Výzva H2022 – AMULET

Hľadajú sa MSP na vývoj ľahkých materiálov pre automobilový, letecký a kozmický priemysel, energetiku a stavebníctvo.

AMULET 1. otvorená výzva: príležitosti pre MSP pôsobiace v automobilovom, energetickom, stavebnom, leteckom a kozmickom sektore.

Projekt H2020-INNOSUP-1 AMULET zverejnil svoju prvú otvorenú výzvu na kaskádové financovanie pre MSP s rozpočtom 1,277 mil. EUR. Uzávierka výzvy je 30. júna 2022.

Cieľom projektu AMULET je vytvoriť nové hodnotové reťazce prostredníctvom projektov, ktoré podporia prenikanie pokročilých ľahkých materiálov do štyroch odvetví:

  • Automobilový priemysel
  • Letecký a kozmický priemysel
  • Energetika
  • Stavebníctvo

Projekty by mali predkladať konzorciá min. 2 a max. 3 MSP (z 27 členských štátov EÚ a pridružených krajín H2020) a mali by sa zaoberať jednou z výziev vopred určených v rámci projektu AMULET.

Prostredníctvom tejto výzvy AMULET vyberie 36 projektov, ktoré budú pozvané na „Jury Day“, z ktorých 26 postúpi do podporných služieb programu AMULET a 7 z nich dokončí celý program. Bude aplikovaný lievikový prístup:

  • 26 konzorcií (2-3 MSP), ktoré predložia štúdiu uskutočniteľnosti: 23 000 EUR,
  • 7 konzorcií (2 – 3 MSP) na predvedenie svojich riešení: 80,000 €,
  • 7 konzorcií (2-3 MSP) na získanie následných podporných služieb: 17,000 €.

Podrobnejšie informácie získate na webovej stránke AMULET alebo na web stránke projektu.

Zoznam a opis otvorených výziev prinášame na tomto odkaze.

Príručka pre žiadateľov