Kaskádová výzva na experimenty podnikov pre využívanie umelej inteligencie v priemysle

V rámci medzinárodného projektu AI REGIO (Regions and Digital Innovation Hubs alliance for AI-driven digital transformation of European Manufacturing SMEs) bola pre podnikateľské subjekty otvorená druhá výzva na predkladanie projektov so zameraním na rozšírenie inovatívnych riešení využívania umelej inteligencie (AI) vo výrobných malých a stredných podnikoch (MSP). Výzva je určená digitálnym a/alebo výrobným podnikom, ktoré majú záujem predkladať návrh samostatne alebo v rámci minikonzorcií vytvorených s Digitálnymi inovačnými hubmi (DIHs).

Vybrané MSP alebo konzorciá získajú finančnú podporu do výšky 60 000 EUR pri individuálnych projektových návrhoch alebo do výšky 100 000 EUR v prípade návrhov podávaných ako minikonzorcium. Výška financovania zo zdrojov EÚ je 70% pre firmy a na zisk orientované subjekty, 100% pre neziskové subjekty.

Cieľom druhej otvorenej výzvy projektu AI REGIO  je vybrať 17 experimentov riadených MSP:

  • 10 experimentov typu A: Projekty s jedným účastníkom (MSP) v rámci tém 1 a 2
  • 7 experimentov typu B: minikonzorciá (MSP + DIH + voliteľný tretí partner) v rámci tém 1 až 3

Témy výziev:

Téma 1: Manufacturing Data Spaces and Data4AI pipelines.

Téma 2: AI for Manufacturing Applications and AI-on-demand Platform contributions

Téma 3: AI Didactic Factories for Manufacturing and TERESA Experimentations

 

Viac informácií o výzve:

AI REGIO – 2nd Open call for experiments

Príručka pre žiadateľa

Elektronická platforma na podávanie žiadosti

Uzávierka výzvy: 29.07.2022, 12:00h