijíma jedna z troch európskych normalizačných organizácií CEN – Európsky výbor pre normalizáciu, CENELEC – Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu alebo ETSI – Európsky inštitút pre telekomunikačné štandardy.

Vyhľadanie európskej normy

Príslušnú európsku normu môžete vyhľadať pomocou vyhľadávačov na niektorom z portáloch európskych normalizačných organizácií:

  • CENELEC (elektrotechnické normy)
  • ETSI (telekomunikačné normy)
  • CEN (normy z iných odvetví)

Jednotlivé vnútroštátne normalizačné orgány (NSB) majú vlastný vyhľadávač. Pokiaľ hľadáte podrobnejšie informácie o platných normách v jednotlivých štátoch zvoľte žiadaný názov štátu zo zoznamu a ďalej nasledujte pokyny.

Pre ďalšie dôležité informácie vzťahujúce sa na výrobky odporúčame kliknúť na tento odkaz.

Ručenie za produkty

Podľa Smernice 85/374/EHS je výrobca zodpovedný za škodu spôsobenú chybou jeho výrobku. Na základe princípu zodpovednosti sa  za výrobcu považuje aj soba dovážajúca výrobok na predaj, nájom alebo prenájom do inej krajiny, alebo sa zúčastňuje akoukoľvek inou formou distribúcie v rámci obchodovania s výrobkom.

Poškodená osoba musí dokázať škodu a chyby výrobku, ako aj ich súvzťažnosť. Pre účely Smernice je „škoda“ definovaná ako:

  • škoda s následkom smrti alebo zranenia
  • poškodenie alebo zničenie akejkoľvek časti majetku, inej než je chybný výrobok, s nižšou hraničnou sadzbou v sume 500 EKU za predpokladu, že časť majetku:
    • je typom bežne určeným na osobnú potrebu alebo spotrebu a
    • používala ju poškodená osoba hlavne na svoju súkromnú potrebu alebo spotrebu.

Poškodená osoba môže žiadať o odškodnenie v priebehu troch rokov. Táto doba začína plynúť odo dňa, kedy sa žalobca oboznámi so škodou, vadou a identitou výrobcu.

Zodpovednosť výrobcu končí po uplynutí desiatich rokov odo dňa, kedy výrobca umiestnil produkt do obehu. Zodpovednosť výrobcu vo vzťahu k poškodenej osobe nemôže byť limitovaná žiadnou zmluvnou doložkou.

Smernica 85/374 o ručení za produkty:
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=SK

V prípade potreby neváhajte kontaktovať pracovníkov Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, ktorí Vám radi poskytnú dodatočné informácie.