okt 4, 2023 | Ponuky na spoluprácu

Príležitosti na spoluprácu zverejnené v databáze Enterprise Europe Network v septembri 2023

V septembri 2023 bola databáza Enterprise Europe Network rozšírená o ďalšie príležitosti na obchodnú, technologickú či výskumno-vývojovú spoluprácu. Svoje zastúpenie má predovšetkým strojársky priemysel, oblasť robotiky či výroba energie. Hľadáme taktiež technologické riešenia v oblasti 3D tlače, odstraňovania mikropolutantov ako aj organizácie so záujmom zapojiť sa do projektov v rámci otvorených výziev.

 

Ak vás niektorý z profilov zaujme, kontaktujte nás na een@uvptechnicom.sk, radi poskytneme bližšie informácie. Stále máte možnosť publikovať svoju ponuku či požiadavku v databáze aj vy! Kontaktujte nás.

 

Obchodná spolupráca

BRAT20230921005 Rakúske kompetenčné centrum pre kemping a vanlife hľadá plechových technikov so záujmom vyrábať „komplexné“ komponenty vozidiel.

 

Kompetenčné centrum kempingu a vanlife premieňa bežné dodávky/prepravníky na (offroad) kempingové vozidlá. Vyvinulo vysokú strešnú konštrukciu pre MAN TGE a funkčné bočné karosérie pre VW T6. Teraz hľadá spoľahlivého partnera zameraného na kovoobrábanie v oblasti hliníka v rámci EÚ, so špecializáciou na CNC frézovanie, ohýbanie, rezanie laserom, eloxovanie, e-povlakovanie a práškové lakovanie… Rakúska spoločnosť má záujem o spoľahlivú dlhodobú spoluprácu v oblasti spracovania hliníka. Partner bude vyrábať podľa výkresov a špecifikácií rakúskej spoločnosti.

 

BRDE20230922003 Nemecká kovoobrábacia spoločnosť hľadá výrobcov napínacích svoriek na dodávateľskú zmluvu.

Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na navrhovanie, výrobu, distribúciu, dodávku a montáž priemyselných podpier a iných výrobkov kovových konštrukcií, hľadá výrobcov odliatkov, ktorí by mali záujem vyrábať napínacie svorky podľa DIN 1681-1985 na základe dodávateľskej zmluvy.

BRRO20230922008 Rumunská spoločnosť pôsobiaca v oblasti recyklácie nie nebezpečného odpadu má záujem o kúpu linky na recykláciu biomasy. 

Rumunská spoločnosť hľadá na základe obchodnej dohody linku na recykláciu biomasy na spaľovanie odpadu (plasty, papier, domový odpad), spracovanie a získavanie biouhlia, zachytávanie a premenu plynných prvkov získaných z procesu spaľovania na potenciálnu elektrickú energiu. Spoločnosť hľadá výrobcov/poskytovateľov žiadanej linky na recykláciu biomasy, pričom podmienkou je dodržanie zhody CE.

 

Technologická spolupráca

TRDE20230830005 Hľadáme partnera na spoluprácu v oblasti hydrodynamickej kavitácie na odstraňovanie mikropolutantov.

Nemecké laboratórium Clean Water Technology Lab vyvíja nový pokročilý oxidačný proces (AOP) založený na hydrodynamickej kavitácii na odstránenie ťažko odbúrateľných mikropolutantov (napr. PFAS, pesticídy, liečivá), pre ktoré sú existujúce alternatívy odstraňovania nedostatočné. Laboratórium hľadá partnerov so záujmom podieľať sa na vývoji technológie prostredníctvom projektov, napr. poskytovanie vzoriek vody na laboratórne testy, inštalácia pilotného zariadenia bypassu.

Úlohou partnerov bude spolupracovať pri vývoji navrhovaného procesu odstraňovania vznikajúcich znečisťujúcich látok prostredníctvom poskytovania vzoriek kontaminovanej vody, ktoré sa majú testovať v existujúcom laboratórnom zariadení. Vzhľadom na pozitívne kroky v laboratórnom meradle sa hľadajú aj partneri, ktorí sú ochotní podporiť demonštráciu technológie pri vyššom TRL poskytnutím prístupu k čistiarni vody, kde môže byť pilotné zariadenie inštalované v bypasse na výstupe z konvenčných čistiarní. Inovačné laboratórium navyše hľadá možnosti spolupráce s partnermi, ktorí majú záujem o výskum ďalších aplikácií tejto technológie, medzi ktoré by mohli patriť tie, pre ktoré sa už ozón aplikoval, napr. predúprava kalu na anaeróbnu digesciu alebo regeneráciu fosforu. Žiadaní sú aj partneri, ktorí by mali záujem preskúmať možné synergie pokročilých oxidačných procesov s inými procesmi úpravy, napr. aktívne uhlie, pieskové filtre.

 

TRDE20230907008 Výroba generatívnych komponentov na výrobu termogenerátorov na využitie odpadového tepla.

Nemecká spoločnosť hľadá technologických alebo R&D partnerov a produkty v oblasti generatívnej výroby alebo technológie 3D tlače. Zameriava sa na aplikácie v oblasti generatívnej výroby a 3D tlače rôznych materiálov (zlúčenín materiálov) najmä v kombinácii s keramickými materiálmi. Termoelektrické generátory (TEG) boli doteraz testované len ako prototypy/laboratórne vzorky. Ich výhodou oproti všetkým dostupným komerčným riešeniam je, že sú prakticky bezúdržbové a teda takmer bez nákladov na prevádzku. Aby sa toto odpadové teplo využilo vo forme elektrickej energie, vznikla myšlienka vložiť do výfukového potrubia termoelektrické generátory (TEG) a prostredníctvom nich vyrábať elektrinu. Keďže sú tieto komponenty veľmi malé a výroba je veľmi nákladná, chce spoločnosť využiť generatívnu výrobu s 3D tlačiarňou, ktorá je schopná spracovať materiálovú zmes najmä v kombinácii s keramikou. Spoločnosť týmto projektom vstupuje do novej oblasti technológie so značným vedecko-technickým rizikom.

Výskumno-vývojová spolupráca

RDRGR20230914002 Grécky MSP špecializujúci sa na robotiku, internet vecí a automatizáciu hľadá partnera s cieľom prihlásiť sa do otvorenej výzvy EIT Manufacturing.

Grécky MSP sa špecializuje na autonómne robotické riešenia využívajúce sofistikované senzory, AI a expertný vývoj softvéru. Úspešne skonštruoval viac ako 6 robotov pre inovatívne aplikácie v precíznom poľnohospodárstve, námornom a výrobnom priemysle. Spoločnosť má skúsenosti s účasťou vo viac ako 60 výskumných programoch. Grécky MSP vyvinul riešenie pre robotické zváranie a aktívne hľadá partnera na spoluprácu pre otvorenú výzvu EIT Manufacturing. Hľadá MSP vykonávajúci zváranie svojich výrobkov v malom rozsahu. Partner by mal byť koncovým používateľom vyvinutej technológie a mal by sa zaoberať vysoko flexibilnými malosériovými výrobnými linkami so značnými požiadavkami na zváranie, podobnými tým, ktoré ponúkajú ostatní koncoví používatelia tohto projektu (stavba lodí a bicyklov na zákazku), alebo by sa mal zaoberať podobnými činnosťami. MSP by mali preukázať, ako sa navrhované robotické zváracie riešenie/technológia uplatní v ich výrobnej linke, a preukázať realizovateľnosť projektu.

Uzávierka žiadostí: 16.10.2023

Uzávierka výzvy: 20.11.2023

 

RDRDE20230906004 Vývoj nového Wave Energy Converter (WEC) v rámci projektu Horizon Europe – vyžaduje sa koordinátor a partneri so skúsenosťami v oblasti energie vĺn a vodíkovej simulácie.

Nemecký start-up vyvinul nový menič energie z vĺn na výrobu zelenej energie. Inovácia je založená na novom kľukovom hriadeli a vedie k výraznému zníženiu nákladov na výrobu elektriny. V rámci projektu Horizon Europe má záujem vyvinúť a otestovať prototyp s podobným dizajnom, aby ukázal princíp realizácie v reálnych podmienkach. Prvý prototyp už bol zrealizovaný v mierke 1:1000 (TRL3). Teraz má start-up záujem pokračovať konštrukciou druhého prototypu s cieľom dosiahnuť TRL5, čo mu umožní nadviazať spoluprácu s veľkými dodávateľmi energií.

Start-up hľadá najmä partnera ochotného koordinovať projekt. Okrem toho hľadá ďalších výskumných alebo priemyselných partnerov špecializovaných na vlnovú energiu alebo vodíkové simulácie. Spolupráca by bola na základe dohody o výskume a vývoji. Návrh projektu je možné predložiť v rámci výziev: HORIZONT-CL5-2024-D3-01-08 Ukážka udržateľných fariem s energiou z vĺn (uzávierka výzvy 16. januára 2024) alebo HORIZONT-CL5-2024-D3-02-04 Kritické technológie pre budúce morské energetické farmy (uzávierka výzvy 21. januára 2025).

 

RDRTR20230911014 Turecká spoločnosť hľadá partnera pre výzvu v rámci programu EUREKA – EV Fluids: Inovatívny prístup k poskytovaniu pokročilých chladiacich riešení pre nabíjacie stanice elektrických vozidiel.

Spoločnosť, ktorá je technologickým lídrom na tureckom trhu, plánuje vykonávať skúšky v teréne s cieľom vyhodnotiť výkon novovyvinutých kvapalín pre elektrické vozidlá na nabíjacích staniciach v rámci projektu.

Tento projekt predstavuje novú formuláciu na zlepšenie vlastnosti prenosu tepla nových chladiacich kvapalín na báze esterov začlenením zapuzdrených materiálov s fázovou zmenou (PCM), ktoré absorbujú tepelnú energiu počas zmeny fázy tuhá látka-kvapalina a uvoľňujú teplo počas mrazenia.

Úloha partnera:

Výrobca batérií (súkromná inštitúcia a/alebo výskumné centrum/výskumný ústav): partner bude poskytovať odborné znalosti v tejto oblasti, aby sa získal prehľad o chémii a zložení batérií pre elektromobily:

  • Určenie možností chladenia a/alebo mazania kvapalín v batérii
  • Testovacie cykly pri vysokých rýchlostiach alebo vysokom zaťažení na testovanie účinnosti a výkonu kvapaliny.
  • Nepretržité tepelné monitorovanie
  • Získavanie údajov vo veľkom meradle
  • Testovanie cyklov „back-to-back“

Uzávierka žiadostí: 30.11.2023

Uzávierka výzvy: 31.12.2025

 

RDRDE20230912006 Vývoj medicínskeho certifikovaného referenčného materiálu pre priamu analýzu LA-ICP-MS vysušených krvných škvŕn (DBS) v rámci otvoreného financovania EIC Pathfinder.

Nemecký výrobca referenčných materiálov hľadá medicínskych partnerov (nemocnice, analytické laboratóriá), ktoré by mali záujem vyvinúť certifikovaný referenčný materiál pre priamu mikroanalytickú analýzu vysušených krvných škvŕn pomocou LA-ICP-MS v spolupráci s Federálnym inštitútom pre výskum a testovanie materiálov (BAM). Súčasťou procesu je vývoj analytického postupu a overenie jeho použiteľnosti na „skutočných“ vzorkách. Aplikácie môžu zahŕňať diagnostiku, monitorovanie liekov a toxikológiu.

Uzávierka žiadostí: 1.2.2024

Uzávierka výzvy: 4.3.2024

 

RDRPL20230912008 Hľadajú sa partneri pre projekt HORIZON-CL4-2024-HUMAN-01: HUMAN-HUMAN: etický vývoj digitálnych a priemyselných technológií zameraný na človeka.

Poľský inštitút inovatívnych technológií plánuje vytvoriť platformu AI.Match – pokročilý systém na automatické priraďovanie a parametrizovanie modelov strojového učenia (ML) a umelej inteligencie (AI) pre rôzne typy údajov a rôzne potreby používateľov. Kľúčovým aspektom AI.Match je zabezpečiť robustnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť systémov AI pri prevádzke v reálnych podmienkach.

Hľadaní partneri do konzorcia:

1, koordinátor projektu s predchádzajúcimi skúsenosťami, zodpovedný za podávanie žiadostí a riadenie počas celého trvania projektu;

2, partner zodpovedný za šírenie výsledkov projektu.

Uzávierka žiadostí: 15.10.2023

Uzávierka výzvy: 19.3.2024