Stručný prehľad programov EK v programovom období 2021 – 2027

V  programovom období 2021 – 2027 je možné predkladať projekty v rámci nasledujúcich programov Európskej komisie:

 • Horizont Európa (Horizon Europe)
 • Digitálna Európa (Digital Europe – DIGITAL)
 • EU4Health (EU4H)
 • Jednotný trh (Single Market Programme – SMP)
 • Programu pre životné prostredie a klímu LIFE (Programme for Environment and Climate Action – LIFE)
 • Kreatívna Európa (Creative Europe – CREA)
 • Erasmus+(EPLUS)
 • Nástroj na prepájanie Európy (CEF)
 • rescEU
 • a ďalších.

Programové a pracovné dokumenty k jednotlivým programom nájdete v rámci reference documents po vybratí príslušného programu a obdobia. Plánovaný prehľad výziev sa nachádza v dokumentoch pod názvom „work programme“.

Zverejňovanie výziev na podávanie projektov v rámci programov je realizované prostredníctvom portálu EK Fuding&Tender Opportunities.

TIP pre zjednodušenie vyhľadávania: V rámci „submission status“ si odškrtnite výzvy, ktoré sú uzavreté „closed“, rovnako si odškrtnite v modrom políčku „tenders“ a nechajte len „grants“, a tak si výrazne zredukujete počet zobrazovaných ponúk. V rámci filtra si nastavte „filter by programme“ na „Horizon Europe, Erasmus +, či iné relevantné“, prípadne v rámci „Filter by call“ si vyberte aj konkrétnu výzvu. Kliknite si na príslušnú výzvu a pozrite si aj časť „Partner search“. Práve tam si môžete zadať svoju ponuku na spoluprácu, alebo pozrieť už zverejnené ponuky iných subjektov.

K čomu sú jednotlivé programy určené?

HORIZONT EURÓPA (HORIZON EUROPE)

Program je v poradí už 9. rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie s navrhnutým rozpočtom cca. 95,5 mld. EUR. Jeho realizácia prebieha v troch pilieroch a dvoch doplnkových programoch:

 • Pilier 1: Excelentná veda
  • Európska rada pre výskum (ERC)
  • Akcie „Marie Skłodowska-Curie“
  • Výskumné infraštruktúry
 • Pilier 2: Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu
  • Klastre
  • Európske výskumné centrum (JRC)
  • Misie
  • Európske partnerstvá
 • Pilier 3: Inovatívna Európa
  • Európska rada pre inovácie (EIC)
  • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
  • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru zameraný na krajiny, ktoré zaostávajú v čerpaní a zapojenosti do programu (medzi nimi aj Slovensko)
 • Euratom – program pre atómovú energiu

Žiadatelia: vedecké, výskumno-vývojové inštitúcie, individuálni vedci, neziskové organizácie, subjekty verejného a súkromného sektora (vrátane malých a stredných podnikov).

Pre podnikateľské subjekty sú pre zapojenie sa najrelevantnejšie časti programu – Klastre, Misie a Európska rada pre inovácie (EIC). Podľa oblasti pôsobenia to však môžu byť aj iné.

Spolufinancovanie EK:  70 – 100 %.

V rámci mnohých projektov financovaných z programu Horizont Európa sú vypisované výzvy pre tzv. Kaskádové financovanie. Častokrát ide o podporu projektov podnikateľských subjektov a výskumných inštitúcií v hodnote do cca. 60 000 eur.

Bližšie informácie o programe v slovenskom jazyku spolu s prehľadom národných kontaktných bodov pre jednotlivé podprogramy nájdete na tomto odkaze.

Finálne verzie pracovných programov na roky 2023-24 sú zverejnené v časti reference documents. Pozrite si pre vás relevantnú tematickú oblasť a identifikujte vhodné výzvy:

Program Digitálna Európa na roky 2021 – 2027

Cieľom programu je podpora a zrýchlenie digitálnej transformácie európskeho hospodárstva, priemyslu a spoločnosti. Z rozpočtu 7,588 mld. EUR je jeho najväčšia časť určená pre oblasť:

 • vysokovýkonnej výpočtovej techniky (2,227 mld. eur),
 • umelej inteligencie (2,061 mld. eur),
 • projekty z oblasti kybernetickej bezpečnosti je vyčlenených 1,650 mld. EUR,
 • na získavanie pokročilých digitálnych zručností 0,577 mld. EUR
 • na využitie digitálnych kapacít a interoperabilitu 1,072 mld. EUR.

Bližšie informácie o programe získate na tomto odkaze.

EU4Health

V dôsledku pandémie súvisiacej s ochorením COVID 19 bol vytvorený program pre vybudovanie odolných systémov zdravotníctva v krajinách EÚ s cieľom ich lepšej prípravy na budúcnosť.

Cieľom programu je:

 • zlepšiť a podporiť zdravie v krajinách EÚ a znížiť tak zaťaženie prenosnými a neprenosnými chorobami,
 • chrániť obyvateľov Únie pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia,
 • zlepšiť dostupnosť, prístupnosť a cenovú dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a produktov  dôležitých v krízovej situácii,
 • posilniť systémy zdravotnej starostlivosti, zvýšiť ich odolnosť a zefektívniť využívanie zdrojov.

Vyčlenený rozpočet na program je vo výške 5,1 mld. EUR.

Žiadatelia: zdravotnícke organizácie a mimovládne organizácie.

Bližšie informácie o programe v slovenskom jazyku nájdete na tomto odkaze.

Program Jednotný trh

Cieľom programu je posilniť postavenie a ochranu spotrebiteľov a vytvoriť podmienky, aby MSP dokázali prosperovať na jednotnom trhu EÚ. Tento program zahŕňa 6 cieľov:

 • zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti potravín,
 • dosiahnuť ešte vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľov,
 • zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov (predovšetkým MSP),
 • zlepšiť riadenie jednotného trhu a dodržiavanie pravidiel,
 • vypracovať a rozširovať kvalitné štatistiky,
 • vyvíjať účinné európske normy.

Vyčlenený rozpočet na program je vo výške 4,2 mld. EUR.

Bližšie informácie o programe získate na tomto odkaze.

Program LIFE

Cieľom podpory je ochrana životného prostredia a zmierňovanie vplyvov na zmenu klímy, podpora zavádzania čistej energie, zvýšenia energetickej účinnosti a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov v rámci aktuálnych energetických možností. Program LIFE sa zameriava na:

 • podporu obehového hospodárstva a posilnenie zmiernenia zmeny klímy,
 • podporu prechodu na čistú energiu,
 • podporu ochrany prírody a biodiverzity,
 • jednoduchý a flexibilný prístup.

Vyčlenený rozpočet na program je vo výške 5,5 mld. EUR.

Bližšie informácie o programe získate na tomto odkaze.

Program Kreatívna Európa

Ide o program určený na podporu kultúry a audiovizuálneho sektoru, pričom sa zameriava na oblasti:

 • kultúra,
 • média,
 • medzisektorový program.

Vyčlenený rozpočet na program je vo výške 2,4 mld. EUR.

Prečítajte si bližšie informácie o programe v slovenčine alebo angličtine.

Program Erasmus+

Program je zameraný na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, podporu mládeže a športu. Cieľom programu je:

 • zvýšiť počet príležitostí v zahraničí až pre 12 miliónov ľudí,
 • osloviť ľudí zo všetkých spoločenských úrovní,
 • budovať silnejšie vzťahy so zvyškom sveta prostredníctvom rozvoja mobility a spolupráce s tretími krajinami,
 • podpora perspektívnych študijných odborov (obnoviteľné zdroje energie, zmena klímy, environmentálne inžinierstvo, umelá inteligencia alebo dizajn).

Vyčlenený rozpočet na program je vo výške 26 mld. EUR.

Prečítajte si bližšie informácie o programe v slovenčine alebo angličtine.

Nástroj na prepájanie Európy – CEF

Nástroj CEF je zameraný na podporu projektov infraštruktúry, ktoré spájajú EÚ a jej regióny. Prostredníctvom nástroja sa v snahe zrýchliť digitalizáciu a dekarbonizáciu hospodárstva EÚ cieli integrácia odvetví akými sú doprava, energetika a digitálne technológie. Nástroj CEF je zameraný na 3 oblasti:

 • doprava,
 • energetika,
 • digitálne technológie.

Prečítajte si bližšie informácie o nástroji CEF v slovenčine alebo angličtine.

Ak váhate, či vaša projektová myšlienka môže byť podporená z programov EK, pre ktorý program by bola najvhodnejšia a ako ďalej postupovať kontaktujte pracovníkov Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM.