nov 21, 2022 | CE značenie

Technická dokumentácia a EÚ vyhlásenie o zhode

Ste výrobca, a plánuje uviesť svoj výrobok na trh? Ste povinný dodržať tieto podmienky: 

 • pred jeho uvedením na trh spracovať technickú dokumentáciu,
 • zabezpečiť, aby bola technická dokumentácia k dispozícií orgánom dohľadu nad trhom, hneď po jeho uvedení na trh,
 • uchovávať technickú dokumentáciu od dátumu uvedenia výrobku na trh po dobu 10 rokov (ak nie je stanovené inak).

Technická dokumentácia je podkladom pre EÚ vyhlásenie o zhode a je nevyhnutná pokiaľ má byť výrobok certifikovaný CE značením.   

Podstatné náležitosti technickej dokumentácie:

 • meno a adresa výrobcu, resp. meno a adresa splnomocnených zástupcov,
 • stručný popis výrobku,
 • identifikácia výrobku (sériové číslo),
 • názov a adresa všetkých podnikov zúčastnených na návrhu a výrobe výrobku,
 • názov a adresa všetkých notifikovaných orgánov, ktoré sa zúčastnili posudzovania zhody výrobku,
 • popis postupu posudzovania zhody výrobku,
 • EÚ vyhlásenie o zhode,
 • označenie a návod na použitie výrobku,
 • zoznam všetkých predpisov, s ktorým je výrobok v súlade,
 • zoznam technických noriem, ktoré výrobok spĺňa,
 • zoznam častí,
 • výsledky skúšky.

Súčasťou technickej dokumentácie je hodnotenie možných rizík. Technická dokumentácia môže byť spracovaná v akomkoľvek jazyku, avšak je možné, že orgány dohľadu nad trhom budú požadovať, aby bola preložená do jazyka krajiny, v ktorej bude daný výrobok uvedený na trh. V tomto prípade je možné ju poskytnúť v elektronickej podobe.  

EÚ Vyhlásenie o zhode je významný dokument, ktorý potvrdzuje, že daný produkt spĺňa požiadavky EÚ. Výrobca ním preberá výlučnú zodpovednosť za súlad produktu s požiadavkami smerníc.

Podstatné náležitosti EÚ vyhlásenia o zhode:

 • meno výrobcu a adresa firmy
 • krátky popis produktu
 • identifikácia produktu napr. výrobné číslo, model alebo označenie druhu produktu
 • prehlásenie o prebratí plnej zodpovednosti za produkt
 • spôsob identifikácie produktu
 • údaje o oznámenom subjekte (výrobca, notifikovaný orgán), ktorý uskutočnil posúdenie zhody
 • právne nariadenia, s ktorými je výrobok v súlade a harmonizované normy, ktoré preukazujú zhodu
 • meno a podpis
 • dátum vypracovania vyhlásenia
 • doplňujúce informácie.

Vyhlásenie o zhode je dôležité preložiť do jazykov tých krajín, kde sa daný produkt bude predávať.