TED (Tenders Electronic Daily) obsahuje obchodné príležitosti pre podnikateľov

TED (Tenders Electronic Daily) je on-line verzia dodatku k Úradnému vestníku EÚ zameraná na verejné obstarávanie prístupná aj v slovenčine. Zverejňuje sa v ňom cca. 2600 oznamov týkajúcich sa verejného obstarávania každý pracovný deň v 24 oficiálnych jazykoch EÚ.

TED obsahuje informácie o verejnom obstarávaní v štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, kandidátskych krajinách a v iných krajinách.

TED je zaujímavým nástrojom najmä pre tých podnikateľov, ktorých predmetom činnosti sú tovary a služby obstarávané prostredníctvom verejného obstarávania. Tie sú rozdelené do kategórií podľa tzv. CPV kódov.

CPV kódy

CPV kódy (Common Procurement Vocabulary) sú kódy/klasifikačný systém produktov používaných vo verejnom obstarávaní. V TED si vyhľadáte požiadavky verejných obstarávateľov podľa týchto kódov triedených do skupín podľa obchodného odvetvia a zistíte, či produkt vašej firmy je predmetom verejných obstarávateľov a v akom objeme.

TED príležitosť stať sa subdodávateľom pre víťazov verejného obstarávania

Ak si netrúfate predkladať ponuky do verejného obstarávania priamo, využite v TED publikované oznámenia o výsledku verejného obstarávania na identifikáciu víťazov verejného obstarávania a oslovte ich s ponukou subdodávok. Vyhľadať tieto oznámenia je možné v rámci filtrovania výsledkov podľa výberového kritéria „typ oznámenia – oznámenie o výsledku verejného obstarávania“.

Lehoty pre žiadosti na nápravu sa viažu na termíny zverejnenia v TED

TED je zaujímavým nástrojom aj pre tých, ktorí sa orientujú na zákazky v rámci Slovenskej republiky a to predovšetkým vtedy, ak chcú podať žiadosť na nápravu (revízny postup, ktorým možno napadnúť podmienky účasti ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk priamo u zadávateľa zákazky). Lehota na doručenie žiadosti je viazaná na zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

SIMAP (Systéme d´Informations sur les Marchés Publics)

SIMAP predstavuje informačný systém verejného obstarávania plánovaný, navrhovaný a implementovaný Európskou komisiou. Jeho cieľom je optimálne využitie nových informačných technológií v oblasti verejného obstarávania.

Web stránka SIMAP poskytuje:

  • informácie o právnom rámci verejného obstarávania,
  • kódy a nomenklatúry,
  • verejné obstarávanie, ktoré sa nenachádza v TED,
  • ďalšie relevantné informácie.

V prípade potreby neváhajte kontaktovať pracovníkov Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, ktorí Vám radi poskytnú dodatočné informácie.