mar 2, 2022 | CE značenie

Ako získať označenie CE pre svoje produkty?

Plánujete obchodovať na trhoch Európskej únie a vaše produkty musia byť označené CE značením?  Prinášame vám zreteľný postup ako získať CE certifikáciu. Stačí dodržať týchto 6 krokov.

  1. Uveďte smernice, harmonizované normy, nariadenia, ktoré sa vzťahujú na váš produkt

K dispozícii je viac ako 20 smerníc, ktoré uvádzajú kategórie tých výrobkov, ktoré sú povinné mať umiestnené označenie CE. Tieto smernice obsahujú všeobecné podmienky, v ktorých sú zahrnuté všetky základné požiadavky vzťahujúce sa na výrobok.

  1. Preverte požiadavky pre daný produkt

Výrobca musí zabezpečiť, aby jeho výrobok bol v súlade so základnými požiadavkami náležitých právnych predpisov EÚ. Absolútny súlad produktu s harmonizovanými normami mu zabezpečí tzv. predpoklad zhody s danými základnými požiadavkami. Používanie harmonizovaných noriem je na dobrovoľnej báze.

  1. Posúďte zhodu – výrobca resp. notifikovaný orgán

Každá smernica vzťahujúca sa na váš produkt uvádza, či je pre posúdenie zhody pre účely certifikácie CE značením nevyhnutná účasť notifikovaného orgánu. Ich účasť nie je povinná u všetkých produktoch a ich služba je za poplatok. Tieto orgány sú uvedené v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

  1. Otestujte produkt a overte zhodu s požiadavkami smerníc

Výrobca je zodpovedný za otestovanie produktu a zabezpečenie súladu s právnymi predpismi EÚ. V tomto kroku je nevyhnutné posúdenie rizika. Využitie harmonizovaných noriem je predpokladom splnenia základných požiadaviek daných smerníc.

  1. Zhotovte požadovanú technickú dokumentáciu

Výrobca musí vypracovať a mať k dispozícií technickú dokumentáciu, ktorá je žiadaná smernicami na posúdenie zhody produktu s príslušnými požiadavkami a na posúdenie rizika. Spolu s ES vyhlásením o zhode musí byť k dispozícií na predloženie v prípade požiadania zainteresovaným štátnym orgánom.

  1. Umiestnite označenie CE na svoj produkt a ES vyhlásenie o zhode

Produkty predávané v rámci EHP a Turecka musia disponovať certifikáciou CE, ktoré uvádza výrobca, alebo splnomocnený zástupca. Musí byť viditeľné, čitateľné a nezmazateľné priamo na produkte alebo na štítku. V prípade, že vo fáze kontroly bol jej súčasťou notifikovaný orgán, musí byť uvedené aj jeho identifikačné číslo. Za vytvorenie a uvedenie nápisu ES „vyhlásenie o zhode“ zodpovedá výrobca.