Ponuky pre obchodnú a technologickú spoluprácu – 2. polovica mája 2022

Prinášame vám výber obchodných a technologických ponúk a požiadaviek zverejnených v 2. polovici mája 2022 v Databáze pre spoluprácu podnikateľov siete Enterprise Europe Network. Pre bližšie informácie o konkrétnej ponuke alebo požiadavke nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

Ponuky a požiadavky na obchodnú spoluprácu

BRPL20220504019 Poľský svetoznámy výrobca strojov a technologických zariadení pre rôzne priemyselné odvetvia, najmä špeciálnych obrábacích strojov na obrábanie kolies a ich komponentov, hľadá dodávateľov komponentov pre tieto stroje.

Poľský výrobca špeciálnych obrábacích strojov a zariadení používaných najmä na údržbu a renováciu železničných vozidiel hľadá dodávateľa, ktorý by bol schopný vyrábať špecifické komponenty týchto strojov. Prípadná spolupráca by mala formu dohody s dodávateľom v súlade s technickou dokumentáciou poskytnutou poľskou spoločnosťou. Potenciálnymi partnermi môžu byť výrobcovia aj spoločnosti poskytujúce služby v oblasti obrábania.

BRDE20220518014 Severonemecký start-up hľadá kovospracujúci podnik, dodávateľa elektronických súčiastok a výrobcu peny a/alebo partnera pre lisovacie materiály.

Nemecká spoločnosť vyvinula nové automatické bodovacie a tréningové zariadenie pre šípky s oceľovým hrotom a usiluje sa o začatie výroby prototypov a následné spustenie výroby. Hľadá partnerov v týchto oblastiach: elektronické komponenty, expandovaný polypropylén (EPP) a etylén-vinylacetátová kopolymérová pena (EVA pena), spracovanie a montáž kovov.

 

Technologické ponuky a požiadavky

Oblasť materiálov, metalurgie a recyklácie

TRAT20220427001 Vývoj nových povrchov na optimalizáciu haptických vlastností produktov v rôznych odvetviach.

Rakúsky výskumný a vývojový inštitút vyvíja novú technológiu zameranú na kvantifikáciu haptického vzhľadu výrobku prostredníctvom jeho povrchu a materiálových vlastností. Inštitút hľadá partnerov na vývoj tejto technológie a jej ziskové využitie. Cieľom je vyrábať povrchy výrobkov s požadovanou haptikou, predpovedať haptiku nových výrobkov a hodnotiť nové povrchy. Využíva sa virtuálna realita aj umelá inteligencia. Inštitút hľadá partnerov na technickú a/alebo výskumnú spoluprácu.

 

TRES20220531012  Technológia využitia minerálnych odpadov ako surovín na aditívnu výrobu cementu a betónu.

Španielske technologické centrum, ktoré je lídrom v oblasti vývoja a zavádzania nových technológií pre neenergetický ťažobný sektor, hľadá organizácie EÚ s odbornými znalosťami v oblasti uplatňovania techník zobrazovacej spektroskopie na lokalizáciu a hodnotenie opustených banských lokalít s cieľom zmapovať potenciál nerastných surovín na účely recyklácie na mapovanie priestorového rozloženia zloženia minerálov s cieľom dosiahnuť dohodu o spolupráci v oblasti výskumu.

 

TOFR20220523014 Zelená a nízkouhlíková cementáreň bude postavená v Európe

Francúzska spoločnosť vyvinula alternatívny cement bez obsahu slinku, ktorý umožňuje nízkouhlíkovú výrobu. Cementy sa vyrábajú z vysokopecných výpalkov a aktivujú sa prostredníctvom špecifického procesu, ktorý umožňuje revolučnú výrobu so znížením emisií CO2 až na 6. Francúzska spoločnosť navrhuje výrobcom cementu dohodu o spoločnom podniku na výstavbu nových závodov v ich krajine.

TOSI20220526010 Nákladovo efektívna a ekologická metóda recyklácie magnetov.

Slovinský výskumný inštitút vyvinul inovatívnu metódu na obnovu magnetických zŕn zo sypkých spekaných magnetov. Metóda je jednoduchá, nákladovo efektívna, energeticky účinná a šetrná k životnému prostrediu. Inštitút hľadá partnerov medzi výrobcami magnetov a spoločnosťami, ktoré recyklujú magnety. Ponúka uzavretie dohôd o technickej spolupráci a licenčné zmluvy na rozšírenie a uplatnenie technológie.

 

TOES20220526011 Proces dekontaminácie recyklovaných plastov.

Španielsky startup vyvinul postup na dekontamináciu recyklovaných plastových materiálov, čím sa zlepšila ich kvalita na použitie v aplikáciách s vysokou pridanou hodnotou. Najinovatívnejším aspektom technológie je skutočnosť, že dekontaminačná fáza sa vykonáva extrakciou, pomocou vo vode rozpustného extrakčného činidla a oplachovaním. Hľadajú sa spoločnosti, ktoré majú záujem o komerčné využitie tejto technológie prostredníctvom licenčných zmlúv a/alebo technickej spolupráce.

TOES20220527005 Španielska spoločnosť s odbornými znalosťami v oblasti výroby kompozitov pre viaceré priemyselné odvetvia (veterná energia, doprava a stavebníctvo) hľadá členstvo v konzorciu „Horizon Europe“.

Španielska spoločnosť s rozsiahlymi znalosťami v oblasti inžinierstva a procesov kompozitných materiálov hľadá členstvo v konzorciu s cieľom uchádzať sa o výzvy programu Horizont Európa. Spoločnosť ponúka svoje odborné znalosti v oblasti navrhovania, výroby a opráv kompozitných materiálov pre odvetvie veternej energie, odvetvie mobility (železničná doprava) a stavebníctvo s cieľom vypracovať projekty v súvisiacich oblastiach.

 

TOPT20220527022 Portugalský vedecko-výskumný ústav hľadá partnerov na spoluprácu pri vývoji vysoko odolných udržateľných antikoróznych náterov na biologickej báze.

Portugalský vedecko-výskumný ústav s odbornými znalosťami v oblasti odolnosti materiálov a hodnotenia protikoróznej ochrany, najmä v testoch zrýchleného starnutia a starnutia vo vonkajšom prostredí, má záujem o integráciu výskumných tímov alebo konzorcií (spoločností, výskumných centier, univerzít) zameraných na vývoj udržateľných protikoróznych náterov na biologickej báze v rámci programu Horizont Európa alebo iného vhodného programu financovania na účely dohody o spolupráci v oblasti výskumu.

TOES20220516020 Technológia riadeného elektromagnetického poľa.

Španielsky MSP, ktorý sa špecializuje na pokročilé technológie senzorov, vyvinul a patentoval jedinečnú a prevratnú technológiu senzorov pre kontrolu elektromagnetických polí. Táto technológia je zabudovaná do vlastného vyvinutého a patentovaného ASIC (Application Specific Integrated Circuit – aplikačne špecifický integrovaný obvod). Ide o vysoko prevratnú technológiu s hodnotnými aplikáciami B2B a B2C v mnohých priemyselných odvetviach. MSP má záujem o licencie s globálnymi výrobcami, ktorí by mohli túto technológiu zabudovať do svojich riešení.

TOUA20220530016 Ukrajinská univerzita ponúka technológiu na nanášanie viacvrstvových funkčných povlakov.

Ukrajinská univerzita ponúka technológiu elektrochemickej metódy na nanášanie viacvrstvových funkčných povlakov. Veľká pozornosť je venovaná ekologickým aspektom nanášania povlakov a možnosti ich využitia v zelených technológiách. Technológia medenoniklových povlakov je na technologickej úrovni pripravenosti (TRL) 4. Technológia ostatných povlakov je na TRL 3. Univerzita hľadá priemyselných partnerov a akademickú obec, a je otvorená dohodám o výskume a technickej spolupráci.

 

TOUA20220530017 Vysoko tvrdé a ochranné povlaky na hliníkových zliatinách oxidáciou mikrooblúkom (MAO).

Ukrajinská univerzita ponúka technológiu nanášania vysokotvrdých a ochranných povlakov na hliníkové zliatiny mikrooblúkovou oxidáciou (MAO). Dôraz sa kladie na ekologickosť metódy a možnosť jej využitia v rôznych odvetviach priemyslu Univerzita hľadá priemyselných partnerov z vedeckej obce a je otvorená dohodám o výskumnej a technickej spolupráci.

TOUA20220531023 Technológia výroby lacných biologicky odbúrateľných polymérnych granúl pre univerzálne ekoobaly a ekokontajnery.

Ukrajinská spoločnosť ponúka inovatívnu technológiu výroby lacných biologicky rozložiteľných polymérnych granúl na výrobu univerzálnych ekoobalov a ekokontajnerov na tradičných zariadeniach. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí majú záujem o organizáciu hromadnej výroby prostredníctvom obchodnej dohody s technickou pomocou.

Oblasť strojárstva, výrobných technológií

TOIT20220323024 Strojársky startup so sídlom v talianskom Motor Valley ponúka inžinierske projekty a vývoj motocyklov na základe investičnej dohody, obchodnej dohody s technickou asistenciou alebo dohody o spolupráci v oblasti výskumu a vývoja.

Taliansky startup pôsobiaci v oblasti motocyklového inžinierstva hľadá nových partnerov na vývoj inteligentných a ekologických technických riešení pre elektrické a hybridné pohonné jednotky a vozidlá. Spoločnosť by chcela spolupracovať s malými a strednými podnikmi a/alebo univerzitami na základe investičnej dohody, obchodnej dohody s technickou asistenciou alebo dohody o spolupráci v oblasti výskumu a vývoja.

TODE20220504027 Startup vyvíjajúci priemyselné riešenia prediktívnej údržby hľadá spoluprácu s výrobcami strojov.

Nemecký startup vyvinul unikátne riešenie prediktívnej údržby, ktoré môže zabrániť priemyslu pred významnými škodami spôsobenými poruchou stroja. Pilotné projekty s niekoľkými významnými priemyselnými partnermi už boli realizované s vynikajúcimi výsledkami. S cieľom posunúť digitálnu inováciu priemyselných odvetví EÚ v širšom meradle by sa chcel startup spojiť s výrobcami strojov a implementovať funkcie prediktívnej údržby do ich produktov.

 

TOES20220526012 Poľnohospodársky robot plne autonómny, nezávislý od signálu GPS.

Španielsky univerzitný výskumný tím špecializujúci sa na automatizáciu poľnohospodárstva vyvinul metódu, systém a robota, ktorý umožňuje úplne autonómnu navigáciu v radoch rastlín alebo stromov, napríklad vo vinohradoch. Je založený na súbore zabudovaných senzorov, ktoré definujú a navigujú dvojrozmernú sieť, vďaka čomu je robot schopný pracovať bez ľudskej interakcie, vyhýbať sa prekážkam a kolíziám, pričom sa nemusí spoliehať na navádzanie GPS. Tím ponúka licenciu a technickú spoluprácu.

 

TODE20220531004 Nemecký univerzitný inštitút hľadá priemyselných partnerov pre svoj nový proces kontinuálneho brúsenia rotačne symetrických rezných nástrojov.

Nemecký univerzitný inštitút pôsobí v oblasti strojárstva a výrobných technológií. Objavili nový proces kontinuálneho brúsenia rotačne symetrických rezných nástrojov, ktorý sa môže uplatniť pri výrobe rezných nástrojov. S cieľom uviesť patentovaný vynález na trh teraz inštitút hľadá priemyselných partnerov, ktorí majú záujem o licenčnú alebo obchodnú dohodu s technickou pomocou.

Oblasť elektrotechniky a informatiky

TOIT20220517007 Multikvalifikovaná rekonštrukcia pouličného osvetlenia ponúkaná na základe licenčnej zmluvy.

Talianska spoločnosť pôsobiaca v oblasti zelenej energie vyvinula nový kryt pre pouličné osvetlenie, ktorý umožňuje vyrábať elektrickú energiu pomocou fotovoltických modulov a piezoelektrických snímačov, osvetľovať ulice, nabíjať elektrické vozidlá a vykonávať aj ďalšie činnosti, ako je ukladanie veľkých objemov údajov, dopravné spravodajstvo atď. Spoločnosť hľadá podnik na podpísanie licenčnej zmluvy.

TOSI20220526005 Inovatívne elektródy bez spojiva pre superkondenzátory a lítium-iónové batérie.

Slovinský výskumný ústav vyvinul nové elektródy pre superkondenzátory a lítium-iónové batérie. Elektródy poskytujú vynikajúce vysokofrekvenčné filtračné vlastnosti, vysokú reverzibilnú kapacitu a dlhodobú stabilitu. Inštitút hľadá výrobcov superkondenzátorov a lítium-iónových batérií na dohody o technickej spolupráci a licenčné zmluvy na rozšírenie a uplatnenie technológie pri ich výrobe.

 

TOES20220518004 Modulárna batéria pre udržateľnú mobilitu.

Španielska spoločnosť špecializujúca sa na modulárny dizajn batériových blokov a pohonných jednotiek pre elektrické vozidlá hľadá potenciálnych partnerov, aby sa mohla uchádzať o európske projekty zamerané na elektrickú mobilitu a udržateľné technológie aplikované vo vozidlách. Spoločnosť sa ponúka ako partner alebo subdodávateľ v súvisiacich návrhoch projektov na základe zmluvy o spolupráci vo výskume a vývoji. Spoločnosť má záujem aj o technickú spoluprácu pri ďalšom vývoji produktov/technológií.

 

TOSI20220526006 Metóda depozície nanočastíc oxidu kovu.

Slovinský výskumný ústav vyvinul novú metódu na depozíciu nanočastíc vanádu a iných oxidov kovov. Metóda je jednoduchá a jej výsledkom je unimodálna distribúcia veľkosti nanočastíc. Inštitút hľadá výrobcov lítium-iónových batérií, vanádových redoxných batérií, katalyzátorov, mikrobolometrov, etanolových senzorov a iných elektronických zariadení na uzavretie dohody o technickej spolupráci a licenčnej zmluvy na uplatnenie tejto technológie v ich výrobe.

TODE20220523018 Mladý nemecký MSP hľadá partnerov pre technologický vývoj a medzinárodnú komercializáciu svojho digitálneho riešenia na báze umelej inteligencie pre chov zvierat.

Nemecký MSP sa špecializuje na vývoj inovatívnych riešení na digitalizáciu procesov v chove zvierat. Vyvinul vstavaný systém, ktorý transparentným spôsobom zisťuje, sleduje a počíta objekty. V súčasnosti sa táto technológia používa v odvetví chovu hospodárskych zvierat na počítanie veľkých skupín ošípaných počas procesu predaja a preskladnenia. Technológia sa však dá použiť aj na rôzne zvieratá a objekty. MSP hľadá technologické a obchodné partnerstvá.

TODE20220523019 Nemecká spoločnosť zaoberajúca sa priemyselným internetom vecí ponúka bezdrôtovú senzorovú sieť LoRa™ (koncové zariadenia a brány) pre výskumné projekty a komerčné dohody.

Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na vstavané bezdrôtové siete s dlhým dosahom (LPWAN) ponúka flexibilnú a škálovateľnú senzorovú sieť založenú na technológii LoRa™, ktorá je pripravená na použitie. Táto súkromná sieťová infraštruktúra môže byť integrovaná do existujúcich alebo plánovaných monitorovacích systémov na zhromažďovanie a prenos prevádzkových údajov, ako sú údaje metrických senzorov alebo stavové informácie, na optimalizáciu priemyselných a logistických procesov. Spoločnosť sa zameriava na výskum, licenčné a obchodné zmluvy s technickou pomocou.

TOGR20220525024 Kamera na detekciu nebezpečných predmetov na pristávacích a vzletových dráhach.

Grécka spoločnosť pôsobiaca v oblasti termovízie ponúka kameru, ktorá dokáže odhaliť úlomky cudzích predmetov (FOD) na pristávacích a vzletových dráhach letísk. MSP sa snaží ponúknuť svoj výrobok obchodným partnerom pôsobiacim v oblasti elektronického vybavenia lietadiel alebo priamo letiskám, ktoré majú záujem o inštaláciu systému, na základe obchodných dohôd s technickou pomocou.

TOES20220526008 Na licencovanie sú ponúkané elektrochemické články a procesy pre efektívnejšiu výrobu platinových elektród na titánových skrutkách.

Španielsky univerzitný výskumný tím vyvinul elektrochemický článok a proces na vyriešenie problémov spojených s porušením pasivity a koróziou titánových anód. Tento jednoducho škálovateľný postup umožňuje vytváranie odolných, trvácnych a homogénnych povlakov z ušľachtilých kovov skupiny platiny na titánových substrátoch jednoduchým spôsobom bez potreby spotrebovávať veľké množstvo energie, času a zdrojov, na rozdiel od súčasných techník.

 

TODE20220531006 Nemecký univerzitný inštitút hľadá partnerov pre licenčnú a výskumnú spoluprácu pre svoje novo vyvinuté senzory a mostíkové obvody.

Renomovaný nemecký univerzitný inštitút pôsobí v oblasti meracích a riadiacich technológií. Inštitút vyvinul nový postup na preddefinované nastavenie jednotlivých senzorov a mostíkových obvodov. Pomocou tohto procesu možno snímače špecificky nastaviť na vopred definovanú hodnotu aj počas výrobného procesu. Inštitút hľadá partnerov na výskumnú spoluprácu a vhodných priemyselných partnerov na licencovanie patentovaného vynálezu.

 

Rôzne 

TOSI20220526009 Ekologická a energeticky účinná metóda získavania prvkov vzácnych zemín.

Slovinský výskumný inštitút vyvinul inovatívnu metódu na získavanie prvkov vzácnych zemín zo zvyškov magnetov. Metóda je nákladovo efektívna, energeticky účinná a šetrná k životnému prostrediu. Spoločnosť hľadá partnerov medzi spoločnosťami, ktoré recyklujú magnety, a výrobcami oxidov a zliatin vzácnych zemín. Ponúka uzavretie dohody o technickej spolupráci a licenčné zmluvy na rozšírenie a uplatnenie technológie v ich výrobe.

 

TOBG20220527015 Spoločnosť zaoberajúca sa environmentálnymi technológiami hľadá partnerov.

Technologická spoločnosť, ktorá vyvíja moderné riešenia Life 4.0 a monitorovania životného prostredia v novej ére udržateľného rastu, digitalizácie a efektívnosti, hľadá partnerstvá s európskymi GovTech a environmentálnymi poradenskými spoločnosťami.

 

TOIT20220527021 Výsuvné a viacúčelové zábradlie.

Talianska spoločnosť hľadá nových partnerov na ďalšie vylepšenie svojho inovatívneho a patentovaného produktu: výsuvné zábradlie. Toto inovatívne zábradlie je vhodné na rôzne účely a pre rôzne sektory, t.j. na úplné uzavretie terás domov, na ohraničenie vonkajších priestorov barov a reštaurácií, na rozdelenie výstavných priestorov počas veľtrhov a je užitočné aj v priemysle a zdravotníctve.

TOUA20220531016 Spôsob získania funkčných vrstiev na báze nanokryštalického karbidu kremíka.

Ukrajinská univerzita ponúka metódu priameho nanášania iónov na získanie vrstiev z nanokryštalického karbidu kremíka (nc-SiC), ktoré majú vysokú odolnosť voči nepriaznivým mechanickým, radiačným, chemickým, tepelným vplyvom, ako aj vlastnosti spojené s rozmerovými kvantovými efektmi. Univerzita hľadá partnerov v oblasti elektroniky, strojárstva a energetiky, pričom žiadaným typom spolupráce je finančná dohoda.

 

TRIT20220524015 Solárne fotovoltické moduly FOCUS s rámom zo zliatiny ocele.

Talianska spoločnosť hľadá technológie v oblasti solárnych fotovoltických modulov s rámom zo zliatiny ocele. Rozdiel medzi rámom z legovanej ocele a hliníkovým rámom spočíva v dosiahnutí cieľa uhlíkovej špičky a neutralizácie uhlíka a zníženia celkových nákladov na solárny systém. Spoločnosť hľadá partnera na podpísanie dohôd o transfere technológií.