Limity vo verejnom obstarávaní platné od 31.3.2022

Novelou Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa od 31.3.2022  zvyšujú limity zákazok. V praxi sa na zákazky s hodnotou nižšou ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, nebude vzťahovať zákon o verejnom obstarávaní (napr. u niektorých firiem je to nákup kancelárskych potrieb). Zároveň nie je potrebné sledovať ani minimálne štandardy nevyhnutné pri nákupe tovarov. Až pri hodnote vyššej ako 10 000 eur platia pravidlá pre zákazku s nízkou hodnotou, na ktorú sa už vzťahuje zákon o verejnom obstarávaní.

Novela zákona má zefektívniť proces verejného obstarávania, zjednodušiť a zrýchliť zabezpečovanie tovarov a služieb s ohľadom na udržateľnosť hospodárskej súťaže.

Verejnému obstarávateľovi však naďalej platí povinnosť zverejniť výzvu na predkladanie ponúk a realizovať komunikáciu s tým spojenú, ich predkladanie prostredníctvom elektronickej platformy v prípade, že ide o verejné zákazky na stavebné práce s hodnotou aspoň 180 000 eur a viac alebo pri zákazkách na dodanie tovaru (okrem potravín) a na poskytnutie služieb s hodnotou minimálne 70 000 eur a viac.