Karta projektu

(PDF verzia karty projetu)
EÚ fond ESF – Európsky sociálny fond
Výzva Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Kód výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01
Kód projektu v ITMS2014+ 312011BDX8
Názov projektu Tvorba a implementácia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach
Názov a sídlo prijímateľa Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever
Partner 1 (žiadne partnerstvo)
Financovanie projektu


COV 304 149,02 €
NFP 288 941,57 €
VZ 15 207,45 €
Obdobie realizácie projektu 01/2021 – 06/2023
Miesto realizácie projektu SR/Košický kraj
Oblasť intervencie 312010031 – 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie 85420 – Terciárne vzdelávanie
Funkčné väzby

Predmet výskumu

Predkladaný projekt je postavený na synergickej spolupráci všetkých pracovísk TUKE a kladie si za cieľ vytvorenie vnútorného systému zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania v súlade s platnou legislatívou a štandardami SAAVŠ zohľadňujúcich prepájanie s praxou. Riešitelia navrhujú projekt s hlavnou aktivitou rozdelenou do 3 podaktivít. Obsahové zameranie odborných podaktivít je smerované do oblasti kreovania, revízie a implementácie vnút. systému zabezp. kvality VŠ vzdelávania a tvorbu IS na jeho podporu. Bude navrhnutý a implementovaný IS pre debyrokratizáciu procesov a celkové zefektívnenie administratívy pri tvorbe súboru procesov a postupov, ktoré v rámci tvorby svojho vnút. systému bude TUKE implementovať. Dopady riešenia hlavnej aktivity a jej podaktivít účinne prispejú k vzdelávaniu a preškoleniu cieľových skupín v rámci implementácie projektu s využitím činností vzdelávacieho charakteru: školenia, workshopy, webináre, tréningy a konzultácie. Realizované vzdelávacie aktivity prispejú k edukácii, adaptácii a získaniu takých vedomostí a zručností cieľových skupín, vďaka ktorým budú môcť napĺňať podmienky a aplikovať pravidlá vnút. systému zabezp. kvality VŠ vzdelávania na TUKE v súlade so zákonom č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality VŠ vzdelávania a platnými štandardami vydanými SAAVŠ. Cieľovými skupinami sú riadiaci zamestnanci na rôznych úrovniach, vedúci zamestnanci, vysokoškolskí učitelia a zamestnanci v oblasti VaV. V rámci merateľných ukazovateľov projektu sa žiadateľ zaväzuje, že do projektu budú zapojení interní zamestnanci TUKE, ktorí budú vzdelávaní v rámci vzdelávacích aktivít súvisiacich s tvorbou a implementáciou vnút. systému zabezp. kvality VŠ vzdelávania. Medzi ďalšie merateľné ukazovatele žiadateľ zaradzuje vytvorené partnerstvá medzi TUKE a podnikovou sférou.

Aktivity projektu

Hlavná aktivita projektu je zameraná na zlepšovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE zohľadňujúceho prepájanie s praxou. Táto aktivita je v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Technickej univerzite v Košiciach.

Hlavná aktivita 1 je členená do troch podaktivít:
Podaktivita 1.1 Koordinácia projektu.
Podaktivita 1.2 Tvorba vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE.
Podaktivita 1.3 Tvorba informačného systému pre podporu vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE.

 • Predložený projekt so zadefinovanou aktivitou a jej podaktivitami je v súlade s horizontálnymi princípmi rovnosť mužov a žien a nediskriminácia. Žiadateľ projektu TUKE deklaruje, že podmienky HP RMŽ a ND budú realizáciou projektu splnené. Uplatňovanie horizontálnych princípov je zabezpečené pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a realizácie aktivít projektu, pričom bol dodržaný́ princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie a výber prebiehal na základe transparentných kvalifikačných podmienok. Žiadateľ v rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít zabezpečí, že nedôjde k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb. Pri výbere osôb cieľovej skupiny a pri realizácii vzdelávacích a ďalších oprávnených aktivít cieľovej skupiny žiadateľ zabezpečí, že nedôjde k diskriminácii na základe pohlavia, rodu alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine. Taktiež má vytvorené mechanizmy k tomu, aby nedochádzalo k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb, a to zohľadnením špecifických potrieb cieľovej skupiny a vytvorením adekvátnych podmienok pre účasť na aktivitách.

Projekt prispieva k potrebám cieľových skupín. Spôsob prispievania je uvedený priamo v popise podaktivít 1.2. a 1.3.
Harmonogram jednotlivých podaktivít projektu je navrhnutý tak, že sú minimalizované riziká z omeškania všetkých podaktivít.

Cieľová skupina:

– Manažment Vysokých škôl
– vysokoškolskí učitelia podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– Zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja

Výstupy do praxe

 

Medzi očakávané výsledky projektu je možné zaradiť najmä:

 • vytvorenie vnútorného systému zabezpečovania kvality na TUKE,
 • vytvorenie, resp. revíziu vnútorných dokumentov a predpisov TUKE súvisiacich so zákonom č. 269/2018 Z. z. a platnými štandardami SAAVŠ,
 • implementáciu štruktúr a procesov a vytvorenie nových orgánov vnútorného systému zabezpečovania kvality;
 • preškolenie pôvodného personálu a definovanie ich pôsobnosti v rámci vnútorného systému s určením zodpovednosti za príslušnú agendu;
 • vzdelávanie a preškolenie zamestnancov TUKE (vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci), ktorí sú zapojení do vnútorného systému prostredníctvom kurzov, workshopov, konferencií a iných spôsobov vzdelávania;
 • tvorbu a implementáciu systému identifikácie a spolupráce so zainteresovanými stranami vnútorného systému a spoluprácu s externými zainteresovanými stranami (zamestnávatelia a ďalší reprezentanti príslušných odvetví hospodárstva a spoločenskej praxe, absolventi TUKE);
 • kreovanie orgánov na vytváranie, monitorovanie, úpravu a schvaľovanie študijných programov;
 • vytvorenie informačného systému pre podporu vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE.

Dávame do pozornosti…… (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu)

 

 • Od roku 2006 má TUKE implementovaný systém manažérstva kvality (ďalej SMK) podľa STN EN ISO 9001 v oblasti Zabezpečovania procesov vzdelávania, výskumu a podnikateľskej činnosti na úrovni verejnej vysokej školy. Ostatný recertifikačný audit vykonaný v r. 2020 potvrdil používanie systému manažérstva kvality v súlade s normou STN EN ISO 9001:2016 a bol získaný certifikát na obdobie ďalších 3 rokov. Paralelne so systémom riadenia kvality podľa ISO štandardov bol budovaný systém excelentnosti EFQM. TUKE sa v rokoch 2010, 2011 a 2012 zapojila do súťaže „Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu“ konanej pod záštitou prezidenta SR, kde v rokoch 2010 a 2012 získala cenu „Ocenenie zlepšenia výkonnosti“. V roku 2012 získala TUKE v tejto národnej súťaži vo svojej kategórii C3 najvyšší počet bodov.
 • V decembri 2020 bol pod gesciou Úseku riadenia kvality úspešne zvládnutý externý audit v zmysle platných predpisov/požiadaviek STN EN ISO 9001:2016 vykonaný externou certifikačnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorý potvrdil používanie systému manažérstva kvality na TUKE v súlade s normou STN EN ISO 9001:2016. Úsek riadenia kvality TUKE v roku 2020 zabezpečoval koordináciu činností spojených s implementáciou, budovaním a neustálym zlepšovaním systémového prístupu k riadeniu kvality na TUKE.
 • Správa o hodnotení výkonnosti SMK na TUKE za rok 2020 a na základe vyhodnotených cieľov kvality za r. 2020 a pripomienok vedenia boli modifikované Ciele kvality TUKE na rok 2021, ktoré boli schválené vo Vedení TUKE v januári 2020. Pri tej príležitosti bolo konštatované, že náš zavedený dobre fungujúci a certifikovaný SMK renomovanou certifikačnou spoločnosťou TÜV SÜD je potrebné doplniť aj o nové požiadavky štandardov, resp. nového zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v súlade s európskymi štandardami, aby najbližšia akreditácia TUKE prebehla bez problémov. A to je hlavný cieľ realizácie predkladaného projektu.
Odborné aktivity projektu

Aktivita 1  Zlepšovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE zohľadňujúceho prepájanie s praxou

 

Hlavná aktivita projektu je zameraná na zlepšovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE zohľadňujúceho prepájanie s praxou.  Táto aktivita je v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Technickej univerzite v Košiciach.

Hlavná aktivita 1 je členená do troch podaktivít:

Podaktivita 1.1  Koordinácia projektu.

Podaktivita 1.2  Tvorba vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE.

Podaktivita 1.3 Tvorba informačného systému pre podporu vnútorného  systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE.

Predložený projekt so zadefinovanou aktivitou a jej podaktivitami je v súlade s horizontálnymi princípmi rovnosť mužov a žien a nediskriminácia. Žiadateľ projektu TUKE deklaruje, že podmienky HP RMŽ a ND budú realizáciou projektu splnené. Uplatňovanie horizontálnych princípov je zabezpečené pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a realizácie aktivít projektu, pričom bol dodržaný́ princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie a výber prebiehal na základe transparentných kvalifikačných podmienok. Žiadateľ v rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít zabezpečí, že nedôjde k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb. Pri výbere osôb cieľovej skupiny a pri realizácii vzdelávacích a ďalších oprávnených aktivít cieľovej skupiny žiadateľ zabezpečí, že nedôjde k diskriminácii na základe pohlavia, rodu alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine. Taktiež má vytvorené mechanizmy k tomu, aby nedochádzalo k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb, a to zohľadnením špecifických potrieb cieľovej skupiny a vytvorením adekvátnych podmienok pre účasť na aktivitách.

Projekt prispieva k potrebám cieľových skupín. Spôsob prispievania je uvedený priamo v popise podaktivít 1.2. a 1.3.

Podaktivita 1.1 Koordinácia projektu

 

Táto podaktivita je povinná v zmysle výzvy.

Cieľom  podaktivity 1.1  sú  koordinačné činnosti vo vzťahu k riadeniu projektu v súlade s pokynmi uvedenými v Príručke pre žiadateľa. Koordinačné činnosti hlavnej aktivity 1 s názvom Zlepšovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE zohľadňujúceho prepájanie s praxou budú realizovať skúsení zamestnanci žiadateľa. Budú zodpovední za implementáciu projektu v súlade so  schválenou žiadosťou o NFP s platným systémom finančného riadenia  a systémom riadenia EŠIF, platnými právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi SO súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ.

Organizačné zabezpečenie podaktivity 1.1:

Projektový manažér:

• Zodpovedný za kvalitu implementácie projektu ako celku, jeho riadenie a koordinovanie v súlade so Zmluvou o NFP a inými záväznými dokumentami ako aj v súlade so schváleným harmonogramom realizácie aktivity/podaktivít projektu.

• Garantuje odbornú koordináciu a dohľad nad vykonávaním všetkých činnosti súvisiacich s implementáciou projektu – monitorovanie projektu, publicitu projektu, finančné riadenie a pod.

• Ako hlavný predstaviteľ manažmentu projektu, zodpovedá za prezentáciu projektu navonok, komunikáciu s SO v oblasti vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP a zastupuje prijímateľa vo vzťahu k orgánom vykonávajúcim audit realizácie projektu.)

Finančný manažér 1:

• Zodpovedá za správne a plynulé finančné riadenie projektu v súlade so Zmluvou o NFP a inými záväznými dokumentami ako aj v súlade so schváleným harmonogramom realizácie aktivity/podaktivít projektu.

• Zodpovedá za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov.

• Vykonáva analýzu výdavkov projektu, posudzovanie oprávnenosti výdavkov prijímateľa v súlade s platnými pravidlami oprávnenosti.

• Zabezpečuje správne vedenie účtovnú agendu, plní úlohy hlavného ekonóma projektu.

• Sleduje platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny SO, súvisiace s čerpaním fondov EÚ.

• Zabezpečuje zastupiteľnosť riadiacej pozície pre plynulý a efektívny chod projektu.

• Plní iné úlohy týkajúce sa finančného riadenia projektu z poverenia projektového manažéra).

Finančný manažér 2:

• Zodpovedá za prípravu a včasné predkladanie/dopĺňanie ŽoP vrátane úplnej podpornej dokumentácie (rozsah stanoví SO).

• Zodpovedá za komunikáciu s SO v oblasti finančných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP.

• Vykonáva podporné činnosti pri zabezpečení plynulej finančnej realizácie projektu v súlade so Zmluvou o NFP.

• Zabezpečuje kontrolu správnosti a náležitostí dokumentácie súvisiacej s finančnou agendou projektu.

• Zodpovedá za analýzu a spracovanie vstupných údajov pre vyhodnocovanie finančného pokroku a plnenia rozpočtu, pre spracovanie monitorovacích správ, vypracovávanie finančných správ a sledovanie čerpania projektu.

• Koordinuje personálnu agendu projektu.

• Zabezpečovanie finančnej agendy podľa potrieb projektu.

• Zabezpečuje zastupiteľnosť riadiacej pozície pre plynulý a efektívny chod projektu.

• Plní iné úlohy týkajúce sa finančného riadenia projektu z poverenia projektového manažéra).

Finančný manažér: Zdôvodnenie nevyhnutnosti 2 pracovníkov na tej istej pozícii:

Žiadateľ týmto spôsobom jasne deklaruje zodpovedný prístup k implementácii projektov spolufinancovaných z prostriedkov fondov EÚ tým, že kladie dôraz na dostatočné riadiaco-administratívne zabezpečenie projektu internými personálnymi kapacitami žiadateľa s relevantnými skúsenosťami v oblasti prípravy, riadenia a implementácie projektov s cieľom plynulého a bezproblémového finančného priebehu realizácie projektu. K takémuto kroku pristupuje žiadateľ aj z dôvodu nevyhnutnej vzájomnej zastupiteľnosti a operatívne riešenie bezodkladných časovo ohraničených úloh (lehoty výziev) na pozícii finančného manažéra v prípade čerpania PN, dovoleniek atď. Vykonávané činnosti budú viditeľne odlišné, zároveň však spadajúce do agendy danej pracovnej pozície, čím sa zamedzí duplicitám vykonávaných činností (finančný manažér 1 zodpovedný za zákonné finančné riadenie a operácie v rámci organizácie TUKE ako aj navonok voči projektom financovaným zo ŠF, finančný manažér 2 zodpovedný za dielčie finančné úlohy na projekte v súlade s podmienkami daného OPĽZ, napr. žiadosti o platbu).

Manažér pre monitorovanie:

• Vykonáva priebežné sledovanie pokroku projektu,

• Zodpovedá za správne evidovanie výsledkov projektu.

• Zodpovedá za vypracovanie monitorovacích správ, doplňujúcich monitorovacích údajov a informácií pre SO v rámci riadenia projektu.

Administratívny zamestnanec:

• Vykonáva administratívnu a odbornú podporu projektu.

• Zodpovedný za koordinovanie, administráciu kapacít, prípravu, kontrolu a sumarizáciu dokumentácie pre potreby jednotlivých riadiacich činnosti projektu.

• Kontaktná osoba pre projektového manažéra v súvislosti s operatívnym riešením úloh projektu.

• Zabezpečuje spracovanie prieskumov trhu pre potreby projektu.

• Administratívna príprava a kontrola podkladov do ŽoP, monitorovacích správ.

• Zabezpečuje spracovanie podkladov pre účtovníctvo, pre personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu majetku.

• Zodpovedá za plynulý tok účtovnej a finančnej dokumentácie, koordináciu zainteresovaných pracovísk prijímateľa.

• Administratívna agenda (napr. spracovanie cestovných príkazov).

• Koordinuje školiace aktivity a zabezpečuje komunikáciu s účastníkmi školení a lektormi/školiteľmi.

• Zabezpečuje spracovanie a vedenie záznamov porád projektového tímu a práce súvisiace s administráciou projektu (korešpondencia, vedenie projektového spisu, apod.).

• Príprava a spracovanie podkladov pre publicitu a informovanosť. Plní iné úlohy vyplývajúce z poverenia/pokynov projektového manažéra.)

Interná štruktúra projektu je zostavená tak, že žiadateľ projektu má definovanú hlavnú aktivitu projektu za ktorú je zodpovedný, ako po stránke odbornej tak aj organizačnej a riadiacej. Pre riadenie projektu je navrhnutý prístup, kde každá podaktivita predstavuje riešenie vlastnej špecifickej problematiky s vlastným riadením. Manažment projektu je garantovaný žiadateľom TUKE. Vlastný systém riadenia projektu sa opiera o princípy vedeckého manažmentu a prístupy pre riadenie rozsiahlych rozvojových projektov. Manažment projektu a jednotlivých aktivít je organizačne, administratívne a metodicky zabezpečovaný na úrovni TUKE.

Realizácia podaktivity 1.1 bude zabezpečená  s využitím vlastných personálnych, materiálnych, priestorových a technických možností žiadateľa. V oblasti komplexného riadenia a zabezpečenia projektov má TUKE odpovedajúce organizačné útvary s kvalitným odborným personálom.

Podaktivita 1.2 Tvorba vnútorného systému zabezpečovania kvality  vysokoškolského vzdelávania na TUKE

 

Primárnym cieľom predkladaného projektu je tvorba vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení́ niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na TUKE. Tento cieľ sa rovnako opiera o oprávnené oblasti, resp. platné štandardy vydané Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, z ktorých vyplýva potreba tvorby, resp. revízie vnútorných dokumentov a predpisov vysokej školy. Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať celý rad činností smerujúcich k vybudovaniu robustného vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE, vrátane vzdelávania, školení a tréningov cieľových skupín projektu. Z tohoto dôvodu je nevyhnutné kreovať parciálne podaktivity, ktorými chceme naplniť hlavný cieľ projektu.

Cieľom podaktivity 1.2 je tvorba, revízia a implementácia samotného vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach. Podaktivita 1.2 je úzko previazaná na hlavný cieľ projektu definovaný Aktivitou 1 Zlepšovanie vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE zohľadňujúcich prepájanie s praxou.

Relevancia podaktivity 1.2 vzhľadom k oprávneným oblastiam, resp. štandardom SAAVŠ je deklarovaná 16 cieľmi, ktoré sú podrobne popísané v ďalšom texte.

Podaktivita 1.2 bude mať za cieľ:

• tvorbu, resp. revíziu vnútorných dokumentov a predpisov TUKE súvisiacich so zákonom č. 269/2018 Z. z. a platnými štandardami SAAVŠ, tvorbu,

• revíziu a implementácia štruktúr a procesov vnútorného systému, t. z., že bude potrebné vytvoriť nové orgány vnútorného systému zabezpečovania kvality,

• preškolenie pôvodného personálu, stanovenie počtu nových pozícií a definovanie ich pôsobnosti (náplne práce) v rámci vnútorného systému a reprofilizácia pozícií v rámci vnútorného systému s určením zodpovednosti za príslušnú agendu,

• vzdelávanie zamestnancov TUKE (vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci), ktorí sú  zapojení do vnútorného systému prostredníctvom kurzov, workshopov, konferencií, a iných vhodných spôsobov vzdelávania;

• tvorbu a implementáciu systému identifikácie a spolupráce so zainteresovanými stranami vnútorného systému prostredníctvom tréningu a školenia interných zainteresovaných strán (zamestnanci TUKE), a spoluprácu s externými zainteresovanými stranami (zamestnávatelia a ďalší reprezentanti príslušných odvetví hospodárstva a spoločenskej praxe, absolventi TUKE, domáci a zahraniční partneri TUKE a pod.), vrátane možnosti využitia konzultácií a organizovania školení s pracovníkmi zahraničných vysokých škôl ako odborníkmi na vnútorný systém na vysokých školách,

• revíziu a implementáciu dokumentov a postupov na zvyšovanie akademickej etiky, revíziu a implementáciu postupov TUKE proti plagiátorstvu, stanovenie plánovaných konkrétnych procesov a postupov, vrátane kompetencií zodpovedných osôb, resp. orgánov pre monitorovanie a riešenie otázok spojených s dodržiavaním princípov akademickej etiky,

• revíziu dokumentov a postupov vo vzťahu k riešeniu podnetov súvisiacich s  dodržiavaním vnútorných predpisov a rovnako stanovenie plánovaných konkrétnych procesov a postupov na riešenie podnetov a kontroly dodržiavania vnútorných predpisov,

• vykonať aktivity spojené s rozširovaním informovanosti o možnostiach participácie na tvorbe, resp. úprave vnútorného systému a propagáciou vnútorného systému v rámci TUKE,

• tvorbu, revíziu a implementáciu štruktúr a procesov na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov,

• kreovanie orgánov na vytváranie, monitorovanie, úpravu a schvaľovanie študijných programov ako aj identifikáciu zainteresovaných strán ako členov týchto orgánov, pričom bude potrebné vykonať školenia týchto členov,

• tvorba a implementácia dokumentov alebo postupov vo vzťahu k študijným programom resp. predmetom s dištančnou alebo kombinovanou metódou vzdelávania (napr. online vyučovanie, kombinované vyučovanie) so školeniami zamestnancov TUKE v tejto oblasti,

• revíziu dokumentov a postupov pre systém prijímacieho konania, týkajúcich  sa  podávanie výlučne online prihlášok, uskutočňovania prijímacích skúšok a zapojenie zainteresovaných strán do tvorby kritérií prijímacieho konania,

• revíziu vnútorných dokumentov, podporných opatrení a postupov pre podporu študentov so špecifickými potrebami, podporu študentov zo znevýhodneného prostredia a podporu zahraničných študentov,

• revíziu dokumentov a politík výberových konaní na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, pravidiel nominácie členov výberových komisií výberových konaní, zverejňovania informácií o výberových konaniach a školenia  členov výberových komisií v tejto oblasti,

• revíziu dokumentov a politík pre podporu napredovania študentov počas štúdia a ich osobný a kariérny rozvoj (centrum  pre študentov so špecifickými potrebami alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia), kariérne centrum, jazykové centrum, tútoring, mentoring, a právne poradenstvo,

• tvorbu a implementáciu efektívneho systému analyzovania, sledovania a vyhodnocovania vybraných súborov ukazovateľov v rámci prijímacieho konania (napr. miera úspešnosti), miera úspešnosti a dôvody predčasného ukončenia štúdia v študijných programoch, miera spokojnosti študentov s uskutočňovaním študijných programov a dostupnosťou zdrojov potrebných pre štúdium, miera uplatniteľnosti absolventov študijných programov, miera spokojnosti zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán s kvalitou absolventov študijných programov, charakteristika profilu učiteľov a ďalších zamestnancov, výsledky tvorivých činností a mieru ich prepojenia so vzdelávaním, miera internacionalizácie činností a úroveň mobilít študentov a zamestnancov.

Personálne pokrytie podaktivity 1.2:

Na riešení podaktivity 1.2 sa budú podieľať skúsení a kompetentní odborní riešitelia, ktorí budú mať za úlohu naplniť čiastkové ciele podaktivity 1.2. Ich úlohou bude  tvorba a implementácia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania  v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní́ kvality vysokoškolského vzdelávania a rovnako v súlade s platnými štandardami vydanými SAAVŠ, z ktorých vyplýva potreba tvorby, resp. revízie vnútorných dokumentov a predpisov vysokej školy.

Konkrétne na personálne pokrytie podaktivity 1.2 budú využité personálne kapacity žiadateľa v počte 5 odborní riešitelia – experti a 13 metodici:

Expert 1 – tvorba vnútorného systému

Expert 2 – tvorba vnútorného systému

Expert 3 – tvorba vnútorného systému

Expert 4 – tvorba vnútorného systému

Expert 5 – tvorba vnútorného systému

Metodik 1 – analytik

Metodik 2 – analytik

Metodik 3 – analytik

Metodik 4 – analytik

Metodik 5 – analytik

Metodik 6 – analytik

Metodik 7 – analytik

Metodik 8 – analytik

Metodik 9 – analytik

Metodik 10 – analytik

Metodik 11 – analytik

Metodik 12 – analytik

Metodik 13 – analytik

Personálne kapacity (počet pracovných pozícií) boli navrhnuté tak, aby boli primerané rozsahu a charakteru odborných činností, finančnej alokácii, veľkosti cieľovej skupiny a pokryli náročnosť riešenia podaktivity a prenos informácií na jednotlivé úrovne deviatich fakúlt TUKE.

Realizácia podaktivity 1.2 bude zabezpečená  s využitím vlastných personálnych, materiálnych, priestorových a technických možností žiadateľa.

V rámci podaktivity 1.2 budú realizované  činnosti vzdelávacieho charakteru, a to školenia, workshopy, webináre, konzultácie a online schôdze s cieľovými skupinami.

Cieľovými skupinami sú:

• riadiaci zamestnanci TUKE na rôznych úrovniach (rektor, prorektor, dekan, prodekan),

• vedúci zamestnanci TUKE v zmysle zákona o VŠ,

• vedúci zamestnanci TUKE v zmysle vnútorných predpisov TUKE,

• ostatní zamestnanci TUKE v zmysle zákona o VŠ,

• vysokoškolskí učitelia TUKE,

• zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja na TUKE.

Všetky činnosti vzdelávacieho charakteru (školenie, webinár, tréning, workshop, konzultácie) pre vybrané cieľové skupiny budú uskutočňované priebežne počas celej doby riešenia projektu. Realizované vzdelávacie aktivity prispejú k preškoleniu, adaptácii a získaniu takých vedomostí a zručností cieľových skupín, vďaka ktorým budú môcť napĺňať podmienky a aplikovať pravidlá vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a platnými štandardami vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo.

Výstupom podaktivity 1.2 bude vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania  v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a rovnako v súlade s oprávnenými oblasťami (platnými štandardami) vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, z ktorých vyplýva potreba tvorby, resp. revízie vnútorných dokumentov a predpisov vysokej školy. Jedná sa o dokumenty vnútorného systému, organizačné smernice, metodické pokyny, štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE,  štandardy pre študijný program a  štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na TUKE. Súčasťou podaktivity 1.2 budú aj revízie Štipendijného poriadku TUKE, Študijného poriadku TUKE a ďalších interných predpisov.

Stručné portfólio kreovaných, revidovaných a implementovaných dokumentov vnútorného systému v predkladanom projekte:

1) nové vydanie organizačnej smernice Vzdelávanie OS/TUKE/H1/01 aj s prílohami:

– Metodický pokyn o procesoch zabezpečenia kvality študijných programov na Technickej univerzite v Košiciach,

– Metodický pokyn o právomociach a povinnostiach osôb a orgánov v procesoch zabezpečenia kvality študijných programov,

– Metodický pokyn k získavaniu a spracovávaniu informácií vyjadrujúcich mieru spokojnosti študentov a absolventov Technickej univerzity v Košiciach,

– Metodický pokyn k postupu akademického uznávania dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí.

2) vnútorný dokument Vnútorný systém zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach:

– Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE,

– Schvaľovanie, riadenie a hodnotenie kvality študijných programov na TUKE podľa štandardov pre študijný program,

– Štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na TUKE

3) Revízia a aktualizácia Štipendijného poriadku TUKE a Študijného poriadku TUKE.

Podaktivita 1.3  Tvorba informačného systému pre podporu vnútorného systému zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE

 

Tvorba a implementácia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE so sebou prináša prípravu a spracovanie pomerne širokej agendy, pričom pôjde o spracovanie veľkého množstva údajov, informácií, výstupov a iných dokumentov. Aby sa v maximálnej možnej miere zjednodušila príprava všetkých relevantných dát, zamedzilo sa mnohým chybám pri vkladaní údajov a celý proces bol komfortný a užívateľsky prívetivý, bude navrhnutý a implementovaný informačný systém pre debyrokratizáciu procesov a celkové zefektívnenie administratívy pri tvorbe súboru procesov a postupov, ktoré v rámci tvorby svojho vnútorného systému bude TUKE implementovať.

Podaktivita 1.3 je priamo zameraná na podporu debyrokratizácie väčšiny procesov, plánuje zefektívniť administratívu a procesy a postupy naplnenia štandardov pre študijné programy a štandardov pre odbory habilitačného konania a inauguračného konania. V rámci tvorby vnútorného systému kvality informačný systém digitalizuje a zjednoduší veľkú časť jeho procesov. Tento informačný systém tiež integruje všetky informácie dostupné z iných informačných systémov a databáz tak, aby v požadovanej podobe zhromaždil potrebnú štruktúru dát a poskytol aj výstupy požadované SAA VŠ v podobe formulárov alebo priamo prostredníctvom API rozhrania bol schopný pripojiť sa na informačný systém SAA VŠ a poskytnúť potrebné údaje pre študijný program, odbor habilitačného konania a inauguračného konania alebo pre rôzne iné typy žiadosti, ako sú predchádzajúci súhlas alebo úprava.

Hlavným cieľom podaktivity 1.3 je v maximálnej možnej miere digitalizovať pomerne veľkú časť činností, ktoré sú spojené s vnútorným systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE, predovšetkým v oblasti študijných programov ale aj v oblasti odborov habilitačného konania a inauguračného konania.

Podaktivita 1.3 bude mať aj nasledujúce čiastkové ciele:

• tvorba a implementáciu nového informačného systému TUKE pre debyrokratizáciu procesov a celkové zefektívnenie administratívy pri kreovaní súboru procesov a postupov, ktoré TUKE v rámci tvorby svojho vnútorného systému zjednoduší a digitalizuje v maximálnej možnej miere,

• preklady dokumentov vnútorného systému TUKE do cudzích jazykov, v ktorých sa uskutočňujú študijné programy a zabezpečenie dostupnosti dokumentov aj pre študentov so špecifickými potrebami, vrátane zabezpečenia štandardov pre prístupnosť, funkčnosť a minimálne požiadavky na obsah webových sídiel (v zmysle § 113ai zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), a to aj pre študentov so špecifickými potrebami,

• revíziu  existujúceho informačného systému univerzitnej knižnice TUKE a implementáciu nástrojov a postupov pre  maximálnu debyrokratizáciu procesov registrácie publikačnej činnosti  a ohlasov zamestnancov a študentov TUKE a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pre študentov a zamestnancov (školenia, rozširovanie portfólia online služieb a ďalšie podporné činnosti).

Na realizáciu podaktivity 1.3 budú využívané vlastné personálne, materiálne, priestorové a technické možnosti žiadateľa.

Konkrétne na personálne pokrytie tejto podaktivity budú využité personálne kapacity v počte 5 odborní riešitelia – experti a 9 metodici:

Expert 6 – tvorba informačného systému

Expert 7 – tvorba informačného systému

Expert 8 – tvorba informačného systému

Expert 9 – špecialista programátor

Expert 10 – špecialista programátor

Metodik 14 – tester

Metodik 15 – tester

Metodik 16 – tester

Metodik 17 – tester

Metodik 18 – tester

Metodik 19 – tester

Metodik 20 – tester

Metodik 21 – tester

Metodik 22 – tester

Personálne kapacity (počet pracovných pozícií) boli navrhnuté tak, aby boli primerané rozsahu a charakteru odborných činností, finančnej alokácii, veľkosti cieľovej skupiny a pokryli náročnosť riešenia podaktivity a prenos informácií na jednotlivé úrovne deviatich fakúlt TUKE.

Materiálne, priestorové a technické zabezpečenie v podobe servera a operačného systému bude realizované prostredníctvom Ústavu výpočtovej techniky TUKE.

Cieľovou skupinou pre túto podaktivitu 1.3 budú všetci tvoriví pracovníci TUKE (vysokoškolskí učitelia a zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja), ktorí sa podieľajú na výučbe profilových predmetov študijných programov, osoby zodpovedné za študijné programy, osoby zodpovedné za odbory habilitačného konania a inauguračného konania a všetci ostatní vyučujúci predmetov. Cieľová skupina absolvuje školenia pre prácu s informačným systémom. Benefitom bude zjednodušená príprava dokumentov potrebných pre zosúlaďovanie alebo žiadosť o akreditáciu nového študijného programu alebo odboru habilitačného konania a inauguračného konania. Informačný systém bude súčasne využívať aj AK TUKE a AR TUKE pre rozhodovacie procesy súvisiace s akreditáciou, monitorovaním alebo zrušením študijných programov na TUKE (manažment vysokých škôl).

Výstupom podaktivity 1.3 bude najmä informačný systém (res.tuke.sk), ktorý bude dostupný ako chytrá webová aplikácia pre všetkých zamestnancov TUKE na základe jedinečného loginu a hesla prostredníctvom centrálneho autentifikačného systému.

Informačný systém bude tvoriť množina dokerizovaných digitálnych mikroslužieb, ktoré budú slúžiť na integráciu dostupných verejných a vnútorných informačných zdrojov (napr. Akademický informačný systém, Evidencia publikačnej činnosti, Portál VŠ, registre a číselníky CVTI SR, informačné systémy sústavy zamestnaní a povolaní, portály a indexy Web Of Science, Orcid, Publons, Journal Citation Reports, LinkedIn) a ich sprístupnenie v rámci TUKE pre podporu procesov vnútorného systému zabezpečenia kvality. Informačný systém bude obsahovať modul pre hodnotenie výskumnej/umeleckej tvorivej činnosti zamestnancov, modul pre efektívne získavanie spätnej väzby od študentov, absolventov a zamestnávateľov, modul pre podporu činností Akreditačnej rady TUKE a rád študijných programov, modul zostáv, dátových analýz, hodnotenia efektivity činností, chápania trendov a modelovanie dopadov zmien a modul pre integráciu s IS SAA VŠ.

Implementovaný nový informačný systém bude kľúčovým systémom pre internú akreditáciu/evaluáciu univerzity, ktorý bude umožňovať neustále monitorovanie a hodnotenie procesov a činností univerzity s cieľom podporiť ich neustále zlepšovanie. Informačný systém umožní zdieľať medzi fakultami a pracoviskami najlepšie skúsenosti, postupy, nápady, podporí vznik spoločnej interpretácie pojmov, odstráni redundanciu pri riešení problémov, zjednoduší komunikáciu a automatizáciou podporí netvorivé činnosti zamestnancov. Dôležitou vlastnosťou systému bude podpora rozhodovania na základe integrovaných, aktuálnych a v kontexte interpretovateľných informácií, ktorá umožní dostať zvyšovanie kvality realizovaných činností do DNA TUKE.

Inovovaný informačný systém univerzitnej knižnice TUKE bude slúžiť pre evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov s implementáciou nástrojov a postupov pre maximálnu debyrokratizáciu procesov registrácie publikačnej činnosti a ohlasov zamestnancov a študentov TUKE a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pre študentov a zamestnancov. Tento inovovaný knižničný systém bude poskytovať aj službu pre nový informačný systém TUKE pre podporu vnútorného systému zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania (res.tuke.sk)

Odborní garanti v projekte

Popis odborných kapacít s potrebnou odbornou spôsobilosťou, know-how a potrebného materiálno-technického zabezpečenia pre realizáciu projektu v danej oblasti:

 

Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. je od roku 2015 prorektorom pre vzdelávanie na Technickej univerzite v Košiciach a zároveň profesorom v odbore „Environmentálne inžinierstvo“ na Katedre environmentalistiky Strojníckej fakulty TU v Košiciach. Metodicky riadi a zastrešuje procesy a životné situácie v oblasti znevyhodnenych skupin na univerzite. Riadi Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach (BBC TUKE), ako celouniverzitné pracovisko, ktoré poskytuje informačné a poradenské služby, koordinuje, administruje a metodicky zabezpečuje jeho činnosti a rieši individuálne študijné záležitosti študentov so špecifickými potrebami na TUKE. Je členom Rady ministra na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami za Slovenskú rektorskú konferenciu. BBC TUKE plní aj úlohy vyplývajúce z jeho nadinštitucionálnej národnej funkcie metodického, znalostného a koordinačného centra v rámci SR, ako jedno z dvoch špeciálnych pedagogických pracovísk na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami. Je členom Rady ministra na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami za Slovenskú rektorskú konferenciu. Je držiteľom viacerých osvedčení o odbornej spôsobilosti (napr. OODD/7742/2010, OODD/7834/2010, OODD/7449/2015). Taktiež je Odborne spôsobilou osobou na meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí a na meranie vibrácií  v životnom a pracovnom prostredí, spracovanie posudkov v rámci procesu posudzovania v zmysle EIA, Posudzovanie subjektov žiadajúcich o akreditáciu v oblasti fyzikálnych faktorov prostredia. Je predsedom a členom rôznych významných Rád a Komisií, ako aj Odborných skupín a Výborov.

Iné relevantné info/kontakty/web

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
ervin.lumnitzer@tuke.sk

 

Ing. Michal Tomaško
michal.tomasko@tuke.sk

PhDr. Branislav Bonk
branislav.bonk@tuke.sk

webové sídlo:
www.tuke.sk