Výzvy Vyšehradského fondu na rok 2023

Vyšehradský fond sa pomocou grantov snaží rozvíjať inovatívne nápady zamerané na spoločné výzvy a to prostredníctvom vysoko kvalitných projektov regionálnej spolupráce. Či už sa venujete umeniu, cestovnému ruchu, pracujete so zraniteľnými skupinami alebo sa zameriavate na inovatívne podnikanie, regionálna spolupráca môže priniesť pozitívnu zmenu vo vašom odbore alebo komunite. Vyšehradský fond poskytuje tri druhy grantov a pre každý z nich platia osobitné podmienky. Z týchto grantov si môže akákoľvek právnická osoba s neziskovým zámerom žiadať až o 100 % financií. Termíny uzávierky v roku 2023 sú stanovené na začiatok februára, júna a októbra.

Vyšehradské granty

 • Projekty musia rozvíjať zmysluplnú spoluprácu a aktívnu účasť organizácií z najmenej 3 krajín V4
 • Cezhraničná spolupráca najmenej 2 organizácií z 2 susedných krajín V4 je spôsobilá na podporu aj pri projektoch prebiehajúcich v okruhu 40 km od hranice.
 • Maximálna doba realizácie projektu je 18 mesiacov
 • Granty môžu pokryť až 100 % rozpočtu projektu a 15 % na režijné náklady
 • Projekty musia riešiť aspoň jeden z cieľov siedmich oblastí zamerania grantového programu

Vyšehradské granty+

 • Projekty musia rozvíjať zmysluplnú spoluprácu a zabezpečiť aktívne zapojenie minimálne 3 krajín V4 a 1 subjektu z regiónu Východného partnerstva alebo krajín západného Balkánu (minimálne) bez ohľadu na žiadateľa.
 • Maximálna doba realizácie projektu je 18 mesiacov
 • Granty pokrývajú až 100 % rozpočtu projektu, maximálne 15 % požadovanej sumy za režijné náklady
 • Projekty musia jasne riešiť jeden z cieľov siedmich oblastí zamerania programu a musia sa realizovať v regióne Východného partnerstva EÚ alebo na západnom Balkáne.

Strategické granty

 • Projekty musia rozvíjať zmysluplnú spoluprácu a zabezpečiť aktívnu účasť organizácií zo všetkých krajín V4
 • Trvanie projektov od 12 do 36 mesiacov
 • Granty pokrývajú až 100 % rozpočtu projektu a 15 % na režijné náklady
 • Projekty musia jednoznačne riešiť jednu z výročných strategických priorít Vyšehradskej skupiny

Kto je oprávnený žiadateľ?

Akákoľvek právnická osoba, ktorá podáva žiadosť v mene oprávneného konzorcia projektových partnerov, je oprávnená na financovanie. Všeobecne sa uprednostňujú skupiny mimovládnych organizácií, organizácií občianskej spoločnosti, verejných vzdelávacích, kultúrnych, výskumných a vedeckých inštitúcií, samospráv a miestnych samospráv.

 

Fyzické osoby (jednotlivci, súkromní podnikatelia) alebo inštitúcie pod správou štátu (ministerstvá, vládne agentúry, veľvyslanectvá atď.) nemôžu podať žiadosť ani nemôžu byť platnými partnermi projektu. 

 

Oprávnený žiadateľ môže byť:

 • konzorcium organizácií, z ktorých najmenej tri majú sídlo v rôznych krajinách V4
 • všetky typy mimovládnych organizácií, občianských združení; samosprávy; škôl a vysokých škôl; výskumných a vedeckých orgánov a verejných inštitúcií sú oprávnené byť vedúcim partnerom (žiadateľom) ako aj partnerom v konzorciách
 • účastníci trhu, napr. oprávnené sú aj spoločnosti – najmä subjekty v oblasti inovácií a startupov – právnické osoby, ale iba ak je ich projekt neziskového charakteru

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Pre Vyšehradské granty a Vyšehradské granty+ sú to nasledovné oblasti:

 • Kultúra a spoločná identita: Zvýšené povedomie o kultúrnej rozmanitosti a cezhraničný medzikultúrny dialóg
 • Vzdelávanie a budovanie kapacít: Vylepšené tvrdé / mäkké zručnosti pre lepší prístup na trh práce, celoživotné vzdelávanie a stáže
 • Inovácie, výskum a vývoj, podnikanie: Nárast B2B sietí s dôrazom na rozvoj malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov
 • Demokratické hodnoty a médiá: Zvýšená účasť občanov na demokratickom systéme
 • Verejná politika a inštitucionálne partnerstvo: Zvýšené povedomie a aktívne zapojenie občianskej spoločnosti do procesov tvorby politiky
 • Regionálny rozvoj, životné prostredie a cestovný ruch: Zvýšený počet partnerských iniciatív medzi mestami a obcami
 • Sociálny vývoj: Podpora tolerantného a inkluzívneho myslenia v spoločnosti, ochrana menšín

Pre Strategické granty sú to nasledovné oblasti:

 • Vývskum, vývoj a inovácia; Digitalizácia: Projekty zdôrazňujúce význam mobility, vytvárania sietí, zdieľania znalostí a kapacity
 • Obnova po COVID: Projekty zamerané na podporu odolnosti a obnovy V4 z hľadiska zdravia, hospodárstva a spoločnosti prostredníctvom inovatívnych riešení
 • Výzvy a perspektívy mladej generácie vo Vyšehradskom regióne: Podpora občianskej angažovanosti a dobrovoľníctva mládeže; podpora technického, umeleckého a remeselného umenia

Termín a spôsob podania žiadosti

Existujú tri pravidelné obdobia, určené na predkladanie žiadostí, ktoré sú otvorené 30 dní pred konečnými termínmi na predkladanie žiadostí. Tieto termíny sú 1. februára, 1. júna a 1. októbra v priebehu roka 2023, vždy do poludnia (12:00 hod). Mimo tohto obdobia nie je možné požiadať o financovanie.

Bez ohľadu na to, odkiaľ organizácia pochádza, môže požiadať o granty, ak projekt rozvíja aktívnu spoluprácu s organizáciami najmenej z 3 krajín V4.

Naraz je možné predložiť iba jednu projektovú žiadosť na jedného žiadateľa, ale žiadosť je možné podať znovu, keď budú ukončené všetky predchádzajúce projekty financované z fondu.

 

Žiadosť sa podáva cez elektronický systém My visegrad na webe výzviev.

Všetky pravidlá poskytovania grantu sa uvádzajú v príručke grantu. Pozrite si aj webové sídlo Vyšehradského fondu.

Dôležité odkazy

 

Článok pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk